Wokulski for Windows

Wreszcie się doczekaliśmy! Dziś w kąciku polskiego oprogramowania po raz pierwszy pojawia się krajowa aplikacja gospodarcza napisana specjalnie dla środowiska MS Windows. Nosi ona nazwę WOKULSKI, a jej autorem jest p. Jerzy Radzimowski z Zielonej Góry (tak, to ten sam, który napisał "Leonardo da Vinci").

Wreszcie się doczekaliśmy! Dziś w kąciku polskiego oprogramowania po raz pierwszy pojawia się krajowa aplikacja gospodarcza napisana specjalnie dla środowiska MS Windows. Nosi ona nazwę WOKULSKI, a jej autorem jest p. Jerzy Radzimowski z Zielonej Góry (tak, to ten sam, który napisał "Leonardo da Vinci").

Według zapewnień autora, program ten przeznaczony jest do wspomagania pracy w dowolnym sklepie wyposażonym w komputer klasy AT z 2MB pamięci, twardym dyskiem i drukarkę, a dzięki środowisku graficznemu, opanowanie poszczególnych funkcji nie wymaga praktycznie żadnego przeszkolenia. WOKULSKI wspomaga bieżące prowadzenie magazynku sklepowego, generuje rachunki, dokumentując każdy ruch towaru, ułatwia także wykonywanie inwentaryzacji, wypisuje zamówienia, robi przeceny i pozwala na analizę obrotów sklepu. Sprawdziłem. To prawda.

Pierwsze kroki

Pierwszą, rzucającą się w oczy cechą WOKULSKIEGO jest absolutnie niekonwencjonalny i zabawny słowny interfejs użytkownika. Autor bowiem nie zważając na uczone dysputy przetłumaczył np. standardowe polecenia OK i Cancel na jakże swojsko brzmiące Dobre i Cofka. Po paru minutach pracy, mimowolnie zaczynamy myśleć właśnie w ten sposób.

Rys. 1 pokazuje główne okno, które w zasadniczej części przedstawia listę towarów jakimi obraca w danej chwili sklep. W górnej jego części znajduje się rozwijana lista grup towarowych (każdy towar może mieć określoną dowolną grupę przynależności oraz znacznik uwzględniania podziału na grupy), jeśli jest on aktywny, to wykaz na ekranie przedstawia tylko towary z danej grupy towarowej.

Obok wykazu towarów znajduje się wydzielone miejsce, w którym wpisane są aktualne wartości dotyczące towaru o nazwie podświetlonej na wykazie. Wskazywana jest tu aktualna ilość, cena i wartość oraz przynależność do grupy towarowej. Wyboru towaru dokonujemy poprzez pojedyncze kliknięcie myszką na danej nazwie, natychmiast też uwzględniana jest zmiana w okienku poszukiwania oraz aktualizowane są dane w okienku opisu.

W WOKULSKIM przewidziano także mechanizmy szybkiego wyszukiwania. Jeśli np. okienko z wykazem jest aktywne, tzn. oprócz podświetlenia, nazwa towaru otoczona jest delikatną, przerywaną linią, to naciśnięcie dowolnego klawisza literowego powoduje przeskoczenie wykazu do pierwszego towaru, którego nazwa zaczyna się na tę właśnie literę.

Wysoce pomocną może się okazać się opcja Pokaż, znajdująca się w górnym lewym rogu. Wpisanie tam dowolnego słowa czy jego fragmentu powoduje przeszukanie listy towarów i sprawdzenie czy i w której nazwie to słowo lub fragment występuje oraz ewentualnie ustawienie wykazu tak by nazwa tego towaru znalazła się na ekranie. Jeśli zaś program nie znalazł szukanego słowa lub fragmentu nazwy rozlega się sygnał dźwiękowy i wykonywany jest skok na początek listy.

