Tabory wygrywają wojnę

Wojskowy system logistyczny docelowo musi objąć 8 mln produktów - od butów po rakiety. Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Wspomagający Działalność Logistyczną powstaje, by zapanować nad majątkiem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wojskowy system logistyczny docelowo musi objąć 8 mln produktów - od butów po rakiety. Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Wspomagający Działalność Logistyczną powstaje, by zapanować nad majątkiem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tabory wygrywają wojnę

Mapa informatyzacji obszaru logistyki w resorcie obrony narodowej (rozwiązanie przykładowe)

Stan informatyzacji logistyki Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) wymaga podjęcia odpowiednich działań zmierzających do jego poprawy. "W szczególności dotyczy to koordynacji zasadniczych przedsięwzięć informatyzacji - pionu głównego księgowego i logistyki. To właśnie tutaj należy zapewnić spójność pomiędzy poszczególnymi działami: finansowym, materiałowym, technicznym, medycznym, transportu i ruchu wojsk oraz infrastruktury" - mówi ppłk dr Jerzy Kuck, zastępca szefa Oddziału Logistycznego Systemów Informatycznych i Indeksacji Generalnego Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Obecnie działające systemy IT obejmują przeważnie wąskie, specjalistyczne obszary. To właśnie one mają być źródłem informacji dla mającego powstać Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Wspomagającego Działalność Logistyczną MON. Wcześniej jednak należy jednoznacznie zidentyfikować całość zasobów i opracować tzw. mapę obszarów przeznaczonych do informatyzacji.

Zdaniem ppłk. Jerzego Kuck, wojskowa logistyka cierpi jednak na brak informatyków. "W resorcie obrony narodowej informatycy umiejscowieni są przede wszystkim na szczeblu centralnym w Rodzajach Sił Zbrojnych, Okręgach Wojskowych i Korpusach. W jednostkach logistycznych zatrudnieni są pojedynczy informatycy, zaś czynności związane z obsługą wewnętrznych sieci i programów komputerowych oraz systemów informatycznych powierzane są żołnierzom i pracownikom wojska jako obowiązki dodatkowe, niewynikające z obowiązków na zajmowanym stanowisku. Taki stan rzeczy utrudnia wdrażanie nowych technologii" - wyjaśnia.

But w indeksie

Tabory wygrywają wojnę

Obszary zastosowań Jednolitego Indeksu Materiałowego

Zanim powstanie zintegrowany system logistyczny, MON musi rozbudować sieci komputerowe. Do przesyłania informacji jawnych wykorzystywane są sieci INTER-MON i MIL-WAN - zbudowane i eksploatowane na szczeblu centralnym, a więc w Dowództwach Rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwach Okręgów Wojskowych, Związkach Taktycznych i Woj-skowych Komendach Uzupełnień. Obecnie do sieci rozległej MIL-WAN podłączane są: Rejonowe Bazy Materiałowe (RBM) oraz składnice i składy materiałowe. Na swoją kolej czekają: szpitale wojskowe, komendy komunikacji wojskowej i inne wojskowe struktury logistyczne.

Kluczem do sukcesu w informatyzacji logistyki jest jednak przede wszystkim indeksacja materiałowa. Jednolity Indeks Materiałowy (JIM) usprawni identyfikację wszystkich środków zaopatrzenia będących przedmiotem obrotu materiałowego w układzie narodowym. JIM umożliwi ponadto integrację dotychczasowych, lokalnych (branżowych) indeksów i przyspieszy kodyfikację. "Dzięki numerowi identyfikującemu wyroby obronne, będziemy mieli możliwość budowy i rozwoju niemal wszystkich systemów informatycznych w MON" - twierdzi ppłk Jerzy Kuck.

Według niego - w odróżnieniu od indeksacji materiałowej (będącej rozwiązaniem wewnętrznym) - państwa NATO, dla sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, stosują system kodyfikacji. System ten zapewnia jednolitą metodę klasyfikacji środków zaopatrzenia i identyfikacji poszczególnych wyrobów w znacznie szerszym zakresie niż ma to miejsce w przypadku indeksacji. Jest też bardziej pracochłonny. Na jego pełne wdrożenie w Polsce potrzeba kilku lat. Zadaniem kodyfikacji jest dostarczanie producentom i użytkownikom precyzyjnych informacji dotyczących charakterystyki wyrobów, źródeł zaopatrzenia, dostawców, producentów, transportu i magazynowania, sposobu pakowania oraz innych danych niezbędnych do zarządzania zasobami logistycznymi w układzie krajowym i międzynarodowym. Integracja indeksacji i kodyfikacji prowadzona jest w taki sposób, aby możliwe było - poprzez uporządkowanie gospodarki własnej (prace prowadzi Generalny Zarząd Logistyki P4) - przyspieszenie procesu kodyfikacji (odpowiada za to Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji).

