Umiejętności negocjacyjne docenione dzięki cloud computing?

Popularyzacji modelu cloud computing towarzyszyć będzie wzrost znaczenia umiejętności negocjacyjnych. Znajomość sztuki prowadzenia negocjacji ustępować będzie miejsca tylko wiedzy na temat zasad funkcjonowania modelu cloud oraz znajomości rozwiązań technicznych stojących za przetwarzaniem w chmurze.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez firmę Frost & Sullivan uczestniczyło ponad 7,5 tys. specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT. Zdaniem 93 proc. ankietowanych sprawność środowiska IT zbudowanego przy wykorzystaniu rozwiązań i usług oferowanych w modelu cloud computing będzie uzależniona przede wszystkim od stopnia znajomości specyfiki usług przetwarzania w chmurze. Według 81 proc. uczestników badania wymagana będzie szczegółowa wiedza na temat technologii wykorzystywanych przez dostawców usług zaliczanych do modelu cloud. Zdaniem co drugiego ankietowanego kluczowe znaczenie dla sprawności środowiska IT mieć będą umiejętności negocjacyjne. Mają być one przydatne m.in. w procesie ustalania korzystnych dla firmy, finansowych i pozafinansowych, warunków świadczenia usług z zakresu cloud.

Jednocześnie, mimo zapewnień ze strony dostawców tego rodzaju usług, problemów związanych z poufnością danych obawia się 85 proc. ankietowanych. Zdaniem ankietowanych problematyczne mogą okazać się również kwestie dotyczące kontroli dostępu do aplikacji oferowanych w modelu cloud (68 proc. ankietowanych), wysoka podatność na ataki informatyczne (65 proc.) oraz potencjalne przerwy w dostępności oprogramowania (62 proc.). Warto dodać, że ponad połowa (58 proc.) ankietowanych przyznaje, że w ich firmach wykorzystywane są już rozwiązania oferowane w modelu cloud. Niecałe 16 proc. korzysta z tzw. publicznych usług cloud computing wykraczających poza usługi dostępu do wybranych funkcjonalności oprogramowania biznesowego. Kolejne 42 proc. firm korzysta zaś z typowych usług SaaS.

Tymczasem z analiz przeprowadzonych przez firmę SunGard za wykorzystaniem usług zaliczanych do modelu cloud computing zdecydowanie opowiada się tylko 15 proc. dyrektorów ds. finansowych. Zdaniem większości osób odpowiedzialnych za finanse ryzyko dotyczące bezpieczeństwa informacji przewyższa potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania usług cloud. Szczególny nacisk ma tu być kładziony na poufność i bezpieczeństwo informacji księgowych oraz danych dotyczących klientów. Jednocześnie trzech na czterech ankietowanych dyrektorów finansowych chętnie zrezygnowałoby z utrzymywania własnych centrów danych. Tylko co czwarty spodziewa się jednak, że nastąpi to w ciągu najbliższych pięciu lat.

Czytaj też:

Firmy doceniają nowe technologie, ale zachowują ostrożność w ich wdrażaniu

Co cloud computing zmieni w biznesie w 2011 roku?

Chmura obliczeniowa - deszcz pieniędzy w strefie euro

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200