Przez Internet zarejestrowało się już 30 tysięcy firm

To stan na 19 września, czyli po 2,5 miesiącach funkcjonowania CEIDG. Z kolei gminy zadeklarowały 3 184 706 wpisów zgromadzonych w lokalnych ewidencjach działalności gospodarczej, a 1414 z 2479 rozpoczęło już proces ich przenoszenia do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

System CEIDG został uruchomiony 1 lipca 2011 r. Od tego dnia każdy nowy przedsiębiorca (osoba fizyczna) może się w nim zarejestrować przez Internet lub w dowolnym Urzędzie Gminy, który weryfikuje i wprowadza dane bezpośrednio do systemu. Do końca tego roku trwa przenoszenie danych do CEIDG z gminnych ewidencji działalności gospodarczej. "Największym sukcesem systemu jest fakt, iż udało się zorganizować bieżąca współpracę oraz elektroniczny obieg informacji pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej - MSWiA (PESEL), UdSC (POBYT), KPRM (Karta Polaka), MS (KRK), GUS (REGON), MF (US/CRP KEP), ZUS/KRUS" - mówią autorzy systemu w Ministerstwie Gospodarki.

Wypełnienie formularza trwa 15 minut, a działalność gospodarczą można rozpocząć z chwilą złożenia poprawnego wniosku. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wniosek przez Internet można potwierdzić podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Duże znaczenie dla uruchomienia systemu miała nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 13 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 764). Doprecyzowano w niej zapisy określające przebieg procesu rejestracji działalności gospodarczej i funkcjonowanie CEIDG. Wprowadzono także kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, m.in. możliwość wyboru formy opodatkowania we wniosku o wpis.


TOP 200