VoIP jako cel ataku

Technologia VoIP wykorzystuje sieci szerokopasmowe. Pakietowa rozmowa telefoniczna jest transmitowana w tym samym medium, w którym jest przesyłany ruch internetowy. Dlatego VoIP jest narażona na takie same zagrożenia jak ruch IP, w tym ataki odmowy usługi, robaki, wirusy czy metody socjotechniczne.

Technologia VoIP wykorzystuje sieci szerokopasmowe. Pakietowa rozmowa telefoniczna jest transmitowana w tym samym medium, w którym jest przesyłany ruch internetowy. Dlatego VoIP jest narażona na takie same zagrożenia jak ruch IP, w tym ataki odmowy usługi, robaki, wirusy czy metody socjotechniczne.

Ataki na sieci VoIP można podzielić na kilka kategorii:

 • Atak na systemy operacyjne urządzeń VoIP, takie jak zarządcy wywołań (call managers), bramy, serwery proxy. Urządzenia narażone są na ataki odmowy usługi (DoS) oraz przepełnienia bufora (buffer overflow).

 • Atak na luki konfiguracyjne urządzeń VoIP. Domyślna konfiguracja portów TCP lub UDP w trybie nasłuchu może narazić sieć na ataki odmowy usługi (DoS), przepełnienia bufora (buffer overflow) oraz złamanie haseł różnymi metodami.

 • Ataki na infrastrukturę IP (takie jak DoS, SYN flood itp.), powodujące przeciążenie sieciowych zasobów i blokujące całą komunikację VoIP.

 • Zagrożenia implementacji protokołów VoIP, takie jak DoS lub przepełnienie bufora. Ataki na warstwę aplikacji VoIP, takie jak przechwycenie połączeń, spoofing, sniffing, integralność informacji (atak man-in-the-middle).
VoIP jest kontrolowany przez wiele znanych protokołów opartych na protokole IP, które wymieniają informacje sygnalizacyjne, obsługując połączenia i kontrolę aplikacji głosowych. Protokoły muszą przesyłać sygnalizację przez sieć, umożliwiając elementom VoIP wspólną pracę. Systemy telefonii pakietowej wykorzystują szereg protokołów, włączając w to:
 • Session Initation Protocol (SIP)

 • H.323

 • Media Gateway Control Protocol (MGCP/MEGACO/H.248).
Przedstawione standardy są ciągle unowocześniane i ewoluują. Szczególnie widać to w przypadku SIP, dla którego tworzone są wciąż nowe rozszerzenia. Ze względu na popularność tych protokołów, producenci głównie przy ich użyciu tworzą rozwiązania telefonii pakietowej. Niektóre firmy rozwijają własne protokoły, ale zawsze wprowadzają dodatkowo obsługę ogólnie przyjętego standardu w celu dostosowania się do urządzeń innych producentów.

Atak na systemy operacyjne urządzeń oraz aplikacje VoIP

VoIP jako cel ataku

Typowy atak odmowy (DoS) na urządzenia VoIP

Komponenty VoIP, takie jak bramki IP PBX lub telefony IP, mogą stać się celem ataku opartego na pakietach IP. Telefony oraz urządzenia trasująco-sygnalizacyjne mają dwa słabe punkty. Pierwszy wynika z faktu, że wszystkie elementy opierają się na systemach operacyjnych, mających często łatwe do wykorzystania luki. Drugą słabością jest nieszczelność oprogramowania elementów VoIP, ułatwiająca przełamanie zabezpieczeń. Ponieważ protokoły używane przez ruch VoIP są relatywnie nowe i ulegają ciągłym zmianom, istnieje możliwość wykorzystania nieodkrytego jeszcze zagrożenia. Umożliwi to atakującemu dostęp do systemu, zawieszenie urządzeń lub nieprawidłowe wykorzystanie telefonów.

Telefony VoIP wykorzystują dwa komunikacyjne kanały w tym samym czasie: kanał kontroli połączeń i kanał danych. Jeden potencjalny błąd systemu VoIP umożliwia unieruchomienie kanału kontroli wywołań i zakończenie połączenia, ale pozostawienie otwartego kanału danych.

