SIS II na czas, ale droższy?

Unieważnienie konkursu na Krajowy System Informatyczny z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS (system informacji wizowej) może nawet o 10 mln euro zwiększyć koszty budowy tego rozwiązania- powiedział PAP Grzegorz Bliźniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Unieważnienie konkursu na Krajowy System Informatyczny z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS (system informacji wizowej) może nawet o 10 mln euro zwiększyć koszty budowy tego rozwiązania- powiedział PAP Grzegorz Bliźniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pierwotnie konkurs zorganizowany przez Komendę Główną Policji wygrało HP. O kontrakt walczyli także Wasko, IBM, Prokom i ComputerLand w konsorcjum ze spółką Aram.

Konkurenci HP - m.in. Wasko, IBM i Prokom - oprotestowali rozstrzygnięcie konkursu. Wskazywali m.in. na uchybienia związane z oceną dostarczonych prac. Zespół arbitrów działających przy Urzędzie Zamówień Publicznych orzekł, iż Policja powinna unieważnić postępowanie ze względów formalnych, uznając za niewłaściwy tryb postępowania w przypadku tego zamówienia publicznego.

Grzegorz Bliźniuk zapewnił, że unieważnienie konkursu nie stwarza zagrożenia opóźnienia przystąpienia Polski do układu z Schengen. Może jednakże zwiększyć koszty budowy krajowego komponentu systemuSIS II i VIS. Projekt HP zakłada wdrożenie w technologii zbieżnej z tzw. SISone4all - przejściowym rozwiązaniem, które umożliwi podłączenie do systemu SIS nowych krajów wstępujących do strefy Schengen (w tym Polski), umożliwiając zniesienie kontroli granicznych 31 grudnia 2007 r.

Docelowy system SIS II ma zacząć funkcjonować najwcześniej w 2008 r. Jego wdrożenie ma umożli-wić zniesienie kontroli granicznej na wewnętrznych granicach rozszerzo-nej Unii Europejskiej, umożliwiając swobodny przepływ osób i towarów.

Tymczasem budowa SIS II wiąże sięnie tylko ze stworzeniem stosownegooprogramowania i zestawienia połą-czeń między uprawnionymi jednost-kami w kraju a centralną bazą danych w Strasburgu, ale również zmianami w prawie i przede wszystkim chęcią współpracy między poszczególnymi resortami i instytucjami administracji państwowej. Obecnie, poza policją, projekty związane z SIS II prowadzą Ministerstwo Finansów nadzorująceizby celne i straż graniczna odpowie-dzialna za ochronę granic.


TOP 200