Województwo łódzkie

Cel strategiczny Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 określono jako "integrację regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc".

Cel strategiczny Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 określono jako "integrację regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc".

Województwo łódzkie

<ul style="margin:0 20px;">

 • pow. 18 219 km2
 • ludność 2587 tys. (w miastach 65%)
 • bezrobocie 19,5% (2004 r.)
 • PKB 22 274 zł/os. (2004 r.)
 • komputer w 30,49% gospodarstw domowych
 • liczba studentów 128 tys.
 • (25 wyższych uczelni)
 • stolica Łódź, 774 tys. mieszkańców
 • Problematyka społeczeństwa informacyjnego to czwarta w kolejności oś priorytetowa spośród sześciu wymienionych w programie. Ma realizować cel strategiczny programu operacyjnego poprzez wsparcie dla projektów zapewniających upowszechnianie najnowocześniejszej infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej (ICT). Prezentowane są tu wizje integracji regionu z wysoko rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Region łódzki ma być dobrym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i wykonywania działalności gospodarczej. Zakładana jest stała poprawa jego sytuacji społeczno-gospodarczej.

  Zakładany budżet na realizację projektów w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" wynosi 70,970 mln euro. Planuje się wsparcie dla 80 projektów i uruchomienie 40 punktów publicznego dostępu do Internetu.

  Projekty powinny cechować się interoperacyjnością, niezależnością i otwartością technologiczną.

  Elektroniczne usługi dla wszystkich

  Program operacyjny kładzie duży nacisk na rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Projekty inwestycyjne dotyczą sieci dostępowych i szkieletowych regio-nalnych oraz centrów zarządzania sieciami, centrów przetwarzania danych i hurtowni danych. Podkreśla się jednak również znaczenie poszukiwania zastosowań we wszystkich dziedzinach usług publicznych, które składają się na system administracji publicznej oraz wszelkich innych usług, które mogą podnieść standard życia w województwie łódzkim (w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, policji, straży pożarnej, ratow-nictwa drogowego oraz medycznego).

  Województwo łódzkie

  Budowa platform komunikacji urzędów z obywatelami będzie związana z modelowaniem i optymalizacją procesów w administracji publicznej, zastosowaniem informatycznych narzędzi analitycznych, wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów, podpisu elektronicznego, "elektronicznej pieczątki" i innych form uwierzytelniania dokumentów. Planuje się również w tej kategorii udostępnienie zautomatyzowanego systemu informacji przestrzennej (GIS). Wsparcie, jakie uzyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, poszerzy zakres stosowania promowanych aplikacji również na potrzeby sektora prywatnego.

  Preferowane będą przedsięwzięcia służące niwelowaniu różnic w dostępie i wykorzystaniu usług. Obecnie w województwie jest wiele obszarów wykluczonych informatycznie, gdzie rynek operatorów telekomunikacyjnych nie zapewnia nowoczesnych usług. Wsparcie w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" ma w związku z tym dotyczyć projektów budowy lub rozbudowy bezpiecznych, szerokopasmowych sieci lokalnych i regionalnych łączonych z szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi. Przyjęto, że wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy powinni mieć możliwość uzyskania dostępu do sieci, dla którego minimalnym parametrem "szerokopasmowego" łącza jest szybkość 256 Kb/s.

  Innowacyjna gospodarka

  Zgodnie z wytycznymi unijnymi, w programie operacyjnym podkreśla się związek i komplementarność działań realizowanych w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" z osią priorytetową "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość". Projekty ukie-runkowane na przedsięwzięcia innowacyjne, wdrożenia, prace bada-wczo-rozwojowe, transfer technologii przeważnie mają komponent informatyczny, a często również merytorycznie przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

  Cele osi priorytetowej „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”

  Cel szczegółowy:

  • rozwój społeczeństwa informacyjnego

  Cele operacyjne:

  • poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców
  • wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego

  W ramach inwestycji modernizacyjnych lub rozwojowych przedsiębiorcy będą mogli inwestować w rozwiązania ICT podwyższające ich konkurencyjność (projekty do 2 mln euro). Wyłączeniu dofinansowania w tej kategorii podlegają jednak przedsięwzięcia, których celem jest komercyjne uruchamianie usług online. Te wymagałyby finansowania w ramach priorytetu "Społeczeństwo informacyjne".

  Na wsparcie inwestycyjne w zakresie infrastruktury ICT mogą liczyć również placówki naukowe, o ile jest to infrastruktura niezbędna do realizacji tego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego, które uzyskało wsparcie w ramach priorytetu "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość".

  Dofinansowane mogą być również przedsięwzięcia związane z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów pod inwestycje.

  W ramach priorytetu "Infrastru-ktura transportowa" wsparcie mogą uzyskać projekty związane z monitoringiem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w ramach priorytetu "Infrastruktura społeczna" można będzie uzyskać pomoc na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania na potrzeby placówek edukacyjnych oraz tworzenie nowoczesnych systemów informacji kulturalnej.

  Propozycje projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach priorytetu "Społeczeństwo inform

  INFRASTRUKTURA Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego — 30,595 mln zł

  LODMAN Infostrada Regionalna Województwa Łódzkiego (część I — podregiony północno-wschodni i południowo-wschodni: miasta Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice — 24,623 mln zł

  REGIONALNY System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM) — 40 mln zł

  Propozycja projektu do "rezerwy kompensacyjnej"

  PRZESTRZENNA mapa kartograficzna: Zautomatyzowa0ny system do tworzenia map GIS - 3D z wykorzystaniem satelitarnych i lotniczych metod pomiaru, systemów DGPS oraz skaningu naziemnego — 31 mln zł


  TOP 200