System na własną rękę

Pat z wyborem konsultanta systemu PESEL 2 obraca się przeciw branży. Piotr Piętak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiada, że jeśli nawet zostanie wybrana taka firma, to jej rola sprowadzi się do parafowania dokumentów następnych przetargów przygotowanych przez urzędników MSWiA.

Pat z wyborem konsultanta systemu PESEL 2 obraca się przeciw branży. Piotr Piętak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiada, że jeśli nawet zostanie wybrana taka firma, to jej rola sprowadzi się do parafowania dokumentów następnych przetargów przygotowanych przez urzędników MSWiA.

Skoro firmy nie chcą zarabiać, to powierzę większość zadań przy budowie systemu PESEL 2 zatrudnionym u nas studentom i urzędnikom – deklaruje Piotr Piętak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taka decyzja może szokować, ale nie jest pozbawiona racjonalności. W sierpniu 2006 r. MSWiA ogłosiło przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego na „Konsultacje w zakresie projektowania architektury systemu, asysty technicznej i usług zarządzania dla projektu PESEL 2 – przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych’’. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło siedem konsorcjów, po czym do dialogu zdecydowano się zaprosić pięć z tych, które uzyskały najwięcej punktów. W rezultacie rozpoczął się bój na protesty o piąte miejsce między Software AG Polska a Deloitte Business Consulting. Ta walka sparaliżowała postępowanie.

Studenci w projekcie

Tym samym Piotr Piętak został zmuszony do zaprojektowania architektury biznesowej systemu siłami urzędników MSWiA. Natomiast budowę jednej z kluczowych aplikacji – Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO), powierzył grupie studentów i świeżo upieczonych absolwentów wyższych uczelni, zatrudnionych za unijne pieniądze w ramach gospodarstwa pomocniczego resortu spraw wewnętrznych. Jeśli więc nawet przetarg na konsultanta zostanie wreszcie rozstrzygnięty – i to raczej w zakresie koncepcji budowy kilkudziesięciu brokerów integracyjnych, najważniejszego elementu systemu PESEL 2 – to jego rola sprowadzi się przede wszystkim do parafowania ustaleń przyjętych w gronie urzędników MSWiA. Chodzi zwłaszcza o przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod przetarg na Centralną Ewidencję Ludności i Dokumentów – Centralną Bazę Danych.

Natomiast dwunastu firmom, które dotychczas obsługiwały obywateli w zakresie ewidencji ludności (PESEL) i aktów stanu cywilnego, zostanie powierzone dostosowanie dotychczasowego oprogramowania do wymogów komunikacji z brokerami integracyjnymi. Oficjalnie MSWiA obwieści to jeszcze w styczniu br. Jeśli zaś któraś z gmin prowadzi jeszcze akta stanu cywilnego w sposób ręczny albo chce zrezygnować z zewnętrznego oprogramowania, to będzie mogła wykorzystać Podstawową Aplikację USC (pozwalającą na zarządzanie aktami stanu cywilnego i komunikację z brokerami integracyjnymi) oraz Podstawową Aplikację Lokalnej Bazy Danych (LBD). Obie napisane siłami informatyków z MSWiA.

Według założeń projektowych PESEL 2, podstawowa Aplikacja LBD i Podstawowa Aplikacja USC będą miały ograniczony charakter funkcjonalny i będą rozwiązaniami open source. Firmy IT będą mogły dowolnie rozwijać te aplikacje poprzez budowę dodatkowych komponentów, pod warunkiem braku ingerencji w Podstawową Aplikację LBD i Podstawową Aplikację USC.

Biometryczny dowód osobisty

System na własną rękę

Piotr Piętak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przyspieszenie prac nad PESEL 2 jest nieodzowne, gdyż wiąże się z wdrożeniem w Polsce biometrycznego dowodu osobistego, zaplanowanym na połowę 2008 r. Pod koniec grudnia 2006 r. projekt PL-ID został uznany za ponadsektorowy projekt informatyczny w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007–2013. Będzie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 7, działanie 1. Kosztować będzie ok. 400 mln zł (110 mln euro).

