TETRA na służbie

System Wspomagania Dowodzenia pomaga warszawskiej Policji w utrzymaniu ładu i porządku w mieście.

System Wspomagania Dowodzenia pomaga warszawskiej Policji w utrzymaniu ładu i porządku w mieście.

W Komendzie Stołecznej Policji (KSP) w Warszawie zainstalowano System Wspomagania Dowodzenia (SWD), który współpracuje z cyfrowym systemem łączności radiowej zgodnym z europejskim standardem TETRA. Bezprzewodowy system dowodzenia, dostarczony w całości przez Motorolę, usprawnia pracę Policji i zwiększa efektywność kierowania siłami stołecznego garnizonu. W skład warszawskiego systemu SWD wchodzą: centrum dowodzenia z główną salą operacyjną, wyposażoną w wyświetlacz wielkoformatowy (ściana wizyjna o wymiarach 4 x 3 m), stanowiska przyjmowania zgłoszeń od obywateli (telefon alarmowy 997), stanowiska dyspozytorów i koordynatorów oraz stanowiska sztabu kryzysowego. System dowodzenia uzupełniają placówki wyniesione, zlokalizowane w komisariatach Policji, przeznaczone do przyjmowania bezpośrednich zgłoszeń od mieszkańców i współdziałania z centrum dowodzenia. Z systemem współpracuje ok. 300 radiowozów wyposażonych w cyfrowe radiotelefony TETRA (stacje przenośne MTP300 oraz stacje przewoźne MTM300), z których połowę wyposażono w terminale komputerowe i odbiorniki GPS.

Strukturę systemu dowodzenia SWD tworzą współpracujące ze sobą zintegrowane moduły specjalistyczne. Zasadniczą rolę odgrywa moduł komputerowego wspomagania dowodzenia (moduł CAD), który gromadzi i przetwarza nadchodzące zgłoszenia oraz ułatwia wybór radiowozów i patroli. Moduł wspiera proces podejmowania decyzji (które z radiowozów mogą najszybciej podjąć interwencję), prezentuje informacje o przebiegu interwencji i jej zakończeniu, a także kontroluje, rozlicza i rejestruje zadania zlecane załogom radiowozów i patroli. Aktualna sytuacja jest przedstawiana on-line na wielkoformatowym wyświetlaczu graficznym z mapą cyfrową miasta wraz z zaznaczonymi miejscami zdarzeń oraz pozycjami radiowozów. Za pomocą systemu SWD jest możliwa prezentacja obrazów z miejsc monitorowanych przez kamery TV - rozmieszczonych na terenie miasta.

Lokalizacja pojazdów w systemie SWD

Lokalizacja pojazdów w systemie SWD

Do funkcjonowania systemu SWD niezbędny jest moduł współpracy z bazami danych, pozwalający na korzystanie z policyjnych zasobów informacyjnych (o osobach zaginionych, poszukiwanych przestępcach, skradzionych przedmiotach lub samochodach) oraz informacji zawartych w bazach danych ewidencji ludności czy pojazdów. Potrzebne informacje można odczytać bezpośrednio z zamontowanego w radiowozie terminalu komputerowego, zarówno w trakcie jazdy, jak i na miejscu zdarzenia. W czasie przeprowadzania interwencji możliwe jest dokonanie niezbędnych identyfikacji w różnych bazach danych (sprawdzanie dokumentów, karalności osób oraz identyfikowanie zatrzymanych osób lub poszukiwanych pojazdów).

Rdzeniem stołecznego systemu dowodzenia SWD jest moduł radiokomunikacyjny cyfrowej łączności wg standardu TETRA, działający w paśmie radiowym 380-400 MHz z wykorzystaniem radiotelefonów Motoroli o podwyższonej operatywności (sektor bezpieczeństwa państwa). Łączność głosowa dla terminali noszonych (w zasięgu do 40 km od stacji bazowej na terenie otwartym) ma priorytet nad transmisją danych. Dzięki temu system zapewnia bezzwłoczną (z opóźnieniem ok. 0,3 s) komunikację głosową pomiędzy dyspozytorami w SWD a załogami radiowozów oraz transmisję danych drogą radiową, umożliwiającą bezpośredni dostęp z radiowozów do policyjnych i pozapolicyjnych baz danych (MDBA), oraz automatyczną lokalizację położenia radiowozów na cyfrowej mapie miasta (system AVL).

Zasadniczą korzyścią z funkcjonowania zintegrowanego systemu dowodzenia SWD (TETRA) jest zwiększenie efektywności działania policji poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie alarmowe (patrole szybciej podejmują interwencję), co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa obywateli oraz interweniujących funkcjonariuszy. Podobne systemy trankingowej komunikacji radiowej TETRA dostarcza Motorola dla miejskich placówek policyjnych w Szczecinie, Łodzi i Krakowie - w ramach projektów SWD dla Polskiej Policji realizowanych przez innych integratorów.


TOP 200