Zintegrowane bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Foto: S&T Poland Sp. z o.o.

Materiał promocyjny Czy chcesz sprawnie identyfikować zagrożenia i być o krok do przodu przed cyberprzestępcami? Zaawansowany firewall aplikacji internetowych F5 (F5 AWAF) chroni przed najnowszą falą ataków za pomocą analizy behawioralnej, proaktywnej ochrony przed botami i szyfrowania poufnych danych, takich jak loginy i hasła, na poziomie aplikacji – bez konieczności aktualizowania samej aplikacji.

Niedostatecznie chronione aplikacje internetowe to źródło ponad połowy wszystkich największych incydentów związanych z bezpieczeństwem oprogramowania, do których doszło w ciągu ostatnich 5 lat – wskazują dane z raportu F5 Labs. Co więcej, przez ostatnie 6 lat ataki na takie aplikacje stanowiły zdecydowaną większość zdarzeń związanych z naruszeniami danych.

Dlaczego aplikacje internetowe potrzebują szczególnej ochrony?

Ataki DDoS, kradzieże danych, nadużycia, spam, sieci botów – to tylko wybrane zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się współczesne biznesy korzystające z aplikacji internetowych. Atakujący biorą je na cel z prostego powodu – przejęcie kontroli nad aplikacjami webowymi umożliwia uzyskanie dostępu do danych wrażliwych przechowywanych przez Twoją firmę. W tym kontekście jasnym staje się, że zwykłe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa nie są wystarczające, szczególnie, gdy mają chronić aplikacje o kluczowym znaczeniu dla biznesu.

W jaki sposób WAF umożliwia ochronę aplikacji webowych?

Zapory F5 AWAF chronią Twoje aplikacje przed naruszeniem danych na trzy główne sposoby: zapewniając wirtualne łatanie luk w zabezpieczeniach na poziomie kodu oraz aplikacji, monitorując ruch przychodzący i wychodzący w aplikacji oraz zabezpieczając interfejsy programowania aplikacji (API). W praktyce WAF staje się pośrednikiem między aplikacją webową a zewnętrznym użytkownikiem, analogicznie do serwera proxy – z tym, że jego założeniem jest ochrona aplikacji. Dzięki temu biznes może skutecznie bronić się przed takimi atakami, jak: cross-site scripting (XSS), zastrzyk SQL (SQL injection) czy przechwytywanie ciasteczek (cookie poisoning). To istotne zagrożenia, które mogą realnie wpłynąć na sprawność działania firmy oraz bezpieczeństwo jej infrastruktury. Z tego względu nawet fundacja OWASP (Open Web Application Security Project), światowy ekspert z zakresu bezpieczeństwa rozwoju aplikacji internetowych, rekomenduje, aby organizacje wykorzystywały narzędzia WAF do ochrony przed ryzykami związanym z wykorzystywaniem takich aplikacji.

Czy WAF jest skuteczniejszym rozwiązaniem niż inne zapory?

Jeśli w Twoim biznesie funkcjonuje już zainstalowana zapora, być może zastanawiasz się, czy w ogóle potrzebujesz F5 WAF w swoim ekosystemie. Aby zrozumieć zalety tego rozwiązania, warto porównać je z innymi dostępnymi na rynku technologiami.

 • Zapory sieciowe (network firewall). Tradycyjne zapory operują tylko na 3. warstwie sieciowej i 4. warstwie transportowej. Ich metoda działania polega na monitorowaniu ruchu oraz odpowiedniemu stosowaniu zasad w zależności od źródła i celu ruchu. Co za tym idzie, tradycyjny firewall nie ma możliwości sprawdzić, czy dany pakiet danych nie jest wysyłany ze złośliwą intencją i nie zagrozi stabilności systemu. Skuteczność takiej zapory jest też ograniczona z uwagi na to, że identyfikacji dokonuje tylko na podstawie numeru portu, który łatwo można podmienić na inny.
 • Zapora nowej generacji (next-generation firewall). Taka platforma w pełni integruje możliwości tradycyjnej zapory i sposoby zapobiegania nieautoryzowanej aktywności w sieci z innymi zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, m.in. głęboka inspekcja pakietów (DPI), precyzyjna identyfikacja użytkowników, treści i aplikacji, szczegółowe zasady monitorowania ruchu, filtrowanie treści sieciowych, ochrona antywirusowa czy antymalware’owa, oraz system zapobiegania włamaniom czy atakom takim jak XSS lub iniekcja SQL. Jednak, mimo bogatych funkcjonalności, działanie zapory nowej generacji wciąż opiera się na pasywnym filtrowaniu – nie bada ona każdego żądania HTTP. Zamiast tego, działa bardziej jak typowy system zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System) – pobiera tylko wybrane fragmenty żądań i sprawdza kilka pierwszych bajtów. W efekcie zapora nowej generacji musi borykać się z atakami polegającymi na omijaniu warstwy aplikacji, a także jest wysoce nieefektywna w walce z sieciami botów i innymi zautomatyzowanymi cyberzagrożeniami.
 • System zapobiegania włamaniom (intrusion prevention system). Jego zadaniem jest wykrywanie i automatyczne blokowanie zdarzeń, które mogą być atakami na sieć lub gospodarza. Takie systemy z reguły opierają się na sygnaturach, co oznacza, że do ochrony infrastruktury wykorzystują bazę danych, w której przechowywane są informacje o znanych lukach oraz sposobach ataków. W efekcie skuteczność takiego IPS-u jest zależna od jakości bazy danych, do której ma dostęp. Co więcej, IPS działa wyłącznie na 3. i 4. warstwie, chroniąc ruch w obrębie różnych protokołów, takich jak: DNS, SMTP, Telnet, RDP, SSH czy FTP.

