Rozwój przez ludzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma przyczyniać się do realizacji założeń i zadań wynikających z odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz służyć budowaniu w naszym kraju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma przyczyniać się do realizacji założeń i zadań wynikających z odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz służyć budowaniu w naszym kraju społeczeństwa opartego na wiedzy.

W założeniach programu

podkreśla się, że poziom zatrudnienia, stopień integracji społecznej, budowa społeczeństwa opartego na wiedzy są czynnikami mocno wpływającymi na możliwości rozwoju społeczno--gospodarczego. Rozwój zasobów ludzkich powinien być więc istotnym elementem polityki spójności realizowanym równolegle ze wsparciem infrastrukturalnym, technologicznym i restrukturyzacyjnym. Celem programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wspieranie budowy nowoczesnych, efektywnych struktur administracyjnych. Preferowanymi obszarami działania są: rynek pracy, edukacja, integracja społeczna i zdolności adaptacyjne ludzi oraz firm, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, tworzenie sprawnej administracji publicznej i promocja zdrowia.

Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizowane centralnie:

 • Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
 • Wysoka jakość systemu oświaty
 • Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

Realizowane na szczeblu regionalnym:

 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
 • Regionalne kadry gospodarki
 • Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Na realizację programu przeznaczone zostaną w całości środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przyznane na lata 2007-2013. 60% pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, reszta na wdrażanie projektów sektorowych przez poszczególne resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego - przede wszystkim na wsparcie rozwiązań strukturalnych i systemowych.

Kluczowe technologie

W programie zwraca się uwagę na konieczność korzystania z najnowszych technik informacyjnych i zaawansowanych narzędzi oraz rozwiązań IT dla realizacji postawionych zadań i osiągnięcia założonych celów. W ramach priorytetu "Zatrudnienie i integracja społeczna" planowane jest dofinansowanie projektów zmierzających do tworzenia i rozwoju narzędzi i systemów informatycznych dla instytucji rynku pracy oraz wymiany informacji między podmiotami świadczącymi usługi w zakresie aktywizacji zawodowej. Wspierane mają być działania na rzecz zwiększania dostępności usług w sferze rynku pracy, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy będzie wymuszało ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności przez pracowników. Coraz większego znaczenia będą nabierały umiejętności związane z zastosowaniem zaawansowanych technik informacyjnych i narzędzi informatycznych. Priorytet "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw" ma służyć stworzeniu systemu szkoleń odpowiadających tym potrzebom. Ma się to odbywać m.in. poprzez zwiększanie współpracy między środowiskami naukowymi i przedsiębiorcami. Upowszechniane mają być nowe formy i metody kształcenia, w tym e-learning.

Do kształcenia kadr dla gospodarki opartej na wiedzy ma być dostosowany cały system edukacji. Te zadania będą realizowane w ramach priorytetu "Wysoka jakość oświaty". Do wypracowania właściwego modelu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz monitorowania jego funkcjonowania potrzebny jest stały dopływ informacji. Pozyskiwaniu i analizie danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty ma służyć rozbudowa Systemu Informacji Oświatowej. W programach kształcenia będzie kładziony duży nacisk na umiejętności niezbędne na rynku pracy, w tym z dziedziny ICT. Kształcenie dla potrzeb innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki ma być wspierane również w ramach priorytetu dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego. Pomoc uzyskają również regionalne inicjatywy na rzecz wspierania transferu wiedzy oraz tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami.

Szczególny nacisk położono w programie na kształcenie kadr dla polskiej administracji publicznej i wprowadzenie rozwiązań służących efektywnej działalności urzędów i instytucji publicznych (priorytet "Dobre rządzenie"). Kluczowym zadaniem jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do polepszenia jakości stanowionego prawa oraz podniesienia jakości usług świadczonych przez administrację oraz wymiar sprawiedliwości. Planowany jest m.in. przegląd istniejących aktów prawnych pod kątem możliwości ich uproszczenia. Bardzo ważnym zadaniem będzie przygotowanie polskiej administracji do zarządzania finansami w modelu zadaniowym oraz wdrożenie budżetowania zadaniowego w jednostkach administracji publicznej. Poprawie jakości funkcjonowania urzędów ma służyć również wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych do wspomagania zarządzania i organizacji pracy. Powinny być one brane pod uwagę przy opracowywaniu rozwiązań systemowych dla administracji.

Cele programu operacyjnego kapitał ludzki

Cel główny:

 • wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele horyzontalne:

 • poprawa jakości funkcjonowaniainstytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa
 • poprawa jakości kapitału ludzkiegoi zwiększenie spójności społecznej
 • budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
 • podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług
 • wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczeji przestrzennej
 • wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

Cele szczegółowe:

 • dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy
 • wsparcie dla budowy sprawnegoi partnerskiego państwa
 • wzrost spójności terytorialnej


TOP 200