Rada Ministrów zaaprobowała poprawki do ustawy 'Prawo telekomunikacyjne'

Poprawki precyzują m.in. zasady powstania jednego organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego. Dostosowują także przyszłą ustawę do wymogów Unii Europejskiej. Ma ona wejść w życie we wrześniu lub październiku br.

Rada Ministrów przyjęła własne poprawki do projektu nowej ustawy "Prawo telekomunikacyjne". Ma ona wejść w życie we wrześniu lub październiku br. Poprawki dotyczą w szczególności utworzenia jednego organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego, w tym zarządzania pasmami fal radiowych. W tym celu ma zostać powołany prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), podlegający bezpośrednio premierowi, jak również utworzony sam Urząd Regulacji Telekomunikacji.

<B>URT przejmie PAR</B>

Proponowane w projekcie rządowym uprawnienia prezesa Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (PAR) przeniesiono na prezesa URT. Również cały majątek i kadry PAR mają przejść pod kontrolę URT. Zaproponowano też inne od proponowanych dotychczas zasady finansowania pracowników URT.

Wprowadzono obligatoryjne jednostki terenowe URT, którymi mają być okręgowe oddziały urzędu. Zmodyfikowano również zasady tworzenia URT oraz likwidacji Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej oraz PAR tak, aby mogły one działać bez zakłóceń do końca obowiązywania ustawy o łączności.

<B>Łączenie mediów</B>

Dodatkowo ujednolicono kompetencje przyszłego prezesa URT, dotyczące dysponowania częstotliwościami i udzielaniem zezwoleń na cyfrowe rozpowszechnianie przekazów multimedialnych. Prezes URT będzie dysponował częstotliwościami do cyfrowej transmisji (drogą naziemną lub satelitarną) programów telewizyjnych i radiowych.

Decyzje, co do tego, jakie programy będą wchodziły w skład transmitowanego tą drogą zintegrowanego sygnału (tzw. sygnału multipleksu), będą podejmowane przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zmiany te mają - w intencji Rady Ministrów - umożliwić prowadzenie spójnej polityki związanej z podobnymi technologiami i usługami telekomunikacyjnymi, wykorzystującymi cyfrowe przekazywanie sygnałów.

<B>Powszechny dostęp do Internetu</B>

Poprawki dotyczą również dostosowania przyszłej ustawy do wymogów Unii Europejskiej. Z tego powodu rozszerzono definicje tzw. usług powszechnych, do których klienci powinni uzyskać dostęp z zachowaniem określonej jakości i po określonej cenie. Po uwzględnieniu poprawek pojęcie to będzie obejmować także usługi transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów, w tym dostępu do Internetu, wraz z obowiązkowymi świadczeniami dodatkowymi.

Finansowanie usług powszechnych ma być wspierane przez - uwzględniony w projekcie rządowym - Fundusz Usług Powszechnych. Poprawki skorygowały jedynie zasady gromadzenia i wydawania środków funduszu zgodnie z zasadami funkcjonującymi w UE.

<B>Koniec monopolu</B>

Według projektu ustawy wszystkie podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym będą miały równe prawa i obowiązki. Zakończyć ma to dominację Telekomunikacji Polskiej SA. Nowe prawo nie zmieni jednak decyzji Ministerstwa Łączności o wprowadzeniu konkurencyjnego dla TP SA operatora międzynarodowego dopiero w styczniu 2003 r. Utrzymane zostaną również ograniczenia dotyczące udziałów podmiotów zagranicznych (maksymalnie 49%) w firmach telekomunikacyjnych. Ograniczenia te zostaną zniesione po 31 grudnia 2002 r. jedynie wobec firm z obszaru Unii Europejskiej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200