Przetasowanie w narzędziach

Nowe narzędzia Borlanda umożliwiają zarządzanie procesem tworzenia aplikacji, od zebrania wymagań wstępnych, po testowanie i jej utrzymanie.

Nowe narzędzia Borlanda umożliwiają zarządzanie procesem tworzenia aplikacji, od zebrania wymagań wstępnych, po testowanie i jej utrzymanie.

W związku z niedawnym przejęciem firm TogetherSoft i StarBase oferta narzędziowa Borlanda została znacznie rozszerzona. Borland, dotychczas kojarzony głównie z pakietami do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD): Delphi, C++ Builder i JBuilder, wzbogacił się m.in. w narzędzia do zbierania i systematyzowania wymagań, projektowania i modelowania, testowania i zarządzania testami, zarządzania procesem produkcji oprogramowania i jego późniejszym utrzymaniem.

Borland ma wszystkie elementy niezbędne do stworzenia uniwersalnego środowiska do zarządzania procesem tworzenia oprogramowania za pomocą technologii C++, Java i w przyszłości .Net. Przejęte narzędzia nie są wprawdzie najlepsze w swojej klasie (poza pakietem Together), ważniejsze jest jednak to, że już współpracują ze sobą.

Pozwala to oczekiwać, że niebawem Borlandowi uda się je scalić w jednolitą platformę.

Wymagania dobrze uchwycone

CalibeRM umożliwia zarządzanie wymaganiami i nadzorowanie postępów w projekcie.

CalibeRM umożliwia zarządzanie wymaganiami i nadzorowanie postępów w projekcie.

Pierwszą z nowości w ofercie Borlanda jest wywodzący się z firmy StarBase pakiet CaliberRM. Akronim RM w nazwie oznacza Requirements Management, czyli zarządzanie wymaganiami. I rzeczywiście, jego zadaniem jest wspomaganie procesu zbierania i selekcjonowania wymagań oraz późniejsze śledzenie ich realizacji i korygowanie w trakcie produkcji oprogramowania. Przy użyciu CaliberRM powstaje model, na podstawie którego każdy członek zespołu - zarówno programista, jak i analityk - może odczytać zależności pomiędzy poszczególnymi etapami prac, np. które etapy można wykonywać równolegle, które sekwencyjnie, czy też, jaki wpływ na całość projektu ma zmiana wymagań na jednym z podetapów.

We wstępnym etapie formułowania wymagań większość projektantów posługuje się edytorem tekstów. Rational Software w tym celu dostarcza nawet gotowe szablony dokumentów Word, które można eksportować do programów modelujących. Podejście to, choć z wielu względów elastyczne, ma jednak pewien mankament - projektując przy użyciu edytora, trudno jest zachować porządek w strukturze wymagań.

CaliberRM stworzono z myślą o tym, by połączyć elastyczność edytora z wymaganiami formalnymi nakładanymi przez procesy projektowania. Pakiet pozwala na tworzenie tekstowych komentarzy, a jednocześnie umożliwia porządkowanie wymagań w formie drzewa, nadawanie im atrybutów, priorytetów, statusów, kojarzenie ze słownikami itp. Każdemu punktowi wymagań można ponadto przypisać szacunkowy koszt i ryzyko wykonania. Większość operacji jest wykonywana przy użyciu kreatorów.

Dzięki zastosowaniu CaliberRM klient we współpracy z projektantem może podejmować świadome decyzje o tym, które funkcje są ważniejsze ze względu na czas i środki, jakimi dysponuje. Każda zmiana - czy to na etapie początkowych uzgodnień, czy podczas późniejszego precyzowania - jest rejestrowana i można ją zmodyfikować lub odwołać. Narzędzie to można także wykorzystać do porównania kilku wersji tworzonego projektu lub scenariuszy zmian w istniejącym oprogramowaniu.

Dużą zaletą CaliberRM są rozbudowane mechanizmy analityczne i raportujące obejmujące nie tylko przygotowania do projektu, ale także okres już po jego uruchomieniu. Analizy wykonywane w ramach modułu uzupełniającego CaliberRM Datamart mogą dotyczyć postępu prac, wykorzystania zasobów, zgodności z terminami itp.

System został wyposażony w mechanizm kontroli dostępu do zasobów oparty na grupach o określonych uprawnieniach względem poszczególnych elementów projektu. Wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentacji wymagań są rejestrowane, a wykonujący je użytkownik może łatwo informować współpracowników o wprowadzanych przez siebie zmianach. Pakiet umożliwia tworzenie forów dyskusyjnych powiązanych z dowolnym "węzłem" projektu oraz mechanizmu subskrypcji i automatycznego powiadamiania o istotnych zmianach w projekcie z uwzględnieniem ról nadanych użytkownikom. Do komunikowania się z systemem służy klient do systemu Windows lub "cienki" klient Java działający w przeglądarce.

Atrakcyjność CaliberRM wynika też z faktu, że można go łatwo integrować z różnymi narzędziami programistycznymi. Producent dostarcza API i pakiet SDK dla architektury Microsoft COM i Java. Dzięki temu pakiet można połączyć np. z aplikacjami testującymi i wyniki testów gromadzić w bazie CaliberRM. Można go też zintegrować ze środowiskiem IDE, co umożliwia płynne przechodzenie od opisu wymagań do realizującego je kodu aplikacji.

Interfejsy API i pakiet SDK systemu CaliberRM staną się prawdopodobnie podstawą do integracji wszystkich narzędzi Borlanda.

Funkcjonalność CaliberRM uzupełnia narzędzie StarTeam. To narzędzie pracy grupowej ukierunkowane na rejestrację błędów i nadzorowanie procesu ich usuwania, połączone z mechanizmem kontroli wersji. System pozwala definiować przepływy pracy, przydzielać zadania, wymieniać komentarze itp., a wszystko to przy założeniu pełnego rozproszenia zespołu.


TOP 200