Wszystkie wymienione powyżej rozwiązania, chociaż pomocne, nie są optymalne dla biznesu, który chce skutecznie chronić swoje aplikacje internetowe przed atakami takimi jak cross-side scripting czy zastrzyk SQL. To właśnie z tego względu stworzono zapory ukierunkowane na ochronę tych zasobów – Web Application Firewalls. Ich intencją jest uzupełnienie ekosystemu cyberbezpieczeństwa w firmie poprzez zapewnienie szczególnej ochrony aplikacjom internetowym. WAF-y doskonale działają razem z tradycyjnymi zaporami chroniącymi 4. warstwę lub zaporami nowej generacji, świetnie integrują się również z innymi narzędziami takimi jak systemy zapobiegania włamaniom, skanery podatności na zagrożenia i innymi.

Jak działa firewall aplikacji internetowych?

Współczesne iteracje WAF-ów umożliwiają aktywną kontrolę bezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie punktów końcowych i dynamiczne wzmacnianie poziomu ochrony aplikacji webowych, ale również proaktywne wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom w obrębie warstwy aplikacji. To możliwe dzięki integracji analizy behawioralnej i dynamicznego wstrzykiwania kodu – te funkcjonalności umożliwiają sprawniejszą ocenę ewentualnego ryzyka związanego z daną sesją klienta i ustalenie, czy z siecią próbuje się połączyć człowiek, czy zautomatyzowane narzędzie.

Istotne jest również zastosowanie zaawansowanych technologii analitycznych i uczenia maszynowego, które usprawniają odróżnienie normalnego zachowania od anomalii. A im więcej pakietów danych przejdzie przez zaporę aplikacyjną, tym łatwiej będzie jej ustalić, jak zachowuje się zwykły użytkownik i wykryć odchyły od tej normy.

Krótko mówiąc – WAF-y nie tylko umożliwiają ochronę infrastruktury aplikacji, ale dzięki regularnej nauce i samodoskonaleniu algorytmu są stale o krok do przodu, co jest kluczowe w świecie, w którym codziennie powstają nowe cyberzagrożenia.

Kluczowe zalety

 • Proaktywna ochrona aplikacji internetowych i mobilnych przed złośliwymi botami,
 • Zabezpieczenie wrażliwych danych, m.in. uwierzytelnień, przed kradzieżą i nadużyciami,
 • Obrona przed DDoS,
 • Przeciwdziałanie wyrafinowanym atakom i złośliwym kampaniom,
 • Ochrona interfejsów API.

Opcje produktu

 • BIG-IP Cloud Edition Advanced Web Application Firewall (AWF),
 • BIG-IP Cloud Edition Local Traffic Manager (LTM) and Advanced Web Application Firewall (AWF),
 • BIG-IP Virtual Edition Advanced Web Application Firewall (AWF),
 • Licencje typu Add-on Advanced Web Application Firewall (AWF) dla BIG-IP Virtual Edition,
 • BIG-IP iSeries Advanced Web Application Firewall (AWF),
 • Advanced Web Application Firewall (AWF) moduły typu Add-on dla BIG-IP iSeries,
 • VIPRION Advanced Web Application Firewall (AWF),
 • Advanced Web Application Firewall (AWF) moduły typu Add-on dla VIPRION.