W dowód kompetencji

Certyfikaty IT ułatwiają jednoznaczną ocenę kompetencji pracowników. Często stają się też stymulatorem dalszego rozwoju kompetencji i źródłem dodatkowych korzyści dla pracodawców.

W mediach nie brakuje prognoz, że wartość certyfikatów z roku na rok spada. Najczęściej chodzi o wartości dla pracowników - premie wynikające z samego posiadania dokumentu opatrzonego parafką przedstawiciela autoryzowanego ośrodka certyfikacyjnego są coraz niższe. Potwierdzają to m.in. analizy dotyczące rynku amerykańskiego. Wynika z nich, że mniej poszukiwane są certyfikaty potwierdzające znajomość podstaw konkretnych technologii. Tymczasem eksperci prognozują, że na rynku pracy coraz bardziej poszukiwani będą specjaliści dysponujący stosunkowo wąskimi kompetencjami, trudnymi w pozyskaniu tylko w efekcie indywidualnych, praktycznych doświadczeń. Pracodawcom będzie zależało na specjalistach dysponujących ogólną wiedzą informatyczną i biznesową, ale wyspecjalizowanych w konkretnych rozwiązaniach branżowych. Nierzadko zdobycie takich umiejętności będzie możliwe tylko z pomocą autoryzowanego ośrodka szkoleniowego.

Certyfikaty IT są poświadczeniem wiedzy i umiejętności, jakimi dysponują pracownicy. Pracodawcom ułatwiają obiektywne rozeznanie na rynku pracy. Oczywiście, specjaliści, którzy certyfikatami nie dysponują, nie muszą odbiegać poziomem wiedzy od tych, którzy uzyskali takie dokumenty. W ich przypadku trudniejsze może okazać się jedynie zweryfikowanie wiedzy na poziomie wyższym od uznanego za branżowy standard. Choć posiadanie certyfikatu nie powinno być głównym aspektem branym pod uwagę w procesach rekrutacji, to warto uwzględnić dodatkowe benefity płynące z zatrudnienia certyfikowanej kadry IT.

Niezależnie od charakteru certyfikaty IT pozwalają w sposób jednoznaczny ocenić kompetencje pracowników. Wielu dostawców technologii uruchamia m.in. scentralizowane, dostępne w internecie bazy certyfikowanych specjalistów. W ten sposób potencjalny pracodawca może odszukać kandydatów do pracy lub zweryfikować kompetencje na etapie rekrutacji. Certyfikaty IT, jako formalne poświadczenia kompetencji, niosą ze sobą również inne korzyści - także dla pracodawców zatrudniających certyfikowanych ekspertów. Certyfikowani specjaliści często mają również dostęp do utrzymywanej przez dostawcę technologii bazy wiedzy i stają się członkami szerszej społeczności ekspertów w danej dziedzinie. To potencjalnie dodatkowa wartość dla pracodawcy. Dobrze wykształcona kadra nierzadko przynosi również specjalne benefity całej firmie. Nie bez znaczenia bywają też korzyści wizerunkowe.

Certyfikat a umiejętności

Polityka kadrowa wielu firm zakłada, że w toku rekrutacji na rozmowy kwalifikacyjne zapraszani są jedynie kandydaci posiadający odpowiedni certyfikat. Poświadczona w ten sposób wiedza jest jednak dopiero punktem wyjścia do dalszych etapów, w których liczą się zwykle dodatkowe, praktyczne umiejętności. Zdobycie certyfikatu jest też dowodem zaangażowania pracownika. Przejście pełnej ścieżki szkoleniowej niezbędnej dla uzyskania wyższych kwalifikacji wymaga nierzadko dużego nakładu pracy niezbędnej do usystematyzowania i poszerzenia wiedzy. Spora część dostawców wymaga również systematycznego odnawiania certyfikatów, co dodatkowo dopinguje do poznawania nowych rozwiązań i trendów. Aby ocenić wartość poszczególnych kompetencji, warto przyjrzeć się programom certyfikacji oferowanym przez największych dostawców rozwiązań IT. Certyfikaty dla kadry zarządzającej IT zwykle obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem projektów, zarządzaniem zmianą i zespołem, planowaniem strategii IT, rozwojem infrastruktury czy budowaniem architektury korporacyjnej. Z kolei egzaminy dla specjalistów technicznych - administratorów i deweloperów - dotyczą zarówno praktycznych umiejętności, jak i wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań IT, metod ich wdrażania, instalacji, konfiguracji i zarządzania czy technik oraz narzędzi tworzenia aplikacji. Prezentujemy najważniejsze założenia wybranych programów certyfikacyjnych dla specjalistów IT.

