Sztuka zasilania

Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji

Połączenie różnych urządzeń spełniających samodzielnie warunki EMC nie oznacza, iż zbudowany system będzie również kompatybilny elektromagnetycznie. Niezmiernie istotne jest, więc skoncentrowanie się na takim wykonaniu prawidłowej instalacji zasilania i eksploatacji wchodzących w jej skład urządzeń w określonych warunkach środowiskowych, w taki sposób, aby nie powodować zakłócania pracy innych urządzeń znajdujących się w jego otoczeniu. Źródłem elektromagnetycznych zakłóceń mogą być:

• przewody zasilania

• przewody sygnałowe i sterujące

• moduły elektryczne i elektroniczne, które emitują pola elektromagnetyczne lecz również mogą być przez nie zakłócane.

Jak już wcześniej wspomniano zaburzenia elektromagnetyczne mogą również pochodzić z zewnątrz np. pracujących urządzeń elektroenergetycznych czy zjawisk naturalnych. Szczególnie w instalacjach z urządzeniami energoelektronicznymi, ze względu na ich nieliniowość, należy dążyć do maksymalnego ograniczania, zaburzeń rozprzestrzenianych drogą przewodową. Ze względu na coraz powszechniejsze zastosowanie przetwornic częstotliwości to one mogą być potencjalnie największym źródłem zaburzeń elektromagnetycznych, ponieważ pobierany przez nie z sieci zasilania prąd nie jest sinusoidalny i zawiera wyższe harmoniczne charakteryzujące się dużą wartością mocy. Należy również dodać, iż wyższe harmoniczne niskich rzędów są przyczyną dużych strat i zaburzeń w poprawnej pracy sieci energetycznej. Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej instalacji może być osiągnięte przez odpowiednie środki zabezpieczające takie jak np. poprzez ekranowanie czy odpowiednie wykonanie „oprzewodowania” łączącego elementy składowe systemu lub poprzez zastosowanie dodatkowych filtrów.

Zobacz również:

  • Minister Cyfryzacji ostrzegł przed rosyjskimi cyberatakami na polską infrastrukturę
  • Nowa generacja systemu cokołów VX dla szaf sterujących Rittal

Stosowanie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej w odniesieniu do systemów teleinformatycznych i instalacji powiązanych ze sobą urządzeń zgodnie z obecnymi uregulowaniami spoczywa na firmie będącej głównym integratorem. Wykonawca, który w ramach budowy systemu, integruje ze sobą wiele urządzeń, jest zobligowany do sprawdzenia czy warunki środowiska, w którym dany system ma pracować, odpowiadają warunkom instalacji określonym przez producentów poszczególnych urządzeń. W przypadku spełnienia tego warunku, oraz wtedy gdy każde urządzenie posiada oznaczenie CE, to nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej oceny zgodności (np. dla systemu komputerowego ze standardowymi urządzeniami peryferyjnymi). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony lub system sprzedawany jest jako pojedyncza jednostka handlowa, to pomimo tego, że został złożony wyłącznie z komponentów posiadających certyfikat CE, to powinien być on poddany procedurze oceny zgodności z normami EMC.

Dotyczy to np. systemów komputerowych czy sieciowych złożonych z wielu urządzeń zamkniętych we wspólnej obudowie, które są dostarczane jako jednostkowe urządzenie spełniające określoną funkcję. Obowiązek ten spoczywa wówczas na wytwórcy takiego systemu, który powinien zapewnić deklarację zgodności CE oraz opracować dokumentacje techniczną. Należy podkreślić, iż to na głównym wykonawcy systemu spoczywa odpowiedzialność za błędną ocenę lub brak odpowiednich działań związanych z nieprzestrzeganiem standardów kompatybilności elektromagnetycznej, gdyż to on jest formalnie odpowiedzialny za przekazanie systemu do użytkowania.

Podsumowanie

Zewnętrzne pole elektromagnetyczne pochodzące np. z urządzeń przemysłowych lub wyładowań atmosferycznych może być bardzo niebezpiecznym czynnikiem zakłóceniowym dla instalacji teleinformatycznych gdyż może być przyczyną przestoju, utraty danych lub nawet uszkodzenie sprzętu IT.

Jednakże również same urządzenia systemu teleinformatycznego oraz zasilania i chłodzenia podczas pracy wytwarzają pola elektromagnetyczne, które może również prowadzić do zakłóceń, dlatego tak ważne jest zachowanie warunków kompatybilności elektromagnetycznej. Zaburzenia promieniowane rozchodzą jako fala elektromagnetyczna, powodując wyindukowanie w urządzeniu zakłóceń, grożących ich uszkodzeniem.

Największe problemy z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej występują w pomieszczeniach w których jest zlokalizowana duża ilość urządzeń i instalacji tak jak ma to miejsce np. w centrach przetwarzania danych gdzie są zlokalizowane serwery oraz systemy zasilania gwarantowanego i klimatyzacji. Współpracujące ze sobą urządzenia mogą się wzajemnie zakłócać powodując wadliwą pracę lub przestoje całych systemów. Dlatego tak ważne jest stosowanie urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty kompatybilności elektromagnetycznej oraz przestrzeganie wszystkich zasad przy budowie systemu.

Producent już na etapie projektowania nowego wyrobu powinien uwzględnić aspekt zachowania warunku kompatybilności elektromagnetycznej, tak aby urządzenie nie stanowiło zarówno źródła zagrożenia dla innych obiektów, lecz również nie było podatne na zaburzenia występujące w typowym środowisku pracy.


TOP 200