Rola inżyniera w obecnej gospodarce

Na konferencji zorganizowanej przez studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacyjności na Politechnice Warszawskiej dyskutowano o przyszłości inżynierów w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Współczesny inżynier to przede wszystkim menedżer. Trzy, spośród sześciu, sesji konferencji poświęcono nowym wymaganiom stawianym menedżerowi przez przedsiębiorstwa. Wymagania te pojawiają się na tle nowych zjawisk w biznesie, takich jak: rosnące znaczenie etyki i odpowiedzialności, praca z ludźmi w zdecentralizowanych systemach zarządzania, coraz krótszy cykl życia produktów, produkcja w przedsiębiorstwach sieciowych i wirtualnych o zasięgu światowym, rosnąca rola informacji i zaawansowanych technik jej przetwarzania.

Dwa referaty zapoczątkowały długą i pełną kontrowersji debatę nad dostosowaniem programu kształcenia inżynierów do potrzeb praktyki. Prof. Władysław Wosiński przedstawił działalność ośrodka transferu technologii, a prof. Krzysztof Socha omówił wyniki badań dostosowania programów kształcenia informatyków do potrzeb zgłaszanych przez przemysł. Badania te ujawniły tendencję odchodzenia od wykształcenia teoretycznego i ogólnego na rzecz wyrabiania umiejętności praktycznych, ponoć w odpowiedzi na zapotrzebowanie biznesu. Jednak obecnie występuje tendencja odwrotna wobec faktu, że wiedza i umiejętności specjalistyczne bardzo szybko się dezaktualizują. Praktycy obecni na konferencji zdecydowanie opowiedzieli się za solidnym przygotowaniem ogólnym inżyniera.

Zobacz również:

Kontrowersja: wykształcenie ogólne czy specjalistyczne, uzyskała częściowe wyjaśnienie dopiero po wypowiedzi dr Krzysztofa Pawłowskiego, rektora nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu. Luka w ogólnym i zarazem praktycznym wykształceniu absolwentów, na którą wskazują praktycy, dotyczy umiejętności stosowania technik analitycznych oraz rozwiązywania problemów - dowolnych problemów! Zatem wiedza specjalistyczna nie jest niezbędna, tym bardziej, że po ukończeniu studiów zawsze będzie nieaktualna. Potrzebne jest solidne przygotowanie ogólne oraz ów specyficzny naukowo-praktyczny sposób myślenia, który umożliwia skuteczne podejmowanie każdego zadania stawianego przez zmienne otoczenie biznesu.

Mimo wielu pozytywnych zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w kształceniu politechnicznym, istnieje pokaźna luka pomiędzy ofertą programową większości szkolnictwa wyższego, a potrzebami gospodarki.