Autodesk

Certyfikaty firmy poświadczają znajomość aplikacji inżynierskich rodziny AutoCAD oraz oprogramowania Autodesk Inventor, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Maya oraz Autodesk 3ds Max Design. Program certyfikacji zakłada dwa poziomy kompetencji: Associate i Professional. Obecnie na terenie Polski działają 33 Autoryzowane Centra Certyfikacyjne Autodesk.

Cisco

Program certyfikacji Cisco zakłada rozdział kompetencji na znajomość rozwiązań produktowych i wiedzę z zakresu projektowania infrastruktury. Ścieżki rozwoju kompetencji dla administratorów obejmują zagadnienia z zakresu budowy sieci przewodowych i bezprzewodowych, bezpieczeństwa, systemów pamięci masowych czy komunikacji głosowej. Natomiast kursy dla architektów zakładają specjalizację w zarządzaniu i projektowaniu sieci rozległych, centrów danych, a także środowisk pracy zespołowej. Program szkoleniowy jest przeznaczony dla specjalistów, partnerów handlowych oraz studentów.

EMC

Autoryzowane szkolenia dla klientów EMC dotyczą poszczególnych grup produktowych EMC: pamięci masowych, rozwiązań infrastrukturalnych, systemów deduplikacji, narzędzi wirtualizacyjnych. Obok szkoleń obejmujących zagadnienia związane z wdrażaniem i zarządzaniem produktami EMC prowadzone są kursy przeznaczone dla architektów: rozwiązań oraz centrów danych, administratorów środowisk wirtualizacyjnych i systemów analitycznych. Prowadzone są też szkolenia dotyczące zagadnień związanych z integracją. Koszt uzyskania certyfikatów zależy od poziomu specjalizacji. Firma EMC w Polsce współpracuje z ośrodkiem egzaminowania Pearson VUE

Hewlett-Packard

Program certyfikacji HP obejmuje 28 specjalizacji podzielonych na cztery kategorie: usługi, systemy osobiste i wydruku, rozwiązania korporacyjne, oprogramowanie. Programy certyfikacyjne dostępne w obrębie każdego z nich dotyczą poszczególnych produktów HP. Aby uzyskać certyfikat, należy pozytywnie przejść określoną w programie ścieżkę certyfikacji i zgromadzić wymaganą liczbę certyfikatów. Koszt netto podstawowego egzaminu w wersji online wynosi 10 USD. Egzamin prowadzony w centrum egzaminacyjnym to wydatek na poziomie 100 USD netto. Programy szkoleniowe i certyfikacyjne HP prowadzą autoryzowane ośrodki treningowe na terenie całej Polski.

IBM

Ścieżka IBM Professional Certification Program dotyczy większości produktów koncernu IBM - od rozwiązań sprzętowych, przez oprogramowanie, aż po wyspecjalizowane rozwiązania dedykowane. Do uzyskania certyfikatu poświadczającego kompetencje w zakresie konkretnych produktów IBM wymagane jest zdanie od jednego egzaminu dla poziomu podstawowego, do kilku egzaminów w przypadku poziomów eksperckich. Koszt przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IBM to wydatek rzędu od 25 USD do 200 USD, w zależności od poziomu certyfikacji. Podejście do egzaminu nie wiąże się z koniecznością uczestnictwa w szkoleniu. Egzaminy IBM prowadzą autoryzowane ośrodki firmy Prometric.

