Województwo podkarpackie

Problematyka infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pojawia się w ramach osi priorytetowej "Infrastruktura techniczna".

Problematyka infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pojawia się w ramach osi priorytetowej "Infrastruktura techniczna".

Wsparcie mają otrzymać projekty, zapewniające dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej i usług teleinformatycznych, w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej".

Województwo podkarpackie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 17 844 km2
 • ludność 2097 tys. (w miastach 40,5%)
 • bezrobocie 18,4% (2005 r.)
 • PKB 16 886 zł/os. (2004 r.)
 • dostęp do Internetu 18% gospodarstw domowych
 • liczba studentów 78,6 tys.
 • główne miasta: Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Krosno, Mielec, Tarnobrzeg
 • stolica Rzeszów, 162 tys. mieszkańców
 • Sukcesywnie budowana infrastruktura sieci szerokopasmowych (w tym na terenach wiejskich) i zwiększanie liczby użytkowników będzie nadawać sens rozwojowi specjalistycznych systemów i aplikacji. Wsparcie otrzyma 45 projektów "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" z zakładanym budżetem 67 mln euro.

  W tej grupie są również przedsięwzięcia aplikacyjne, np. budowa portalu Wrota Podkarpackie. Do działań, które będą wspierane, należą:

  • Budowa lub rozbudowa sieci szerokopasmowych współpracujących z siecią na poziomie ponadregionalnym i krajowym.
  • Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.
  • Budowa i wdrażanie platform elektronicznych.
  • Tworzenie systemów informacji przestrzennej GIS.
  • E-usługi publiczne w wymiarze regionalnym (e-zdrowie, e-edukacja).
  • E-usługi w administracji publicznej - m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny.
  • Budowa lub rozbudowa sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np. transmisja radiowa, satelitarna.
  • Budowa, rozbudowa i wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi.
  • Edukacja teleinformatyczna - wyłącznie w powiązaniu z realizacją powyższych typów projektów.

  Województwo podkarpackie

  Znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego będą też miały projekty realizowane w ramach osi priorytetowej "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka". Ich intencją jest znoszenia barier rozwojowych i zwiększanie dostępu do infrastruktury.

  Planowane jest tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych, kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych, wsparcie kapitałowe, organizacja współpracy przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi, tworzenie zasobów informacyjnych. Bezpośrednie dotacje na inwestycje można uzyskać z zakresu technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

  Cele szczegółowe programu

  • Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.
  • Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej.
  • Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, sport, turystykę oraz kulturę.
  • Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.


  TOP 200