Zaplecze techniczne dla funduszy

W programie pomocy technicznej zagwarantowane są środki na obsługę procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

W programie pomocy technicznej zagwarantowane są środki na obsługę procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Przeznaczone są one na wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a także z zakresu przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji funduszy strukturalnych w Polsce.

Przyjmuje się, że jednym z istotnych aspektów prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania funduszami strukturalnymi jest stworzenie właściwego zaplecza technicznego umożliwiającego efektywną pracę ludzi zajmujących się obsługą funduszy. Chodzi tu m.in. o sprzęt komputerowy i narzędzia informatyczne, w tym specjalistyczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie funduszami (do monitoringu realizacji projektów, kontroli środków, przekazywania danych finansowych itp.). Ze środków POPT wspierane będą inwestycje w tym zakresie. Przewiduje się zapewnienie niezbędnego wyposażenia biurowego, komputerowego, informatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego, budowę i rozwój systemów wspomagających zarządzanie funduszami, a także adaptację i modernizację pomieszczeń.

Wykorzystanie technik cyfrowych i mediów elektronicznych będzie też wspierane w działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących funduszy strukturalnych. Finansowane będzie zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych tej tematyce. Przewidywane jest także prowadzenie punktów informacyjnych, które z natury rzeczy muszą być wyposażone w narzędzie informatyczne. Informatyka może być też wykorzystywana do tworzenia i utrzymywania systemów wymiany informacji i doświadczeń między uczestnikami procesu realizacji NSRO i zarządzania funduszami strukturalnymi.

Obsługa tak rozbudowanego i skomplikowanego systemu, jakim jest zarządzanie funduszami strukturalnymi, wymagać będzie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry urzędników państwowych. Dlatego też planowane jest wykorzystanie POPT 2007-2013 jako źródła finansowania jednolitego systemu wynagradzania i motywacji pracowników administracji rządowej biorących udział w realizacji NSRO oraz przygotowywaniu kluczowych projektów.

POPT 2007-2013 będzie w całości finansowany ze środków publicznych. Na realizację programu z funduszy strukturalnych i środków krajowych przeznaczone zostanie 607,88 mln euro. 85% tej kwoty pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, reszta zaś ze środków krajowych.

Cele programu

Cel główny:

  • zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO

Cele szczegółowe:

  • zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych
  • skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

Osie priorytetowe:

  • sprawna realizacja NSRO
  • komunikacja i promocja


TOP 200