Rękojmia czy gwarancja

Dotychczas pechowy użytkownik komputera dokonywał niekończących się napraw w punktach serwisowych. Od 28 grudnia br. posiadacz zepsutego komputera będzie mógł żądać od sprzedawcy zwrotu pieniędzy lub wymiany urządzenia na nowe.

Dotychczas pechowy użytkownik komputera dokonywał niekończących się napraw w punktach serwisowych. Od 28 grudnia br. posiadacz zepsutego komputera będzie mógł żądać od sprzedawcy zwrotu pieniędzy lub wymiany urządzenia na nowe.

Przedmiotem uchwalonej pod koniec sierpnia br. ustawy o nowelizacji kodeksu cywilnego nie są jednak wyłącznie komputery, ale wszystkie, objęte dotychczas gwarancją, towary. Ustawodawca zdecydował, że klient może skorzystać z rękojmi niezależnie od gwarancji udzielanej przez sprzedawcę. Znowelizowane przepisy dają klientowi prawo wyboru między gwarancją i rękojmią.

Przed nowelizacją kodeksu cywilnego każdy mógł wymienić zakupione urządzenie w ciągu 12 miesięcy od daty kupna, jeśli dana rzecz obciążona była wadą fizyczną bądź prawną. Jednak mógł to uczynić dopiero w momencie, gdy sprzedawca zrealizował swoje obowiązki wynikające z gwarancji. W myśl nowych przepisów, które będą obowiązywać od 28 grudnia br., już przy drugiej naprawie klienci będą mogli żądać wymiany sprzętu lub zwrotu zainwestowanych środków. Oznacza to także, że klient będzie mógł domagać się od sprzedawcy pokrycia wszystkich kosztów związanych z wymianą wadliwego towaru, np. kosztu transportu.

Ustawodawca wadą fizyczną określa trwałe uszkodzenie rzeczy, wady prawne dotyczą zaś praw majątkowych, np. jeżeli sprzedany towar pochodzi z kradzieży. Z rękojmi klient będzie mógł jednak korzystać wyłącznie wtedy, kiedy wada rzeczy jest istotna, tzn. powoduje, że zakupiony towar nie nadaje się do użytku lub jego wartość uległa znacznemu obniżeniu.

Obecnie w kodeksie cywilnym zakłada się, że w przypadku wszystkich rzeczy, poza żywnością i budynkami, rękojmia trwa 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy i jest realizowana niezależnie od gwarancji. Jeśli więc dane urządzenie objęte zostało trzymiesięczną gwarancją, klientowi pozostaje jeszcze 9 miesięcy rękojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji jest dłuższy i wynosi np. 24 miesiące, klient może korzystać z rękojmi tylko przez rok. Znowelizowany artykuł 563. par. 1. mówi, iż "kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć". Właśnie okres, w którym przy "zachowaniu należytej staranności" można stwierdzić wadę np. komputera jest przez ustawodawcę określany na 12 miesięcy w art. 568 ustawy. Niestety, nie wiadomo dokładnie, co dzieje się w sytuacji, kiedy zakupiony przez nas samochód posiada 3-letnią gwarancję i w 38 miesiącu jej trwania psuje nam się dokumentnie.

Natomiast według objętego nowelizacją art. 565 kodeksu, jeżeli dane urządzenie składa się z szeregu podzespołów, które można odłączyć bez szkody dla całości wymienia się wyłącznie komponenty wadliwe. Nie wiadomo jednak, co się stanie, gdy zepsuje nam się dysk twardy w komputerze. Czy możemy wymienić cały komputer, czy jedynie wadliwy dysk?

Jeśli sprzedawca - w myśl ustawy - dokonana natychmiastowej naprawy wadliwego urządzenia, to kupującemu nie będą przysługiwały prawa wynikające z rękojmi. Może się jednak zdarzyć, że dana rzecz popsuje się po raz drugi. Wówczas każdy konsument będzie miał prawo do odzyskania zainwestowanych pieniędzy bądź otrzymania nowego urządzenia.

W praktyce rozszerzenie uprawnień wynikających z układu o rękojmi dotyczyć będzie wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne, jak firmy i instytucje, mogą "odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć" w porozumieniu z sprzedającym.

Od 28 grudnia br. pełną odpowiedzialność prawną za obrót towarem przejmą sprzedawcy. Jak mówi ustawodawca w art. 556, "sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej". Oznacza to, że producent nie będzie obciążony skutkami sprzedaży produkowanej przez siebie rzeczy. Wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji klient powinien natomiast dochodzić od sprzedawcy.


TOP 200