Województwo zachodniopomorskie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego to ważna oś priorytetowa (nr 3) w tym programie. Oficjalne ramy odniesienia dla projektów z tej dziedziny stanowi "Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego" na lata 2006-2015.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego to ważna oś priorytetowa (nr 3) w tym programie. Oficjalne ramy odniesienia dla projektów z tej dziedziny stanowi "Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego" na lata 2006-2015.

Do jej przygotowania zaproszono szerokie grono osób odpowiedzialnych za rozwój informatyki w województwie i instytucjach pracujących na rzecz administracji oraz przedstawicieli obecnych w regionie placówek naukowych. Strategię konsultowano z samorządami lokalnymi w powiatach i gminach, a także parlamentarzystami regionu, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Województwo zachodniopomorskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 22,9 tys. km2
 • ludność 1694,9 tys. (na wsi 30,7%)
 • bezrobocie 27,5% (2004 r.)
 • PKB 22 494 zł (2004 r.)
 • komputer w 32% gospodarstw domowych, w tym 16,2% podłączonych do Internetu
 • studenci 90 tys. (19 wyższych uczelni)
 • główne ośrodki gospodarcze Szczecin i Koszalin
 • Szczecin, 414 tys. mieszkańców
 • Projektem kluczowym w ramach osi priorytetowej "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" (46 mln euro) jest zwiększenie dostępności do Internetu w województwie. Na jego realizację przeznaczono 23 mln euro. Przewiduje się powołanie nowej jednostki organizacyjnej - Wojewódzkiego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego. Generalnie każdy z celów strategicznych ma mieć osobnego koordynatora z poziomu zarządu województwa.

  Infrastruktura

  W ramach realizacji celu strategicznego "Infrastruktura" zakłada się inwentaryzację zasobów w całym województwie, przygotowanie mapy dostępu do Internetu z uwzględnieniem różnych alternatywnych rozwiązań technologicznych i wdrożenie rozwiązań dostępowych. Dla realizacji tego celu przyjęto możliwość organizacji przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem inwestycyjnym jest budowa szkieletowej sieci szerokopasmowej na potrzeby sektora publicznego oraz sieci dostępowych. Zgodnie z polityką unijną, infrastruktura budowana z udziałem środków publicznych powinna zakładać neutralność technologiczną i gwarantować otwartość sieci dla zainteresowanych podmiotów. Efektem ma być stymulowanie rozwoju mechanizmów konkurencyjnych wśród operatorów telekomunikacyjnych.

  Innym infrastrukturalnym celem kierunkowym ma być rozbudowa publicznych punktów dostępu do Internetu szczególnie tam, gdzie sieci są gorzej rozwinięte. Szerokopasmowy dostęp będzie zapewniony wszystkim placówkom szkolnym. Rozbudowane zostaną najważniejsze sieci uczelniane, w tym o połączenia z Ogólnopolską Siecią Akademicką Polski Internet Optyczny (Pionier).

  Jako istotny cel kierunkowy uznano utworzenie jednolitego dla całego województwa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  Edukacja

  Województwo zachodniopomorskie
  Strategiczny cel "Edukacja" obejmuje analizę bieżących ofert edukacyjnych, opracowanie "Ramowego regionalnego programu kształcenia dla społeczeństwa informacyjnego", wytycznych w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, a także specjalne programy dla osób starszych, bezrobotnych, przedsiębiorców, administracji samorządowej i osób niepełnosprawnych, włącznie z uruchomieniem programu pomocowego dla nauczania na odległość.

  Strategia proponuje standaryzację oferty oświatowej, opracowanie regionalnej bazy danych ofert edukacyjnych, bazy zasobów bibliotecznych, platformy usług informacyjnych dla oświaty oraz tworzenie baz materiałów dydaktycznych.

  Administracja elektroniczna

  Elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie informacją w urzędach ma być środkiem do przebudowy procesów w administracji (usługi informacyjne, komunikacyjne i transakcyjne), włącznie z wdrożeniem podpisu elektronicznego. Opracowano założenia dla systemów informacyjnych służących kontaktom obywatela z urzędem.

  Rozwój usług elektronicznej administracji ma wspierać utworzenie portalu nazywanego roboczo Wrota Pomorza Zachodniego (lub Wrota Bałtyku), który wzorem Małopolski stanie się wspólnym narzędziem komunikacji dla administracji, będąc również centralnym punktem udostępniania informacji o regionie. Realizacji tej części programu musi towarzyszyć stworzenie systemu gromadzenia i przetwarzania potrzebnych informacji.

  Gospodarka elektroniczna

  Strategia regionalna obejmuje kilka obszarów tematycznych ukierunkowanych na problematykę gospodarki elektronicznej, m.in. poprzez następujące działania:

  • Tworzenie warunków sprzyjających telepracy, co ma obejmować kampanię informacyjno-promocyjną oraz uruchomienie programu wsparcia dla bezrobotnych gotowych podjąć telepracę.
  • Budowę platformy wymiany informacji handlowej w ramach portalu wojewódzkiego, udostępnianie domeny Wrota Pomorza Zachodniego, uruchamianie usług dla firm, doradztwa oraz rozwój parków technologicznych.
  • Popularyzację e-turystyki - oprócz działań promocyjnych to również budowa platformy wymiany informacji turystycznej w ramach portalu wojewódzkiego oraz systemu elektronicznej rezerwacji usług.
  • Rozwój usług elektronicznych dla portów morskich, m.in. poprzez dalszą rozbudowę systemu VTS (Vessel Traffic Services - 60-kilometrowa linia światłowodowa łącząca Szczecin i Świnoujście), opracowanie systemu elektronicznej wymiany dokumentów, utworzenie operatora systemu oraz budowę inteligentnych systemów transportowych.

  Warto też zwrócić uwagę na oś priorytetową nr 1 - "Gospodarka-innowacje-technologie". Obejmuje ona działania wspierające małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa w zakresie transferu technologii, rozbudowy sieciowych systemów informatycznych, innowacyjnych klastrów oraz powiązań kooperacyjnych. Do projektów z tego zakresu, określonych w planie inwestycyjnym jako kluczowe, należą m.in.: uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku (3,05 mln euro) i uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie (10 mln euro).

  Cele osi priorytetowej "Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

  Cel główny:

  • rozwój regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

  Cele szczegółowe:

  • stworzenie dostępu do usług informacyjnych oraz rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej
  • rozwój e-usług publicznych spełniających potrzeby obywateli
  W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200