Jednym z podstawowych zagrożeń systemów operacyjnych są wszelkiego rodzaju wirusy, robaki oraz konie trojańskie. Wykonują one niebezpieczny kod na PC lub innym systemie. Ataki różnią się w sposobie propagacji na inne systemy lub zachęcenia użytkownika do uruchomienia kodu. Niebezpieczny kod może tworzyć różne efekty: stworzyć zdalny dostęp, usunąć dane, zawiesić system itp. Wpływa on także na działanie aplikacji VoIP lub programowych telefonów. Elementy systemu VoIP są uruchamiane na różnych systemach operacyjnych. Prawdziwe jest to zwłaszcza w odniesieniu do IP PBX, często uruchamianych na systemach operacyjnych typu Windows czy Linux, wraz z serwerem baz danych, serwerem WWW i podobnym, pomocniczym oprogramowaniem. Centrala PBX może zostać zaatakowana poprzez błędy systemu operacyjnego lub innego oprogramowania. Przykładowo robak, który atakuje systemy Windows, potrafi wpłynąć na pracę centrali IP PBX wykorzystującej platformę Microsoft.

VoIP jako cel ataku

Separacja głosu od pozostałych danych w segmencie sieci poprawia bezpieczeństwo

Firmy mogą używać telefony programowe VoIP do połączeń zdalnych pracowników, bez dodatkowych wydatków na drogie rozmowy standardowej telefonii. Softphone - aplikacja wirtualnego telefonu VoIP, pozwala dzwonić za darmo do użytkowników sieci firmowej. Może zostać zainstalowana w komputerze osobistym. Nie potrzeba zestawu telefonicznego, wystarczy jedynie komputer. Ten zdalny komputer może stać się jednak punktem dostępowym do całej sieci, jeżeli nie zostanie poprawnie skonfigurowany. Niezabezpieczony system może zostać zaatakowany i użyty do zbierania danych lub jako dostęp do sieci korporacyjnej. Przykładem takiego zagrożenia były błędy wykryte w październiku tego roku w popularnym oprogramowaniu Skype. Luka umożliwiała zdalne wykonanie kodu z prawami użytkownika korzystającego z aplikacji oraz powodowała wystąpienie błędu krytycznego w działaniu aplikacji. Wystarczyło, aby użytkownik użył specjalnie spreparowanego URL.

Atak na luki konfiguracyjne urządzeń VoIP

Telefony IP (razem z telefonami programowymi) często dostarczane są z włączonym dostępem z sieci przez telnet lub serwer WWW, z ustawionym domyślnym hasłem lub wręcz bez hasła. Hasło powinno zostać zmienione, aby lokalny użytkownik nie miał dostępu do ustawień i konfiguracji telefonu. Zmienione hasło przeważnie nie jest szyfrowane skutecznym mechanizmem, więc można je złamać prostym atakiem słownikowym. Telefony IP są często uaktualniane nowym oprogramowaniem (firmware). Dzieje się to zazwyczaj przy użyciu protokołu TFTP, który niestety także nie jest bezpieczny.

VoIP jako cel ataku

Podział metod ataków na systemy VoIP

VoIP staje się problemem dla tradycyjnych zapór ogniowych. Sesja danych używa losowych portów, które stwarzają dodatkowe zagrożenia na zaporze ogniowej. Porty zamknięte w standardowej konfiguracji muszą zostać otwarte dla połączeń głosowych. Innym problemem połączeń VoIP przechodzących przez zaporę ogniową są wiadomości sygnalizacyjne. Niestety są one ignorowane przez tradycyjną translację adresów (NAT). Typowe zapory ogniowe dodają także opóźnienie do pakietów danych VoIP. Nie monitorują również wszystkich protokołów VoIP dla różnych typów ataków, które mogą mieć miejsce. Ochrona transmisji głosu przez sieć przy użyciu standardowej zapory ogniowej stanowi duże wyzwanie konfiguracyjne.

Wiele systemów VoIP umożliwia zaawansowaną konfigurację parametrów pracy. Niepoprawne ustawienia mogą narażać na różne zagrożenia. Porty TCP czy UDP, wykorzystane przez atakującego, mogą wywołać nieprawidłową pracę urządzeń, włącznie do przejęcia kontroli nad nimi. Domyślnie uruchomione usługi na otwartych portach mogą być przyczyną ataków DoS czy błędów przepełnienia bufora. Również słabe hasła mogą narażać urządzenie VoIP. Oto zagrożenia, wynikające z konfiguracji sprzętu VoIP, najczęściej wykorzystywane w atakach:

 • Wiele urządzeń VoIP ma uruchomiony serwer WWW do zdalnego zarządzania, podatny na atak przepełnienia bufora.

 • Jeżeli dowolna otwarta usługa jest skonfigurowana przy użyciu słabego hasła lub bez hasła, atakujący może uzyskać nieuprawniony dostęp do urządzenia.

 • Usługa SNMP udostępniana przez urządzenie może być podatna na ataki słownikowe lub przepełnienia bufora.

