Startuje Program Polska Cyfrowa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało o rozpoczęciu wdrażania programu Funduszy Europejskich 2014-2020 – pierwszym etapem będzie ogłoszenie, jeszcze w tym roku, pierwszego konkursu w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program było de facto rozpoczęciem wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich. Pierwszym tematem, którym zajęto się podczas posiedzenia w dniu 22 grudnia, było zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli.

Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Przedstawiciele MAC tłumaczą, że chodzi tu zwłaszcza o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli – pierwsze konkursy mają zostać uruchomione jeszcze w bieżącym roku (na te działania zarezerwowano blisko 700 mln euro). Kolejne dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Zobacz również:

„Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest też podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu)” – czytamy w oficjalnym komunikacje MAC. Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.

Program Polska Cyfrowa

Budżet tego programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kluczowe cele programu to m.in. zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu na terenach trudno dostępnych i odległych, zapewnienie możliwości załatwiania spraw administracyjnych online oraz korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Program zakłada również większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie, a także zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu oraz, pośrednio, zapewnienie większej konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego oraz przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej.

Programy na lata 2014-2020

Dodajmy, iż Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych (a program Inteligentny Rozwój oczekuje na taką decyzję). Zakończyły się też negocjacje programów regionalnych (RPO). Komisja sukcesywnie je zatwierdza. Polsce zależy na jak najszybszym przyjęciu wszystkich programów – jeszcze w grudniu lub na początku 2015 r.

Wśród zatwierdzonych programów znalazły się:

- Polska Cyfrowa (PO PC)

- Program Pomoc Techniczna (PO PT)

- Program Polska Wschodnia (PO PW)

- Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

- Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Z materiałów ministerstwa dowiadujemy się, że:

PO PT to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

PO PW (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki z programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

PO IiŚ to, podobnie jak jego poprzednik z perspektywy 2007-2013 największy polski program operacyjny (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

PO WER (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to fundusze na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Na zatwierdzenie oczekuje jeszcze Program Inteligentny Rozwój (PO IR), czyli 8,6 mld euro z UE, które ma zostać zainwestowane w innowacyjność polskiej gospodarki, współpracę nauki z biznesem, rynkowe wdrażanie efektów badań.


TOP 200