Tarnów wdraża BSC

W Urzędzie Miasta Tarnowa trwają prace nad wdrożeniem zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard).

Dzięki zastosowaniu zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu miastem możliwa ma być koncentracja zasobów na obszarach kluczowych oraz eliminacja niespójności działania poszczególnych komórek urzędu, nadmiernej liczby celów i zadań oraz konkurencji o zasoby. Łatwiejsze stanie się również tworzenie lub uszczegółowianie dokumentów strategicznych (misja, wizja, strategia). Możliwe będzie też poprawienie stosunku nakładów do efektów.

"Zrównoważona karta wyników ma pomagać w ocenie poziomu realizacji strategii miasta, ale też pomagać w kształtowaniu tej strategii. To proste narzędzie biznesowe da się z powodzeniem zastosować w jednostkach administracji publicznej." - mówił Ryszard Ścigała, prezydenta miasta Tarnowa, podczas zorganizowanego niedawno przez Informedia kongresu Corporate Performance Management. Jego zdaniem, warunkiem zapewniającym skuteczne zastosowanie metody balanced scorecard (BSC) jest odpowiednie zaangażowanie, motywacja oraz gotowość do zmian wśród wszystkich zainteresowanych, szczególnie na poziomie kierownictwa. Barierami są: strach przed nowością, niechęć do uczenia się, zachowywanie starych przyzwyczajeń.

System BSC w Urzędzie Miasta Tarnowa ma funkcjonować w oparciu o oprogramowanie ADOscore. Wdrożenie, realizowane przez BOC Information Technologies Consulting, ma się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku.

Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard - BSC) stanowi narzędzie przekształcania strategicznych celów i planów całej organizacji na indywidualne i cele i zadania poszczególnych pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania i pracy. Przypisane poszczególnym działaniom wskaźniki umożliwiają mierzenie postępów w realizacji celów strategicznych na różnych poziomach organizacji.

Pierwszym w Polsce urzędem, który wdrożył zrównoważoną kartę wyników był Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.


TOP 200