 • Wiele urządzeń VoIP jest skonfigurowanych do pobierania pliku konfiguracyjnego z serwera TFTP. Atakujący może potencjalnie podszyć się pod połączenie i przekazać do urządzenia własną, zmienioną konfigurację.

Atak na infrastrukturę VoIP

VoIP jako cel ataku

Atak typu call hijacking

Istnieje wiele dróg utrudnienia realizacji usług głosowych w sieciach VoIP. Prostym przykładem może być wyłączenie serwera, przełącznika, routera, odłączenie kabla, czy odłączenie aparatu telefonicznego. Ataki te wiążą się jednak z bezpieczeństwem fizycznym i można im zapobiec przez prawidłową politykę bezpieczeństwa. Podobnie jak wiele usług opartych na IP, komunikacja VoIP realizowana jest przez sieci, których nie można uznać za zaufane, np. Internet. W takiej transmisji są wykorzystywane komponenty systemu VoIP (bramki, serwery, telefony IP), widoczne z każdego punktu sieci rozległej. Istnieje więc możliwość przeprowadzenia ataku na usługi głosowe.

Ataki odmowy usługi (DoS) są charakterystyczne dla każdej sieci opartej na IP. Niewątpliwie do takich usług należy transmisja głosu przez sieć IP. Ataki DoS mogą przybierać różne formy, ale wszystkie uniemożliwiają użytkownikowi prawidłowe wykorzystanie usługi. Sieci VoIP są szczególnie narażone na tego typu ataki, ze względu na realizację usługi w czasie rzeczywistym. Atak odmowy usługi skutecznie uniemożliwia prawidłowe przesłanie głosu.

Atak DoS może zostać przeprowadzony, gdy dokładnie spreparowany pakiet (lub sekwencja pakietów), wykorzystujący dziurę w oprogramowaniu, spowoduje zawieszenie systemu (np. bramy IP PBX) lub znaczne opóźnienia w realizacji usług. Przykładem może być bardzo długi pakiet, który powoduje przepełnienie bufora aplikacji.

Innym przykładem DoS jest zalew (flood) prawidłowo utworzonych pakietów przesyłanych do systemu przeznaczenia. Ten atak może spowolnić system do takiego stanu, że przestanie odpowiadać na prawidłowe pakiety. W rozproszonym ataku DoS (Distributed Denial of Service) używa się wielu źródeł do masowego zalewania systemu docelowego.

Do ataku DoS w warstwie aplikacji dochodzi, gdy są wykorzystane błędnie skonfigurowane usługi VoIP. Przykładowo; przechwycenie sesji rejestracji dla danego telefonu IP można wykorzystać do przerwania komunikacji z bramą.

W telefonii sieciowej istnieje także specyficzny atak określany jako Media Denial of Service. Dane VoIP (audio) są standardowo przesyłane protokołem Real-Time Protocol (RTP), który jest podatny na zagrożenie atakiem DoS, spowalniającym dostępność urządzeń (telefonów lub bramek) do przetwarzania pakietów w rzeczywistym czasie.

Dowolne elementy systemu VoIP mogą stać się celem ataku DoS. Szczególnym zagrożeniem jest atak na kluczowe zasoby (bramki czy kontrolery).

Zagrożenia implementacji protokołów VoIP

Większość wdrożeń VoIP korzysta z kilku protokołów, nawet jeżeli używany jest sprzęt tylko jednego producenta. Protokół RTP może zostać zastosowany do komunikacji z telefonami IP. MGCP/MEGACO/H.248 jest przeznaczony do komunikacji kontrolerów z bramami, a H323 lub SIP używany do komunikacji pomiędzy kontrolerami. W dużych organizacjach ten schemat dodatkowo komplikuje użycie sprzętu wielu firm. Większa liczba protokołów i różnych implementacji zwiększa liczbę możliwych luk i nadużyć. Zagrożenia implementacji protokołu można podzielić na dwie kategorie:

 • zagrożenia protokołu - nadużycia występują, gdy nie stosujemy parametrów urządzeń związanych z bezpieczeństwem lub nie są one dostępne. Dla przykładu, SIP jest narażony na atak związany z przechwyceniem sesji rejestracji, czy atak odmowy usługi, jeżeli nie są uruchomione silne metody uwierzytelniania.

 • zagrożenia specyficznych implementacji - zagrożenie istniejące dla unikalnych, specyficznych implementacji protokołu. Przykładem może być błąd przepełnienia bufora w specyficznym modelu telefonu IP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200