Szybkie kosztorysowanie

Program Leonardo PRESTO umożliwia tworzenie kosztorysów prac budowlanych metodą uproszczoną.

Program Leonardo PRESTO umożliwia tworzenie kosztorysów prac budowlanych metodą uproszczoną.

Wspomagana przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania kalkulacja kosztów jest ważnym składnikiem procesu projektowania i realizacji każdej inwestycji. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilkanaście programów kosztorysujących, wspomagających ten proces. Jednym z najnowszych produktów tej klasy jest program Leonardo PRESTO, pracujący pod kontrolą Windows 95. Pozwala on na kosztorysowanie w budownictwie przy użyciu metody uproszczonej zgodnej z zarządzeniami MGPiB z 30 XII 1994 r. i 15 VII 1996 r. Dzięki niej wartość kosztorysowanych prac i inwestycji można liczyć jako prostą sumę iloczynów jednostek przedmiarowych robót i cen jednostkowych prac, uwzględniających narzuty.

Tworzenie kosztorysu w PRESTO polega w pierwszym etapie na kopiowaniu do programu odpowiednich robót z cenników. Praca obejmuje kod, nazwę oraz jednostkę miary i ceny. Każde zadanie w cenniku może mieć cztery jednostkowe ceny - cenę robocizny, materiału, sprzętu i wreszcie cenę jednostkową pracy. Do skopiowanej pracy podaje się dodatkowo wyliczoną lub przewidywaną ilość robót - powstaje w ten sposób tzw. pozycja kosztorysu. Pozycje możemy grupować w elementy, a następnie w rozdziały. Program PRESTO do każdego z elementów lub rozdziałów w sposób automatyczny tworzy odpowiednią kalkulację.

Korzystanie z metody uproszczonej skraca czas opracowywania i weryfikacji kosztorysu. Użytkownik programu ma dużą swobodę co do sposobu agregowania pozycji robót, co umożliwia jednocześnie łatwą weryfikację kosztorysu ofertowego przez zamawiającego.

Cenę jednostkową robót można importować z cenników, które dostępne są na dyskietkach oferowanych przez wyspecjalizowane firmy, lub wprowadzać ręcznie z własnych źródeł. Warto zaznaczyć, że producent Leonardo PRESTO InwestProjekt-Słupsk oferuje również program Leonardo, który pozwala na szczegółowe kosztorysowanie prac budowlanych. Zbiory cen robocizny, materiałów i sprzętu opracowane dla Leonardo mogą być wykorzystane przez Leonardo PRESTO. Program stosuje wówczas tzw. metodę pośrednią kosztorysowania, która wykorzystuje trzy składniki odpowiadające każdemu z elementów RMS (robocizna, materiały, sprzęt).

Tak więc PRESTO kosztorysuje dwoma metodami - uproszczoną i pośrednią. Jest programem, który rozszerza możliwości programu Leonardo, kosztorysującego tylko w sposób szczegółowy. Obsługa programu jest prosta, a użytkownik ma do dyspozycji dobrze opracowany plik pomocy.

Do Leonardo PRESTO dołączono cykl prezentacji komputerowych w formacie PowerPoint 97, które uczą posługiwania się programem, zaznajamiają użytkownika z podstawowymi terminami wykorzystywanymi przez program i prezentują konstrukcję prostych, przykładowych kosztorysów.

<hr size=1 noshade>Program kosztorysujący metodą uproszczoną Leonardo PRESTO

Producent: InwestProjekt-Słupsk

76-200 Słupsk

ul. Kaszubska 45

tel. (+59) 41 37 02

Cena licencji: 700 zł


TOP 200