W obliczu kryzysu biznes bardziej koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Coraz więcej firm dostrzega możliwość budowania wiarygodności i wartości swojej marki, poprzez działania zgodne z 10 zasadami UN Global Compact oraz z ESG. Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są priorytetem dla 98% dyrektorów zarządzających - wynika z badania inicjatywy ONZ i Accenture.

svklimkin / Pixabay

United Nations Global Compact to niewiążący pakt Organizacji Narodów Zjednoczonych mający na celu skłonienie przedsiębiorstw i firm na całym świecie do przyjęcia zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie polityk oraz do składania sprawozdań z ich wdrażania. Została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Badanie CEO Study, organizowane przez United Nations Global Compact oraz Accenture, ma na celu zacieśnianie relacji oraz pogłębianie współpracy pomiędzy UN Global Compact a sektorem prywatnym. Jego wyniki dostarczają szczegółowych informacji w zakresie rozwoju zrównoważonego biznesu oraz prezentują główne poglądy CEO, liderów biznesu oraz szefów UN Global Compact, obrazujące zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zobacz również:

  • Zrównoważony rozwój – kierunek nie jest łatwy
  • ONZ rekrutuje roboty, aby osiągnąć globalne cele rozwoju
  • Jakie dane zbierać do raportowania ESG?

W 12. edycji badania United Nations Global Compact - Accenture CEO Study uczestniczyła największa od momentu zainicjowania badań w 2007 r. grupa zarządzających, w tym największa liczba prezesów firm z krajów globalnego Południa. Badaniem objęto ponad 2600 dyrektorów zarządzających ze 128 krajów i 18 branż, a złożyło się na nie ponad 130 pogłębionych wywiadów. Ankietowani liderzy ostrzegają przed potencjalnymi negatywnymi skutkami dla świata biznesu oraz społeczności, wynikającymi z kumulacji niekorzystnych zjawisk takich jak: kryzys na tle gospodarczym i społecznym, słabnący multilateralizm, niestabilna sytuacja społeczno-ekonomiczna, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz skutki zmian klimatycznych. Z badania wynika, że aż 93 proc. dyrektorów zarządzających przyznaje, że w cieniu nadciągającego globalnego kryzysu zmaga się w swojej działalności z wieloma jednoczesnymi wyzwaniami (od 10 wzwyż). Jednocześnie 87 proc. badanych ostrzega, iż obecna sytuacja może mieć wpływ na opóźnienie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Prawie wszyscy ankietowani (tj. 98 proc. - liczba ta wzrosła o 15 proc. w ciągu ostatnich 10 lat) przyznają, iż w obliczu doświadczanych trudności, działania z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazły się na liście ich priorytetów.

„Jak pokazują wyniki najnowszego badania, w świecie targanym przez konflikty, kryzys energetyczny, rosnącą inflację i widmo recesji, osoby stojące na czele przedsiębiorstw przestały wierzyć, że świat jest rzeczywiście tak odporny na zawirowania, jak można było przypuszczać. Biznes doświadcza fali wstrząsów, co sprawia, iż w sytuacji kryzysu klimatycznego oraz pogłębiających się nierówności społeczno-ekonomicznych, działania firm ukierunkowane na osiągnięcie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. okazują się niewystarczające”, wyjaśnia Sanda Ojiambo, Assistant Secretary General, CEO and Executive Director UN Global Compact.

Zdaniem ankietowanych, w obliczu piętrzących się wyzwań, problemy globalne - takie jak zmiany klimatu czy konflikty społeczno-polityczne, które standardowo leżą poza działalnością korporacyjną - mogą być powodami do zmartwień związanych z dostarczaniem wartości przez firmy i wywieraniem wpływu na wszystkich interesariuszy. Mając niespełna osiem lat na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, prawie połowa ankietowanych w globalnym badaniu (43 proc.) ocenia, iż ich osiągnięcie jest utrudnione z powodu niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Przy czym odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku prezesów firm z krajów rozwijających się (51 proc.). Z kolei analizując cele zerowej emisji netto wyznaczone przez największe firmy na świecie, Accenture wyliczyło, iż o ile firmy nie podwoją tempa redukcji emisji CO2 do 2030 r., prawie żadnej z nich nie uda się osiągnąć wyznaczonych celów.

Części ankietowanych udaje się jednak kontynuować działalność z korzyścią dla wszystkich interesariuszy oraz zachować przewagę konkurencyjną, kształtując jednocześnie zrównoważoną przyszłość na drodze innowacji i współpracy. Jak zaznacza większość badanych (66 proc.), ich firmy angażują się w długoterminowe partnerstwa strategiczne dla kształtowania odporności organizacji. Tak działają liderzy, którzy decydują się na modyfikację podstawowych łańcuchów dostaw oraz zmianę kwalifikacji pracowników. To zarządzający, którzy zmieniają swoje podejście w zakresie korzystania z zasobów naturalnych oraz respektowania granic planetarnych i tworzą przełomowe rozwiązania z obszaru technologii, fizyki, digitalizacji i biologii.

Zdaniem ankietowanych, aby skutecznie stawiać czoła globalnym wyzwaniom i stymulować wzrost biznesu, należy skupić się na wypracowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Niektórym liderom już się udało włączyć produkty i usługi z obszaru zrównoważonego rozwoju do swojej działalności (63 proc.), optymalizować gromadzenie danych na temat ESG w ramach swoich łańcuchów wartości (55 proc.) oraz inwestować w odnawialne źródła energii (49 proc.). Prawie połowa z nich (49 proc.) deklaruje przejście na cyrkularne modele biznesowe, a 40 procent zwiększenie funduszy R&D na rzecz zrównoważonych innowacji.

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, kluczowe inicjatywy mające na celu kształtowanie odporności organizacji obejmują: wyznaczenie potwierdzonych naukowo celów klimatycznych, różnorodność w zatrudnieniu, międzybranżową współpracę w zakresie rozwiązań technologicznych, a także zwiększenie widoczności w łańcuchu dostaw i rozwój różnorodności biologicznej. Ponadto prezesi firm nie przestają wzywać rządzących do wprowadzenia zmian sprzyjających priorytetyzacji długoterminowych, wymiernych celów ESG w zakresie standaryzacji raportowania obszaru ESG, globalnego rynku emisji dwutlenku węgla, a także propagowania zrównoważonych modeli biznesowych.

Sanda Ojiambo konkluduje: „Pomimo doświadczanych trudności, nie wszystko jest przesądzone. Coraz większa grupa ankietowanych prezesów firm dostrzega możliwość budowania wiarygodności i wartości swojej marki, poprzez działania zgodne z 10 zasadami UN Global Compact oraz z ESG. Nie tylko dlatego, iż jest to słuszne, ale również uzasadnione biznesowo”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200