Test serwerów (XXIX) PowerEdge 6400

Test podsystemu plików – systemy Win NT, Win 2000 i NetWare

Testy podzielono na dwie kategorie: transfer małych plików i transfer dużych plików. Testy transferujące małe pliki składały się z modułów oferujących różne kierunki transferu danych (czytanie/pisanie), różne rozmiary bloku danych (1 kB / 8 kB) i różne typy transakcji (transakcja losowa/sekwencyjna). Z modułów tych zbudowano osiem oddzielnych testów, a zestaw takich testów uruchamiano pod każdym z trzech systemów operacyjnych. Testy transferu małych plików używały mieszanki plików o różnych rozmiarach, z czego 80 proc. stanowiły pliki o długości 1 kB, 10 proc. pliki 10 kB i 10 proc. 50 kB.

Test serwerów (XXIX) PowerEdge 6400

Wyniki testu

Testy transferujące duże pliki składały się z modułów oferujących różne rozmiary bloku danych (1 kB / 8 kB) i różne typy transakcji (transakcja losowa/sekwencyjna). Każdy z tych modułów transferował zawsze dane w obu kierunkach (czytanie i pisanie), symulując w ten sposób pracę programu FTP, z tym że 90 proc. operacji realizowało zadanie czytania danych, a 10 proc. pisania danych. Z modułów tych zbudowano cztery oddzielne testy, a zestaw takich testów uruchamiano pod każdym z trzech systemów operacyjnych. Testy transferu dużych plików używały mieszanki plików o różnych rozmiarach, z czego 80 proc. stanowiły pliki o długości 500 kB, a 20 proc. o długości 1 MB.

Test CPU – systemy NT i Win 2000

Test CPU (uruchamiany pod systemami NT i Win 2000) oparty był na oprogramowaniu SQL Server 7.0. Liczbę użytkowników wirtualnych zwiększano sukcesywnie, od 2 do 30. Każdy użytkownik wirtualny wywoływał następującą procedurę (Stored Procedure) przechowywaną w pamięci serwera zarządzającego bazą danych, a następnie czekał dziewięć sekund, po upływie których generował kolejne wywołanie:

declare @value int

select @value=count(DB94float) from DB94_updates

where DB94code like ‘%123%’

select DB94key, DB94code, DB94date, DB94signed

DB94name from DB94_updates where

[email protected]_input end

Stosując taką metodę testowania ograniczono do minimum liczbę transakcji sieciowych wykonywanych przez serwer, obciążając jednocześnie dostępne układy CPU maksymalną liczbą zadań.

Test sieciowy – systemy NT i Win 2000

Inny test bazy danych, obciążający procesory znacznie mniejszą liczbą zadań, posłużył do testowania układów I/O obsługujących sieć. Test generuje dużą liczbę tzw. lekkich transakcji, tzn. takich, które nie są w stosunku do serwera (a konkretnie układów CPU) zbyt wymagające.

SELECT DB94key, DB94code, DB94date

DB94signed, DB94name FROM DB94_updates

WHERE DB94key = @rand_input;

Tak jak w przypadku testu CPU liczbę użytkowników wirtualnych zwiększano sukcesywnie, od 2 do 30.

Test CPU i test sieciowy – system NetWare

Jeśli chodzi o test CPU i test sieciowy platformy NetWare, to uruchamiano je na komputerach, na których zainstalowano wcześniej aplikację Oracle (podczas gdy na komputerach platform NT i Win 2000 instalowano aplikację MSSQL). Liczbę użytkowników wirtualnych zwiększano sukcesywnie, od 2 do 30. Proszę przy tym pamiętać, że każdy taki wirtualny użytkownik obciążał serwer dużo większą liczbą zadań, niż ma to miejsce w świecie rzeczywistym.

W przypadku testów CPU każdy użytkownik wirtualny czekał dziewięć sekund, po upływie których generował kolejne wywołanie SQL:

SELECT DB94key, DB94code, DB94date, DB94signed

DB94name from DB94_updates where DB94key in

(select count(DB94float) from DB94_updates where

DB94code like '%123%')

Test generuje dużą liczbę tzw. ciężkich transakcji, tzn. takich, które są bardzo wymagające w stosunku do procesorów, obciążając jednocześnie minimalną liczbą zadań układy obsługujące sieć.

Test sieciowy – system NetWare

Inny test bazy danych, obciążający procesory znacznie mniejszą liczbą zadań, posłużył do testowania układów I/O obsługujących sieć. Test generuje dużą liczbę tzw. lekkich transakcji, tzn. takich, które nie są w stosunku do serwera (a konkretnie układów CPU) zbyt wymagające.

SELECT DB94key, DB94code, DB94date

DB94signed, DB94name FROM DB94_updates

WHERE DB94key = $BFRand(999999)

Tak jak w przypadku testu CPU i tu liczbę użytkowników wirtualnych zwiększano sukcesywnie, od 2 do 30.


TOP 200