Usługi elektroniczne, czyli e-services

Technologia e-services ma być głównym elementem służącym do rozwoju usług wykorzystujących Internet. Dotyczy to zarówno usług świadczonych przez firmy innym firmom, jak np. udostępnianie aplikacji czy realizowane z wykorzystaniem sieci WWW dostawy lub usługi ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa), jak i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, takich jak zintegrowane usługi turystyczne, medyczne czy handel elektroniczny.

Technologia e-services ma być głównym elementem służącym do rozwoju usług wykorzystujących Internet. Dotyczy to zarówno usług świadczonych przez firmy innym firmom, jak np. udostępnianie aplikacji czy realizowane z wykorzystaniem sieci WWW dostawy lub usługi ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa), jak i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, takich jak zintegrowane usługi turystyczne, medyczne czy handel elektroniczny.

E-service to właściwie dowolny zasób udostępniony w Internecie przez przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne w celu uzyskania nowych dochodów lub stworzenia szerszych możliwości współdziałania. Definicja e-services nie jest całkiem jednoznaczna. Przez e-service często rozumie się wszystko: od usług ukierunkowanych na wsparcie zarządzania infrastrukturą e-biznesu do usług przykrojonych pod operacje e-biznesu, a także obecnie dostarczane przez Internet usługi biznesowe, będące częścią operacji biznesowych.

Szereg firm funkcjonujących na rynku informatycznym oferuje pakiety przeznaczone do tworzenia szeroko pojętych usług elektronicznych. Przykładem może być Hewlett-Packard i jej nowa formuła dla e-biznesu - e-speak. Jest to platforma służąca do opracowywania i świadczenia uniwersalnych usług wykorzystujących Internet. Środowisko to ma umożliwić usługom elektronicznym wykrywanie innych usług tego typu, współpracę z nimi i wymianę informacji. Pozwoli to na świadczenie, opierając się na Internecie, usług bardziej złożonych. Platforma HP e-speak obejmuje realizację procesów dowolnego rodzaju (urządzenie komputerowe, aplikacja lub dane), niezależnie od środowiska sprzętowego i systemu operacyjnego.

Firma udostępnia pod adresemhttp://www.e-speak.net bezpłatny kod źródłowy techniki programowej e-speak. Inicjatywa ta ma umożliwić rozwijanie i tworzenie osobistych usług inteligentnych oraz urządzeń nowej generacji dla użytkowników lub grup abonentów. E-speak wykorzystuje technikę brokerską opartą na Javie oraz język XML (Extensible Markup Language). Dostęp do usług wykorzystujących technikę e-speak ma odbywać się za pośrednictwem Weba oraz bezprzewodowych urządzeń ręcznych (handheld). HP zakłada, że firmy wielu różnych branż będą w stanie, wykorzystując e-speak, tworzyć własne aplikacje i funkcjonować jako dostawcy usług. Firma upatruje partnerów wśród operatorów internetowych, operatorów nowych portali oraz operatorów przygotowujących usługi informacyjne oparte na WAP (Wireless Application Protocol). Powodzenie tego przedsięwzięcia w decydującym stopniu będzie zależało od twórców oprogramowania. Wraz z licencją e-speak otrzymają oni pełny zestaw narzędzi oraz wsparcie w postaci E-Speak Develo-per's Program, który ma na celu wspomaganie rozwoju technologii e-speak (http://www.hp.com/espeak/developers ). W ramach tego programu będą dostarczane odpowiednie narzędzia, a także zostanie utworzona sieć twórców usług elektronicznych. Firma dostarcza także zestawy wspomagające e-speak. W skład takiego zestawu wchodzą interfejsy programowe (API), przykłady kodów źródłowych i odpowiednie podręczniki programowania. HP przygotowuje także specjalny zestaw do opracowywania usług opartych na technice e-speak i WAP. Umożliwia on tworzenie i wdrażanie usług informacyjnych osiąganych drogą bezprzewodową.

Obiecujący rynek, a jednocześnie szeroki zakres zagadnień związanych z tą technologią zachęcają czołowe firmy do podejmowania współpracy. I tak firmy Hewlett-Packard i Oracle zawarły porozumienie, którego celem jest wspólne tworzenie nowoczesnych technik opracowywania i wdrażania usług elektronicznych (e-serwces). Techniki te będą obejmować platformę e-speak HP, pozwalającą na dynamiczne pośrednictwo w zakresie usług elektronicznych, całkowicie zintegrowaną z 0racle8i oraz innymi produktami należącymi do rodziny Oracle Internet Platform. Technologie e-serwces mają być udostępnione projektantom aplikacji internetowych oraz programistom tworzącym rozwiązania oparte na HP e-speak w sieci Oracle Technology Network, obsługującej programistów, oraz za pośrednictwem przeznaczonego dla programistów portalu HP. W ośrodku HP w Cupertino i w ośrodku Oracle w Redwood Shores w Kalifornii obie firmy zamierzają utworzyć laboratoria badawczo-rozwojowe, w których specjaliści firm będą pracować nad rozwojem technologii e-serwces, opartych na języku e-speak i zintegrowanych z OracIeSi. Stworzona przez HP i Oracle zintegrowana platforma e-services ma zapewnić szybszy dostęp do rynku oprogramowania handlu internetowego, którego obroty według IDG mają w ciągu najbliższych pięciu lat sięgnąć 2,7 mld USD.

