W ramach budżetu

Poprawa zarządzania informacją i rozwój systemów informacji przestrzennej GIS to główne cele informatyczne administracji samorządowej w tym roku.

Poprawa zarządzania informacją i rozwój systemów informacji przestrzennej GIS to główne cele informatyczne administracji samorządowej w tym roku.

Samorządowe inwestycje informatyczne zależą od kondycji finansowej gmin i obietnic wyborczych polityków. Najwyraźniej widać to w Krakowie. Plan finansowo-inwestycyjny miasta na lata 2000-2004 traktuje priorytetowo inwestycje komunikacyjne. By zdobyć na to pieniądze, Rada Miasta - oprócz emisji euroobligacji - zredukowała wydatki inwestycyjne poszczególnych wydziałów. Budżet Oddziału Informatyki w 1999 r. wynosił 4,5 mln zł, z czego na inwestycje przypadało 2,7 mln zł. W 2000 r. będzie to zaledwie 800 tys. zł. Kwota ta nie pozwala na żadne znaczące inwestycje, umożliwia jedynie konserwację systemu informatycznego. Jednocześnie władze miasta nadal nie podjęły decyzji, czy Oddział Informatyki może się przekształcić w Miejskie Centrum Informatyki, gospodarstwo pomocnicze ani też czy Miejski Zarząd Baz Danych (odpowiedzialny za Małopolski System Informacji Przestrzennej) połączy się z Miejskim Ośrodkiem Geodezyjno-Kartograficznym.

System za pieniądze EBOiR

Inną strategię wybrał Zarząd Miasta Wroc-ławia. W ubiegłym roku analitycy agencji ratingowej Standard & Poor's zarzucili miastu słabą płynność finansową, charakteryzującą się niskim poziomem wolnej gotówki, tylko częściowym nadzorem nad rachunkami bankowymi i brakiem systemu skarbowo-planistycznego. By polepszyć swoją ocenę, Wrocław wdraża pro-gram umacniania wiarygodności kredytowej miasta, który jest finansowany ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Program wprowadza nowe techniki zarządzania oraz metodologię do gospodarki finansowej, systemu planowania inwestycji, zarządzania aktywami (majątkiem) i świadczenia usług komunalnych. I tak Wrocław postawił sobie za cel stworzenie wieloletniego planu finansowego, który pozwoli na prognozowanie długoterminowych potrzeb i możliwości finansowych. Aby to zrealizować, należy określić potrzeby informacyjne w zakresie długoterminowego planowania finansowego. Powinny one dotyczyć sporządzania planów finansowych na następnych 5 lat.

Chociaż ten program zakończy się za dwa lata, to jeszcze w tym kwartale rozpoczną się prace nad wyborem i instalacją systemu monitoringu i planowania finansowego, niezbędnego narzędzia w zarządzaniu miastem. Pieniądze na ten cel wyasygnuje EBOiR, korzystając z pożyczki jednego z niemieckich banków. "Zamierzamy kupić gotowe i sprawdzone oprogramowanie" - mówi Maciej Bluj, dyrektor Biura Koordynacji Programów Miejskich. "Liczymy, że dzięki niemu uzyskamy szybki dostęp do informacji o stanie finansów miejskich. Będziemy też mogli przeprowadzać analizy stanu mienia komunalnego, projekcje sytuacji demograficznej w mieście, od której zależą decyzje, kiedy można przeznaczyć budynek szkoły podstawowej na liceum lub kiedy należy zacząć myśleć o budowie nowych szkół" - dodaje.

System powinien być połączony z Systemem Informacji Geograficznej, który powstaje w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

GIS nade wszystko

Za podstawowe narzędzie w zarządzaniu miastem administracja samorządowa uznaje Systemy Informacji Przestrzennej. Różni się tylko podejście do informacji przestrzennej i jej udostępnianie urzędnikom.

Jacek Gocłowski, koordynator Zespołu Informatyków w Urzędzie Miasta Olsztyna, planuje, że z 1,2 mln zł zapisanych w budżecie miasta na inwestycje informatyczne część pieniędzy przeznaczy na udostępnienie zasobów Systemu Informacji o Terenie (SIT) użytkownikom spoza wydziału geodezji. Na razie nie zamierza wykorzystać w tym celu przeglądarki internetowej.

Odmienne stanowisko przyjął Urząd Miasta Gdyni. "Dostęp do informacji przestrzennych poprzez intranet jest znacznie tańszy niż zakup licencji na oprogramowanie klienckie dla wszystkich urzędników" - twierdzi Jerzy Przeworski, naczelnik Wydziału Informatyki. "Wolimy wydać jednorazowo ok. 200 tys. zł na rozwiązanie Bentley Model Server Discovery. Pozwoli ono użytkownikom na przeglądanie i zdobywanie informacji za pomocą zwykłych przeglądarek np. informacji z ewidencji gruntów. Poza tym każdy z nich może ilustrować swoje dokumenty, powstające w edytorze tekstów, skopiowanym z przeglądarki, fragmentem mapy" - mówi Jerzy Przeworski.

Tymczasem Zielona Góra kontynuuje prace nad budową GIS, jeszcze nie rozstrzygając, w jaki sposób udostępniać dane użytkownikom. Czesław Bukiel, kierownik Ośrodka Informatyki Urzędu Miejskiego, w 2000 r. zamierza m.in. zmodernizować bazę ewidencji ulic (przebieg ulicy, jej długość itd.) i oddać od użytku kataster gruntów.

Plany na dziś i na lata

Budżet Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi wynosi w tym roku 3,8 mln zł. Trwają prace nad zintegrowanym systemem informatycznym Magistrat 2000. Adam J. Kępa, szef łódzkiej informatyki, zaplanował, że zostanie wdrożony podsystem zarządzania wymiarem i windykacją podatków. Rozpoczną się też prace nad podsystemem ewidencji mienia komunalnego. W ramach rozwoju infrastruktury teleinformatycznej nastąpi przyłączenie do sieci ostatniej delegatury urzędu. Zostanie także przeprowadzona modernizacja systemu ewidencji ulic poprzez przeniesienie jej do bazy Oracle.

O ile inwestycje miejskie w informatykę mają najczęściej formę planów wieloletnich, o tyle inwestycje w starostwach dopiero w roku 2000 się rozpoczynają. Przykładowo, starostwo powiatowe w podwarszawskim Pruszkowie przeznaczy na informatykę 364 tys. zł. Za główny cel uznano tam wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, a następnie zakup oprogramowania umożliwiającego planowanie organizacyjne w szkołach, tzw. zbiorczy arkusz organizacyjny dla starostwa i szkół.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200