Przyjęcie towaru do sklepu - magazynu odbywa się dwuetapowo. Program bowiem umożliwia także dzielenie towarów na grupy, co pozwala na działania bardziej selektywne. Dobrze rozplanowane nazwy grup mają również i tę zaletę, że obsługę programu i sklepu mogą prowadzić osoby niezbyt biegle obeznane z problematyką danego asortymentu. Tak więc, gdy jakiś towar należy do nieokreślonego jeszcze asortymentu, najpierw deklarujemy nazwę nowej grupy, a następnie wpisujemy do niej jego parametry. Służy do tego klawisz Nowy, który wywołuje okienko dialogowe przedstawione na rysunku 2. Wpisujemy doń nazwę materiału-towaru, cenę zakupu oraz cenę sprzedaży. Możemy także określić ilość minimalną, przy przekroczeniu której, program z własnej inicjatywy wydrukuje zamówienie dostawy.

Sprzedaż

W Wokulskim operacja sprzedaży polega na podświetleniu w wykazie towarów żądanej nazwy oraz naciśnięciu klawisza oznaczonego symbolem WZ. Jeśli żądany towar jest na stanie sklepu otworzy się kolejne okienko. Po wymianie ilości i ceny, operację zatwierdza naciśnięcie klawisza Dobre.

Natychmiast po akceptacji uaktualnienia się stan zapasów oraz zapisanie operacji w dzienniku. Jeśli wykazano zmianę ceny zapisana zostaje także operacja korekty, a odpowiednie wartości uwidaczniają się w okienku utarg dzienny. Program umożliwia ponadto wybór pomiędzy zapisem lub wykluczeniem sprzedawanych pozycji z rachunku. Opcja ta przyda się zapewne tym wszystkim, którzy w trakcie sprzedaży na rachunek chcą obsłużyć także innego klienta.

Rachunki

Do obsługi rachunków służą trzy przyciski w górnej części ekranu. Pierwszy z nich, nazwany umownie Deseczką, uaktywnia operację rachunkową. Jeśli w okienku Preferencji wybraliśmy opcję Automatyczne numerowanie rachunków, to program zaproponuje pierwszy wolny numer. Po zaakceptowaniu danych w oknie głównym aktywny stanie się środkowy klawisz operacji rachunkowych (oznaczony Teczką), a każda operacja sprzedaży spowoduje propozycję zapisu towaru na rachunek. W okienku pojawią się dane osoby dla której wypisywany jest rachunek oraz aktualnie sprzedawane towary. Dane te można później poprawiać akceptując zmiany na stałę klawiszem Dobre.

Rachunek w ostatecznej formie jest pokazywany na ekranie i zostanie wydrukowany po naciśnięciu klawisza Druk. Naciśnięcie klawisza Zapis spowoduje zamknięcie rachunku i zapisanie go na dysku, dezaktywując jednocześnie środkowy klawisz operacji rachunkowych.

Towar do rachunku zastaje dopisany z uwzględnieniem nazewnictwa. Jeśli na rachunek wpisywane są dwie pozycje o takiej samej nazwie, to są one zbijane w jedną. Jeśli przy tym występuje różnica w cenie, program automatycznie zmieni nazwę drugiej pozycji, dopisując słowa po cenie i stworzy w ten sposób unikalną nazwę. Sposobów na wyróżnienie pozycji jest zresztą więcej.

Zestawienia

Kolejną funkcją WOKULSKIEGO są zamówienia i inwentaryzacje. W przypadku inwentaryzacji wydrukowane zostają pełne stany sklepu, a w przypadku zamówienia - do wydruku brane są tylko te materiały których ilość aktualna jest mniejsza niż założone minimum. Możliwy jest podział na określone grupy towarowe.

Program posiada kilka sposobów generacji raportów, gdyż sterowanie drukarką odbywa się przez standardowe wyjście środowiska. Jak podaje autor najlepsze rezultaty osiąga się używając drivera Generic/Text Only, ponieważ program nie używa wówczas trybu graficznego drukarki. Jak się dowiadujemy program pomyślnie przeszedł ponad 5-miesięczny test, zaś w najbliższym czasie jgo funkcje mają zostać rozszerzone o hurtową obsługę klientów.

Program: WOKULSKI Dystrybutor: VADIM S.C, Zielona Góra ul. Kupiecka 28 Cena: 950 tys. - 1,5 mln zł.


TOP 200