W PL-ID MSWiA stawia sobie za cel usprawnienie obsługi przedsiębiorcy i obywatela przez przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji (m.in. przeprojektowanie wewnętrznych procesów administracyjnych) przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz zwiększenie dostępności usług e-administracji i zasobów informacyjnych administracji publicznej, a także integrację rejestrów państwowych zmierzającą do ustanowienia trzech rejestrów referencyjnych w zakresie obywateli (PESEL 2), osób prawnych (REGON) i terytorium (TERYT 2) zapewniających interoperacyjne współdziałanie na platformie elektronicznej oraz identyfikację, weryfikację i uwierzytelnianie obywatela w oparciu o dokument biometryczny – eID (elektroniczne poświadczenie tożsamości).

Projekt PL-ID

Projekt PL-ID stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu PESEL 2. Na bazie jego rezultatów i doświadczeń (integracja rejestrów państwowych, kontynuacja rozwoju usług elektronicznych dla przedsiębiorców i usprawnienia administracji, budowanie usług na rzecz obywateli). Natomiast z drugiej strony, bazując na powszechnym wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, stworzy warunki do rozwoju innowacyjnych usług e-administracji. Do głównych zadań projektu będą należeć:

  • wdrożenie wielofunkcyjnego elektronicznego dokumentu tożsamości z uwierzytelnieniem (tzw. dowód biometryczny) zgodnego ze wspólnotowymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego (eID) w systemach IT jednostek sektora publicznego (administracja publiczna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia itp.), który umożliwiać będzie potwierdzanie tożsamości obywateli polskich;
  • integracja rejestru PESEL 2 z innymi rejestrami: Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), podziałem geodezyjnym kraju (obręby i działki geodezyjne), Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP), podmiotów gospodarki narodowej (REGON), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), ksiąg wieczystych (KW), a także Systemu Ewidencji Paszportowej (SEP), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), zapewniającą efektywny przepływ informacji pomiędzy innymi rejestrami i systemami IT oraz zlikwidowanie zbędnej redundancji danych podmiotowych i przedmiotowych związanych z obywatelem w innych rejestrach;
  • usprawnienie funkcjonowania rejestrów referencyjnych w zakresie informacji o obywatelach w oparciu o rejestr PESEL 2 i zinformatyzowane rejestry stanu cywilnego;
  • uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli przez zmniejszenie ilości wymaganych załączników w zakresie potwierdzenia danych osobowych, zameldowania i aktów stanu cywilnego;
  • stworzenie warunków do rozwoju zintegrowanych usług publicznych wg koncepcji „jednego okienka”, bazujących na praktycznym wykorzystaniu technologii ICT;
  • budowa hurtowni danych o obywatelu (wraz z repozytorium metadanych, zapewniającym spójną interpretację i udostępnianie informacji);
  • rozbudowa infrastruktury technicznej (w tym centrum przetwarzania) w celu zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury zaplecza technicznego back office.

Źródło – MSWIA

Czemu służy broker integracyjny?

Broker integracyjny stanowi centrum komunikacji wewnątrz systemu. Wszystkie komunikaty oraz wywołania usług pomiędzy pozostałymi komponentami systemu odbywają się za jego pośrednictwem. Oznacza to, że żaden z nich nie komunikuje się bezpośrednio z innym, wszystkie komunikaty i wywołania usług kieruje do brokera. Po otrzymaniu takiego komunikatu lub wywołania usługi broker decyduje, gdzie go skierować oraz dokonuje ewentualnej transformacji komunikatu lub wywołania na postać odpowiednią dla komponentu, do którego komunikat lub wywołanie powinno trafić. Zadaniem brokera integracyjnego jest również koordynacja transakcji rozproszonych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Na szczeblu centralnym broker ma umożliwić logiczne zebranie informacji ze wszystkich rejestrów centralnych i wyekstrahowanie z nich informacji, udostępnianej w portalu.

Źródło - Projekt PESEL 2, "Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych" (skrócony opis na podstawie Studium Wykonalności Projektu),http://pesel2.mswia.gov.pl


TOP 200