Województwo mazowieckie

Cel generalny realizacji programu to poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Cel generalny realizacji programu to poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Województwo mazowieckie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow 35,5 tys km2
 • ludność 5135,7 tys (w miastach 64,7%)
 • bezrobocie 14,6% (2004 r)
 • PKB 36636 zł/os (2004 r)
 • komputer w 35,8% gospodarstw domowych, w tym dostęp do Internetu 20,2% gospodarstw domowych
 • liczba studentów ok 369 tys (94 wyższe uczelnie)
 • stolica Warszawa, 1689,5 tys mieszkańców
 • Budowanie konkurencyjności, które ma zbliżyć Mazowsze do innych regionów metropolitalnych Europy, to m.in. "działania nakierowane na wyrównywanie szans rozwojowych wewnątrz województwa, jednocześnie stymulujące, aktywizujące i jednoczące środowiska lokalne, wyzwalające postawy prorozwojowe i proprzedsiębiorcze".

  Pierwszym z czterech celów szczegółowych jest "rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy". W wyjaśnieniu znalazła się ważna deklaracja, jednoznacznie wiążąca cel gospodarczy z problematyką społeczeństwa informacyjnego - "stymulowanie innowacyjności gospodarki regionalnej będzie wzmocnione poprzez działania nakierowane na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego".

  Realizacji tego celu mają służyć dwa priorytety:

  • Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - priorytet I.
  • e-Rozwój Województwa Mazowieckiego - priorytet II.

  Uzasadnienie priorytetu "e-Rozwój Województwa Mazowieckiego" odwołuje się wprost do celów Strategii Lizbońskiej, której przesłaniem jest to, że "przyspieszenie postępu cywilizacyjnego i wzrost konkurencyjności gospodarki powinny nastąpić poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego, elektronicznej gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy".

  Planuje się, że w ramach priorytetu "e-Rozwój Województwa Mazowieckiego" wsparcie uzyska 260 projektów do roku 2013. Zakładany budżet na projekty w ramach tego priorytetu wynosi 205,128 mln euro. W programie określono jednak bardzo ogólnie typy preferowanych projektów. Są to:

  • Budowa lub rozbudowa szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych.
  • Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania.
  • Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.
  • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, w tym w administracji samorządowej.
  • Elektroniczny obieg dokumentów.
  • Wdrażanie elektronicznych systemów informacyjnych.
  • Budowa, przebudowa lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami.
  • Budowa, rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.

  Województwo mazowieckie
  Mazowsze cechują wyjątkowo duże dysproporcje pomiędzy dostępnością usług elektronicznych w centrum aglomeracji a mniejszymi miejscowościami poza Warszawą. Zauważalne jest istnienie stref z realnie pogłębiającym się wykluczeniem informacyjnym. Budowa potencjału innowacyjnego będzie po części uzależniona od zdolności do wykorzystywania usług informacyjnych przez administrację.

  W planach rozwoju społeczeństwa informacyjnego występują silne interakcje ze wszystkimi priorytetami programu operacyjnego. Szczególnie istotny jest związek z projektami realizowanymi w ramach priorytetu "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości". Przy okazji budowy lub modernizacji dróg w ramach priorytetu "Regionalny system transportowy" w zakres wykonywanych prac wejdzie również budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

  Projekty kluczowe związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego

  W priorytecie "tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego oraz przedsiębiorczości na Mazowszu”:

  • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny — 238 mln zł
  • Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu — 180 mln zł

  W priorytecie "e-rozwój województwa mazowieckiego":

  • Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa — 60 mln zł
  • Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-Usług w policji mazowieckiej — 1,7 mln zł

  W ramach priorytetu "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" wsparcie uzyskują przedsięwzięcia związane z rozwojem publicznej infrastruktury kulturalnej, w tym zapewniające dostęp za pośrednictwem środków łączności elektronicznej.

  W ramach priorytetu "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji" pomocą objęte zostaną projekty związane z cyfryzacją zasobów kulturowych, w tym zapewniające dostęp za pomocą środków łączności elektronicznej.

  Strategia e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

  MAZOVIA 2015 Utworzenie w gminach wielofunkcyjnych ośrodków zdobywania wiedzy z wykorzystaniem Internetu, szkoleń i udostępniania zasobów, informacji dla bezrobotnych, medioteka, porady rolnicze, usługi dla podmiotów publicznych.

  MEGANET Wdrożenie modelu współdziałania samorządów z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie inwestycji na zasadach ppp.

  EDUKOM Stworzenie systemu nieodpłatnych szkoleń i kursów zawodowych w oparciu o ITC.

  WROTA MAZOWSZA Platforma zintegrowanych usług publicznych.

  IMILA Wspomaganie inicjatyw lokalnych na rzecz zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu.

  KL@SA2010 Platforma edukacyjna ITC dla edukacji podstawowej, średniej i zawodowej.

  INOVART Mazowieckie Laboratorium Innowacji.

  INFOPORT Mazowieckie Centrum e-Rozwoju - centrum koordynacji projektów.

  W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200