Województwo małopolskie

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 cel główny określono lakonicznie, jako tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Osiąganie tego celu mają umożliwić inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego (...).

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 cel główny określono lakonicznie, jako tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Osiąganie tego celu mają umożliwić inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego (...).

Województwo małopolskie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 15 190 km2
 • ludność 3200 tys. (w miastach 49,7%)
 • bezrobocie 15% (2004)
 • PKB 20 671 zł/os. (2004)
 • komputer w 36,9% gospodarstw domowych, w tym dostęp do Internetu 20% gospodarstw domowych
 • liczba studentów 178 tys. (31 wyższych uczelni)
 • główne ośrodki gospodarcze: Kraków, Tarnów
 • stolica Kraków, 757 tys. mieszkańców
 • Przedsięwzięcia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego to zatem część działań ukierunkowanych na budowanie i wzmacnianie tych potencjałów Małopolski, które decydują o konkurencyjności gospodarczej regionu, a przy okazji przyczyniają się do umacniania całej Wspólnoty Europejskiej w sposób zgodny z podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej. To bardzo celna uwaga, bo nie ogranicza się do wyzwań formułowanych jako nadrabianie zapóźnień.

  Zakładane w programie operacyjnym działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego dotyczą zastosowania interwencji publicznej w obszarach, w których mechanizmy rynkowe dotąd nie okazały się wystarczająco skuteczne. Działania te polegają głównie na zapewnieniu powszechnego dostępu do Internetu oraz społecznie użytecznych aplikacji na równoprawnych zasadach dla wszystkich, którzy korzystają z usług publicznych, a także ułatwianiu bezpiecznego rozwoju obrotu gospodarczego z wykorzystaniem środków łączności elektronicznej.

  Społeczeństwo wiedzy

  Większość tego rodzaju zadań ma być realizowana w ramach osi priorytetowej "Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy". Cel operacyjny tego priorytetu to "Rozwój społeczeństwa informacyjnego i poprawa dostępu do edukacji".

  Działania w ramach tego priorytetu muszą być z jednej strony ukierunkowane na upowszechnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a z drugiej strony na zlikwidowanie braków w infrastrukturze teleinformatycznej. Potencjał firm Małopolski musi być wzmocniony przez: edukację, szkolenia, tworzenie internetowego systemu poradnikowego i usługowego oraz odpowiednią rozbudowę nowoczesnej infrastruktury na terenach inwestycyjnych, co ma poprawić atrakcyjność tych obszarów również dla zupełnie nowych inwestorów.

  Województwo małopolskie

  Wszystkim mieszkańcom regionu należy zapewnić dostęp do informacji, poprawić dostęp do usług publicznych z wykorzystaniem środków łączności elektronicznej, w tym edukacyjnych, a także dać możliwości ustawicznego kształcenia. Jak się podkreśla w programie, w interesie publicznym jest też podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo obiegu informacji w sieciach teleinformatycznych.

  Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają uwzględniać możliwości i uwarunkowania szybkiego rozwoju technologicznego.

  Dostęp, usługi, zasoby

  Inwestycje w zakresie elektronicznych usług w administracji, opiece medycznej i edukacji nie tylko podnoszą standard życia obywateli. Mają też przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności regionu, podobnie jak usługi gospodarki elektronicznej. Działania związane z poprawą dostępności nowoczesnych technologii informacyjnych w sferze publicznej będą obejmować również usługi z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

  Szczególnie preferowane będą inicjatywy związane z budową szerokopasmowych sieci lokalnych i regionalnych, szczególnie na terenach zagrożonych cyfrowym wykluczeniem (dotyczy to również publicznych punktów dostępu do Internetu). Programowe wsparcie uzyskają również projekty dotyczące wdrażania usług i aplikacji w administracji publicznej. Dotyczy to głównie:

  • usprawniania i modelowania procesów w samej administracji;
  • wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów;
  • rozbudowy systemów identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników, w tym wdrożenia podpisu elektronicznego;
  • wprowadzania archiwizacji dokumentów w formie cyfrowej;
  • rozwoju baz danych;
  • rozwoju systemów gospodarki przestrzennej GIS;
  • budowy lub rozbudowy systemów wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych, w tym: wdrażanie elektronicznych usług i aplikacji w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, kultury, oświaty, gospodarki komunalnej. Wdrażane systemu powinno zapewnić interoperacyjność, a tam gdzie będzie to konieczne również integrację z istniejącymi lub powstającymi systemami krajowymi i regionalnymi;
  • budowy i wdrażania systemów umożliwiających i udostępniających mieszkańcom usługi i zasoby informacyjne oraz tworzenie tych zasobów, baz danych, bibliotek i archiwów, serwisów informacyjnych.

  Za konieczne uznano także działania na rzecz poprawy wykorzystania technologii informacyjnych przez placówki oświatowe oraz zapewnienia odpowiedniej bazy infrastrukturalnej dla systemów teleinformatycznych wykorzystywanych dla celów uczelnianych oraz badawczo-rozwojowych. Upowszechniany będzie system studiów zaocznych z wykorzystaniem środków łączności elektronicznej, podnoszona ma być jakość oferty edukacyjnej i naukowej, tworzenie otwartych centrów edukacyjnych. Wspierane będą działania zmierzające do tworzenia, koordynacji i integracji zasobów informacyjnych wykorzystywanych dla celów edukacyjnych i naukowych, w tym cyfrowych bibliotek.

  Zakładane środki na projekty realizowane w ramach osi priorytetowej "Warunki dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego" to kwota 180,439 mln euro, ale trzeba pamiętać, że obejmuje to również projekty w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, które mogą nie mieć związku z technologiami informacyjnymi.

  Aktualny Indykatywny Plan Inwestycyjny przewiduje realizację jednego projektu związanego z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Jest to budowa centrum informatyki wraz z modernizacją centrum komputerowego CYFRONET. Zakładany budżet tego projektu to 11,76 mln euro.


  TOP 200