Microsoft

Certyfikacja firmy Microsoft zakłada trzy odrębne ścieżki certyfikacji skierowane do programistów i profesjonalistów IT. Certyfikacja dotyczy m.in. rozwiązań oferowanych w modelu cloud, narzędzi deweloperskich, oprogramowania linii Microsoft Office, Windows, Microsoft Dynamics, a także produktów serwerowych i narzędzi dotyczących bezpieczeństwa. Certyfikacja, w zależności od zakresu, składa się zwykle z kilku poziomów - liczba szkoleń i egzaminów na danym poziomie waha się od dwóch do nawet kilkudziesięciu. Koszt podstawowego egzaminu oscyluje w granicach 100 USD. Koszty egzaminów na najwyższych poziomach certyfikacji wahają się od 7,5 tys. do 18,5 tys. USD. W zakresie certyfikacji Microsoft współpracuje z firmą Prometric. W Polsce działa 50 autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych.

Novell, NetIQ i SUSE

Program certyfikacyjny działających w ramach holdingu Attachmate Group firm Novell, NetIQ i SUSE

podzielono na trzy specjalizacje: centra danych, rozwiązania pracy grupowej oraz zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem. Odpowiadające im programy certyfikacyjne dotyczą kolejno rozwiązań: SUSE, Novell i NetIQ. W Polsce działają obecnie cztery ośrodki szkoleniowe. Uzyskanie tytułu administratora systemów NetIQ, Novella i SUSE to wydatek rzędu 3 tys. zł za kurs oraz 400 zł za egzamin. Wszystkie egzaminy prowadzone są w języku angielskim.

Oracle

Ścieżka certyfikacji Oracle obejmuje zagadnienia związane m.in. z wdrażaniem i administrowaniem środowiskami bazodanowymi oraz rozwiązaniami aplikacyjnymi i sprzętowymi koncernu. Ścieżki certyfikacyjne Oracle obejmują kilkanaście typów ról odpowiadających obszarom tematycznym kompetencji IT. Te z kolei dzielą się na grupy produktowe i poziomy umiejętności. Certyfikację Oracle prowadzą w Polsce m.in. autoryzowane ośrodki firmy Pearson Vue. Podstawowy egzamin przy certyfikacji bazodanowej to koszt rzędu 400 zł netto. Uzyskanie tytułu Oracle Database 11g Administrator Certified Associate to wydatek na poziomie 1000 zł netto.

Red Hat

Szkolenia firmy Red Hat są adresowane do administratorów systemów Red Hat Enterprise Linux oraz twórców oprogramowania wykorzystujących środowisko JBoss. W obu rozwiązaniach wyróżniane są ścieżki certyfikacyjne dotyczące administracji i tworzenia aplikacji. Certyfikacja obejmuje kilka poziomów kompetencji. Koszt kursu i egzaminu uprawniającego do uzyskania podstawowego certyfikatu dla administratorów Red Hat wynosi 10 tys. zł.

SAP

Certyfikat SAP to poświadczenie znajomości rozwiązań koncernu w danym obszarze i branży. Program certyfikacji SAP obejmuje kompetencje z zakresu wszystkich rozwiązań technologicznych i biznesowych - od systemów SAP ERP w zakresie poszczególnych obszarów funkcjonalnych, przez narzędzia SAP Business Objects i SAP HANA, aż po znajomość wyspecjalizowanych narzędzi programowania i języka ABAP. Program certyfikacji jest podzielony na trzy zróżnicowane merytorycznie poziomy - podstawowy potwierdza zdobycie wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze, a najbardziej zaawansowany wymaga umiejętności wprowadzania innowacji i optymalizacji rozwiązań SAP. Egzamin z poziomu podstawowego kosztuje 1600 zł netto. Certyfikację prowadzi polski oddział SAP.

VMware

Certyfikacja VMware jest przeznaczona głównie dla administratorów oraz architektów IT. Obejmuje szereg specjalizacji w zakresie infrastruktury cloud computing, wirtualizacji centrów przetwarzania danych, wirtualizacji stacji roboczych oraz znajomości rozwiązań rodziny vFabric. Każda specjalizacja jest podzielona na odrębne certyfikaty odzwierciedlające poziom umiejętności i kompetencji specjalistów. Uczestnictwo w szkoleniu jest wymagane tylko w toku certyfikacji na poziomie podstawowym. Koszt uzyskania podstawowego certyfikatu VMware wynosi niecałe 200 USD. W Polsce egzaminy certyfikacyjne VMware prowadzi 40 autoryzowanych ośrodków firmy Pearson Vue.


TOP 200