Za pomocą indeksacji będzie można uporządkować gospodarkę własną i przygotować kadrę do przyspieszenia procesu kodyfikacji wyrobów obronnych.

SAPerzy w akcji

W początkowym etapie budowy zintegrowanego systemu logistycznego należy wdrożyć systemy bazowe umożliwiające identyfikację materiałów, wyrobów, obiektów i usług (baza indeksowa docelowo kodowa). Następnie zaś trzeba dokonać identyfikacji obszarów zadaniowych, zasobów i procesów logistycznych. Jednocześnie warto tworzyć podsystemy informatyczne do zarządzania logistyką na poszczególnych szczeblach organizacyjnych (służb, branż). "Gdy to już będzie gotowe do sieci podłączone zostaną Rejonowe Bazy Materiałowe i pozostałe instytucje logistyki MON" - mówi ppłk Jerzy Kuck. Na końcu zaś powstanie centralna baza danych o stanie ilościowym, jakościowym i wartościowym w poszczególnych systemach - finansowym, materiałowym, technicznym, medycznym, transportu i ruchu wojsk oraz infrastruktury.

Docelowo Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Wspomagający Działalność Logistyczną dotrze do wszystkich jednostek wojskowych. Po jego wdrożeniu, połączeniu ewidencji prowadzonej w pionie głównego księgowego i logistyce - pomimo konieczności utworzenia nowych struktur odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie - sprawnie funkcjonujący system w ogólnym rozliczeniu spowoduje oszczędności w zatrudnieniu w MON.

Obecnie wojskowi logistycy i informatycy skupili się na usprawnieniu procesu zaopatrywania, od chwili wygenerowania potrzeb do czasu ich ostatecznego rozliczenia finansowego. Rozwiązanie - pod nazwą SIGMAT-RBM - kompleksowo porządkuje obieg dokumentów materiałowych oraz rejestrację zdarzeń gospodarczych i jest przeznaczone dla Rejonowych Baz Materiałowych, Baz Materiałowo-Technicznych oraz składnic materiałowych. Jego wdrożenie nie byłoby możliwe bez pomocy amerykańskiej w ramach programu Foreign Military Sales. Za procedurę przetargową odpowiada Departament Obrony USA. Tą drogą do Wojska Polskiego trafiło kilkaset licencji SAP R/3 i sprzęt komputerowy. Bezpłatnego wsparcia udziela SAP Polska.

Zaprojektowany system informatyczny SIGMAT-RBM spełnia wymogi w zakresie budowy jednolitego systemu ewidencji ilościowej, jakościowej i wartościowej, gwarantując skorelowanie dwóch dotychczasowych systemów - ewidencji materiałowej w logistyce i ewidencji głównego księgowego MON.

Dziękuję ppłk. dr. Jerzemu Kuck za materiały o prowadzonych projektach w logistyce WP.

Zintegrowany system logistyczny MON:

- dostarczy w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie majątku resortu obrony narodowej, a przedstawiona informacja będzie dotyczyła aspektów ilościowych, jakościowych i wartościowych zgromadzonych zasobów;

- zwiększy aktualność, kompletność i wiarygodność informacji źródłowych, stanowiących podstawę wszystkich procesów;

- umożliwi sprawowanie nadzoru nad przepływem składników majątku wojska, uwzględniając takie czynniki, jak: czas, miejsce oraz ich ilość, jakość i wartość;

- zapewni możliwości zautomatyzowanej wymiany informacji i sprawozdawczości w logistyce;

- dostarczy narzędzi do bieżącej kontroli realizacji wydatków budżetowych oraz ujednolici proces planowania finansowego i logistycznego;

- pozwoli na efektywną ewidencję i nadzorowanie wydatków związanych z procesami logistycznymi;

- zabezpieczy MON logistycznie w czasie przechodzenia z pokojowego na wojenny system dowodzenia;

- będzie zgodny z rozwiązaniami stosowanymi m.in. w NATO i Unii Europejskiej.


TOP 200