Problemy zarządzania w sieciach konwergentnych

Wpływ wysoko zaawansowanych technologii na sferę oprogramowania i usług zarządzania jest sprawą dość oczywistą. Zarządzanie środowiskiem e-biznesu i handlu elektronicznego jest dobrym tego przykładem. Elementy zarządzania infrastrukturą e-biznesu to: zarządzanie siecią (intranetem i ekstranetem), zarządzanie wydajnością i kondycją serwera webowego, zarządzanie wydajnością i kondycją baz danych oraz zarządzanie zaporami ogniowymi i ochroną. Do tego dochodzi oczywiście zarządzanie kondycją i wydajnością samych aplikacji zarządzających. Wymieniony zestaw funkcji zarządzania nie wnosi więc nic nowego, z wyjątkiem konieczności skoncentrowania się na aplikacjach webowych i serwerze oraz szczególnego wymagania, aby w tej całej infrastrukturze mógł odbywać się ruch ekstranetu business-to-business i e-commerce. Oprogramowanie oraz usługi zarządzania e-biznesu wyróżniają się tym, że zadania zarządzania musza odzwierciedlać priorytety biznesu. Przykładem jest zarządzanie ruchem w relacjach biznes-biznes i ruchem zorientowanym na konsumenta w systemach handlu elektronicznego. Reguły określające takie zarządzanie muszą uwzględniać w jednakowym stopniu uzgodniony poziom usług i wielkość chwilowych opóźnień na styku z klientem -oba te czynniki mają bezpośredni wpływ na dochody. Dynamika rozwoju biznesu prowadzonego za pośrednictwem sieci jest bezpośrednio związana z przyrostem ruchu bez ograniczeń geograficznych, co czyni specjalnie trudnym zagwarantowanie spójności usług e-biznesu.

Jedną ze zmian, przed którą stają niektóre organizacje, jest konieczność połączenia telefonii z sieciami danych. W przypadku takiej konwergencji należy przyjąć, że największy przyrost ruchu będzie dotyczyć danych, a nie głosu (ruch głosowy jest dużo bardziej stabilny), tak więc jest dużo więcej powodów, by dotychczasowe zarządzanie siecią danych przejęło odpowiedzialność za nową strukturę. Szacuje się, że w krajach zachodnich około 10-15 proc. zainstalowanych systemów PBX ma więcej niż 10 lat. Ponadto wiele z tych systemów powinno być całkowicie wymienionych lub co najmniej znacząco zmodernizowanych. Dla tych PBX koszt dodania funkcji, takich jak choćby Automatic Cali Distribution, może być bardzo wysoki. Jeżeli dorzucimy do tego IVR (Inte-ractive Voice Response) i podstawową opcję CTI (Computer Telephony Integration), to wzrośnie on jeszcze bardziej. Być może jeszcze kilka lat temu taki poziom inwestycji modernizacyjnych byłby uzasadniony, jednakże dzisiaj wielu obserwatorów rynku przewiduje, że do połowy 2000 r. sytuacja zmieni się radykalnie. Wielu tradycyjnych dostawców wycofa się z klasycznych monolitycznych architektur PBX i w ich miejsce zacznie stosować model telefonii sieciowej powiązanej z różnorodnymi architekturami i systemami opartymi na serwerach.

Pod koniec 1998 r. odnotowano ważne wydarzenie dla przemysłu PBX. Podczas targów NetWorld+Interop trzech największych dostawców PBX - Lucent, Siemens i Cisco - zapowiedziało nowe PBX oparte na LAN. Zdarzenie to jest szczególnie godne uwagi, ponieważ ostatnia główna zmiana architektury PBX - przejście z sytemu analogowego na cyfrowy - zainicjowana przez głównych liderów rynkowych w tym czasie (AT&T i Nortel), nastąpiła pod koniec lat siedemdziesiątych. W świetle tych wydarzeń zarządzający sieciami danych, przymierzający się do rozszerzenia zakresu zarządzania na telekomy, muszą pilnie śledzić długoterminowe plany dostawców w zakresie architektury dzisiejszych PBX opartych na komutacji łączy oraz w zakresie dostaw i instalacji telefonii IP i rozwiązań opartych na serwerach. Obserwatorzy rynku przypuszczają, że znaczący impuls implementacyjny w produktach telefonii opartej na sieciach LAN może pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku.


TOP 200