Rozwiązania techniczne w Kolpaku

Topologię sieci opracowano w Centrum Naukowym Kolejnictwa, wykorzystując istniejącą własną sieć telekomunikacyjną PKP. Jej początkowa pojemność ma wynieść 7500 portów.

Topologię sieci opracowano w Centrum Naukowym Kolejnictwa, wykorzystując istniejącą własną sieć telekomunikacyjną PKP. Jej początkowa pojemność ma wynieść 7500 portów.

Węzły główne

Przewidziano 10 węzłów głównych, z których każdy połączony jest z Warszawą, a ponadto dodatkowe połączenia tworzą zamknięty wielobok z przekątnymi - w celu utworzenia (w razie potrzeby) odpowiednich dróg obejściowych. Dwa główne węzły zainstalowano w Warszawie, a pozostałe umieszczono w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Każdy węzeł główny, wyposażony w komputer tandem TP4954, może mieć 432 porty synchroniczne albo 736 asynchronicznych i 32 synchroniczne. Przepustowość węzła wynosi 10 tys. pakietów/s (pojemność pakietu jest równa 128 B). Węzły główne działają nonstop.

Węzły regionalne

połączone są z węzłem głównym bezpośrednio lub poprzez co najwyżej jeden węzeł regionalny. Przewidziano ich 75; każdy z nich ma co najmniej 2 możliwe drogi połączeń z węzłami głównymi. Węzeł regionalny jest wyposażony w komputer TP4944 o maksymalnej liczbie portów synchronicznych lub asynchronicznych, równej 96. Przepustowość węzła wynosi 5 tys. pakietów/s. Węzły regionalne, podobnie jak główne, działają nonstop.

Komputery węzłów głównych i regionalnych wyposażono w możliwość dynamicznej rekonfiguracji portów. Zapewniono także ich działanie w systemie fault tolerant. Szybkość transmisji danych wynosi od 2,4 kb/s do 2,048 Mb/s, a do obsługi portów służą protokóły X.25, X.28, X.31, X.32, X.75 oraz frame relay.

Węzły lokalne

Jest ich (212). Połączone są z węzłami regionalnymi bezpośrednio lub za pośrednictwem co najwyżej jednego węzła lokalnego. Mogą być także połączone bezpośrednio z węzłem głównym. Sprzęt zainstalowany na ich wyposażeniu, to komputery TP 8010-16 z maksymalną liczbą portów synchronicznych lub asynchronicznych równą 16. Każdy z węzłów lokalnych ma 2 możliwe drogi połączeń z wyższym poziomem sieci.

Wszystkie węzły wyposażone są w maszyny 32-bitowe o budowie modularnej, co przy nadmiarowej liczbie modułów pozwala na uniknięcie utraty danych w wypadku awarii: pracę automatycznie przejmuje inny moduł. Budowa modularna ma jeszcze jedną zaletę: ułatwi w przyszłości rozbudowę węzłów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Komputery zainstalowane w węzłach lokalnych mogą pracować jednocześnie w 6 protokółach. Ich przepustowość wynosi 400 pakietów/s. W transmisji asynchronicznej stosowane są kody ASCII, a w synchronicznej EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).

Zarządca sieci

może zdalnie konfigurować każdy węzeł sieci bez przerywania jego pracy, łącznie ze zdalnym przekazywaniem oprogramowania. Specjalne oprogramowanie do graficznej prezentacji sieci ułatwia diagnostykę uszkodzeń i śledzenie połączeń wirtualnych. Poza tym zarządca powinien mieć możliwość nadzoru sprawności usługowej oraz wystawiania rachunków za korzystanie z sieci. Zapewnia także bezpieczeństwo danych poprzez przydzielanie uprawnień i rejestrację nieuprawnionych żądań połączenia.

Poczta elektroniczna

działa na komputerach Tandem CLX 820. Po całkowitym wdrożeniu, będzie umożliwiała wymianę informacji między dowolnymi parami użytkowników, tzn. terminalami inteligentnymi, komputerami głównymi i regionalnymi oraz dalekopisami - w przyszłości takżę wymianę danych w standardzie EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport). Po zainstalowaniu poczta będzie mogła obsłużyć 2 tys. użytkowników, a przewiduje się rozbudowę do 20 tys. użytkowników.

Dotychczas zainstalowano 10 węzłów głównych, ponad 40 regionalnych i ponad 120 lokalnych (razem 175). Zakończenie budowy sieci przewidziane na 20 grudnia 1994 r. będzie przyspieszone.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200