Zachęcić do inwestycji

Ministerstwo Gospodarki i Pracy pracuje nad ustawą o wspieraniu działalności innowacyjnej.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy pracuje nad ustawą o wspieraniu działalności innowacyjnej.

Projekt ustawy przewiduje szereg instrumentów, których wprowadzenie ma zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Środkiem prowadzącym do celu jest zwiększenie nakładów, które przedsiębiorcy mogą przeznaczać na działania innowacyjne.

Projektodawcy wskazują na dwie podstawowe grupy instrumentów: granty (dotacje na wspieranie innowacyjności) oraz instrumenty podatkowe. W ustawie znajdują się rozwiązania zarówno dla twórców nowych technologii, jak i ich nabywców. Propozycje te omawiamy poniżej:

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny stanowi możliwość pozyskania przez przedsiębiorcę kredytu na inwestycję polegającą na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz rozpoczęciu produkcji nowych wyrobów w oparciu o tę technologię, a następnie na możliwości umorzenia określonej części kredytu pod warunkiem dokonywania sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku finansowanej inwestycji. Zgodnie z projektem, całkowita wartość umorzenia (dokonywanego de facto częściowo co roku) nie może przekroczyć równowartości miliona euro, 50% kapitału kredytu. Dodatkowo wartość umorzenia jest uzależniona od umiejscowienia inwestycji (najmniejsze umorzenie - 30% wydatków - dotyczy inwestycji w Warszawie i Poznaniu). Umorzeniem objęte byłyby wydatki przeznaczone wyłącznie na wskazane w ustawie cele (m.in. na nabycie, modernizację lub rozbudowę środków trwałych, zakup patentów, licencji itp.). W tym miejscu należy zauważyć, że wartość kredytu nie może przekroczyć 2 mln euro. Uzyskanie kredytu uzależnione będzie od posiadania przez przedsiębiorcę udziału własnego, w wysokości nie mniejszej niż 25% inwestycji.

Odliczenie od podstawy opodatkowania

Zgodnie z projektem, podatnik będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na zakup technologii. Odliczeniu podlegać ma jednak zakup dokonany wyłącznie od jednostek naukowych i centrów badawczo-rozwojowych.

Odliczenie nie może przekroczyć 50% wydatków na nowe technologie w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz 30% wydatków w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Ustawodawca przewiduje, że pomimo uwzględnienia wydatków w kosztach uzyskania przychodów (z reguły w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych), przedsiębiorca będzie miał możliwość dodatkowego pomniejszenia podstawy opodatkowania o odpowiednią część wydatków w roku ich poniesienia lub w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych.

Przyspieszenie wykazywania dla celów podatkowych wydatków na nowe technologie

Obecnie przedsiębiorca ponoszący wydatki na prace badawczo-rozwojowe, dokonuje ich kapitalizacji do momentu zakończenia prac. W zależności od ich efektu, wydatki stanowią: bezpośredni koszt uzyskania przychodów (negatywny wynik prac) lub rozpoznawane są w czasie w formie odpisów amortyzacyjnych od powstałej wartości niematerialnej i prawnej (prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym). Projektodawcy proponują wprowadzenie możliwości rozpoznawania wydatków na dokonywane prace (np. na laboratoria, ekspertów, testy) już w momencie ich poniesienia.

Alternatywnie, podatnik będzie miał możliwość rozpoznawania takich wydatków w czasie, poprzez ich amortyzację, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.

Zwolnienie z opodatkowania w podatkach dochodowych

Zgodnie z projektem, zwalnia się z podatku dochodowego dochody podatników, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego, (...), osiągnięte ze sprzedaży badań naukowych i prac rozwojowych, w części przeznaczonej na te cele.

Wprowadzenie zwolnienia w podatku dochodowym wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego ("CBR"). Uzyskanie go wymaga spełnienia następujących przesłanek: (1) przedsiębiorca uzyskuje 50% przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych, (2) przychody takie wynosiły w roku obrotowym poprzedzającym złożenie co najmniej 800 tys. euro, (3) przedsiębiorca terminowo uiszcza podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie ma charakter ograniczony, tj. obejmuje jedynie tę część przychodów, która przeznaczona zostanie na badania naukowe i prace rozwojowe. Poza tym, wymóg osiągnięcia wskazanego poziomu przychodów stanowi niestety znaczące ograniczenie, wyłączając możliwość wykorzystania zwolnienia przez wchodzące na rynek spółki, których podstawową siłą są ludzie.

22-proc. stawka VAT na usługi naukowo-badawcze

Projekt wprowadza zmianę w przepisach o VAT, ustanawiając opodatkowanie 22-proc. stawką (dotychczas zwolnionych) usług naukowo-badawczych. Ma ona umożliwić odzyskanie przez jednostki badawczo-rozwojowe naliczonego podatku VAT.

Proponowane rozwiązania dla twórców i użytkowników nowych technologii

Kredyt technologiczny

Przyspieszenie rozpoznawania kosztów podatkowych

Odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowych technologii

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym

Opodatkowanie 22% stawką VAT usług badawczo-rozwojowych

Zwolnienie w podatkach lokalnych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200