Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

Tylko 29% szefów informatyki uważa, że realizowane są wszystkie cele (zadania) stawiane przed kierowanym przez nich działem.

IT nastawione na osiąganie celów

Wysoka motywacja pracowników oraz narzędzia wspierające dyscyplinę realizacji celów w działach IT mogą istotnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołów zrozumieli powiązania między realizacją celów działu a ich wpływem na osiąganie celów strategicznych w całej organizacji. W kwestii osiągania celów przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia – wynika z badania przeprowadzonego przez magazyn Computerworld Polska na zlecenie FranklinCovey.

Do badania dotyczącego realizacji strategii i osiągania celów biznesowych w strukturach IT zaprosiliśmy ponad 60 osób zarządzających działami informatyki w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 30 pracowników. Celem ankiety było zweryfikowanie, czy w działach IT zjawisko braku (lub niepełnej) realizacji stawianych przed zespołem celów stanowi wyzwanie dla menedżerów.

Zaplanowane, (nie)zrealizowane!

Z badania wynika, że jedynie niespełna 30% menedżerów IT uważa, że w ich organizacji realizowane są wszystkie cele stawiane przed działem informatyki. Z zebranych danych można jednak wnioskować, że ogólna ocena pracy tych komórek jest pozytywna, przynajmniej w oczach samych ankietowanych.

57% respondentów na pytanie o skuteczność w wykonywaniu powierzonych im zadań w dziesięciopunktowej skali zaznaczyła wartość od 6 do 9. Czy na pewno powinniśmy mieć powody do zadowolenia? Z danych tych jednoznacznie wynika, że jest istotny problem z działem IT, w którym część z postawionych przed nim celów pozostaje niezrealizowana.

Można przypuszczać, że najwięcej problemów stwarza wprowadzanie zmian, które dotyczą procesów zachodzących w całej organizacji, a nie zadań ściśle technicznych (np. wdrożenie infrastruktury chmurowej), czy też tych wykonywanych cyklicznie (np. backup danych). „Dobrze zmotywowany i ambitny dział IT nie powinien mieć problemów z realizowaniem celów ściśle technologicznych, czy też zadań systemowych. Wyzwania pojawiają się, gdy do realizacji celów potrzebne jest pogodzenie interesów adwersarzy i sprzymierzeńców” – zdaje się potwierdzać tę tezę Piotr Orłowski, CIO w AmRest.

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

W jakim stopniu w Państwa firmie realizowane są cele stawiane przed działem IT

Nieskuteczność, czyli poważny problem

Do osiągania celów strategicznych konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników danej organizacji. Dział informatyki ma kluczową rolę do odegrania, ponieważ dzisiaj mało który projekt odbywa się bez wsparcia IT. Zmienia się również rola pracowników tych działów. Wyraźnie widać wzrost znaczenia konsultantów, którzy swoją wiedzę techniczną potrafią przełożyć na język biznesu i odwrotnie. W dojrzałych organizacjach szefowie IT zajmują wysokie miejsca w strukturze firmy; coraz częściej pełnią funkcję członków zarządu. Czy informatycy chcą mieć wpływ na to, jakie wyniki osiąga ich firma?

Z wyników badania kształtuje się sprzeczny obraz. 40% kierowników i dyrektorów IT dostrzega brak realizacji celów jako poważny lub co najmniej dość istotny problem dla firmy. Z drugiej strony, połowa respondentów swoją nieskuteczność uważa za coś naturalnego, co nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy, w której są zatrudnieni.

Być może wynika to z faktu, że zasoby są za małe lub celów jest za dużo albo zbyt wiele jest pilnych bieżących spraw, które odwracają uwagę od celów strategicznych. A może cele zmieniają się zbyt szybko?” – próbuje wnioskować dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski, dyrektor odpowiedzialny za praktykę realizacji w firmie doradczo-szkoleniowej FranklinCovey.

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

Jak bardzo poważnym problemem jest w Państwa firmie brak realizacji przez Dział IT w/w celów?

Zrozumiałe cele

Ankietowani szefowie są przekonani, że informatycy rozumieją powiązania pomiędzy realizacją celów działu IT a realizacją celów strategicznych całej organizacji. 16% respondentów stwierdza, że pracownicy doskonale zdają sobie sprawę z istnienia i znaczenia takich powiązań, a kolejnych 61% uważa, że ich podwładni dość dobrze rozumieją te zależności. Ale czy to wystarczy? „Pracownik rozumie, jak to, co robi i co robi jego dział, ma się do realizacji celu nadrzędnego całej organizacji, albo rozumie to częściowo, a więc nie rozumie” – odpowiada przewrotnie Grzegorz Rawicz-Mańkowski z FranklinCovey.

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

Jak oceniają Państwo motywację pracowników działów IT do osiągania stawianych przed nimi celów?

Motywacja i komunikacja

To dwa kluczowe czynniki, które wpływają na poziom realizacji celów. Dobrze zmotywowany pracownik jest efektywny, zaangażowany i mocniej związany z tym, co robi.

Aż 60% szefów IT uważa, że ich podwładni są wysoce zmotywowani do osiągania celów. Dwie osoby spośród ankietowanych stwierdziły nawet, że podlegli im pracownicy cechują się ponadprzeciętnie wysoką motywacją. Nic w tym dziwnego, dlatego że informatycy należą do jednej z najlepiej wynagradzanych grup zawodowych, a stawiane przed nimi zadania są ciekawe i różnorakie. W działach IT swoje miejsce znajdą zarówno introwertycy, jak i osoby otwarte na ludzi. Pracownicy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w kwestiach stricte technicznych (programiści, administratorzy sieci), ale także osoby szukające wyzwań na skraju biznesu (konsultanci ERP).

Motywacja i związane z tym osiąganie celów nie są jednak dane. „Motywacja pracowników działu IT zależy od stylu zarządzania, atmosfery, poczucia wartości i doceniania osiągnięć na większym forum, nie wspominając o odpowiednim systemie motywacyjnym w formie bonusów za szczególne osiągnięcia” – mówi Piotr Orłowski z AmRest.

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

W jakim stopniu Państwa zdaniem pracownicy działu IT rozumieją powiązania pomiędzy realizacja celów działu IT, a realizacją celów strategicznych całej organizacji?

Komunikacja pod znakiem zapytania

W polskich przedsiębiorstwach występują problemy z komunikacją. Co czwarty szef IT twierdzi, że zagrożenia związane z realizacją stawianych przed nim celów nie są odpowiednio wcześnie przedstawiane przez pracowników. Tylko 6% ankietowanych uznaje, że komunikacja zagrożeń przebiega wzorowo, ale kolejne 76% ma co do tego wątpliwości.

Pracownicy są świadomi, że nie wszystko da się zrealizować, a jednocześnie nie do końca rozumieją powiązania swojej pracy i braku realizacji swoich celów z celami organizacji. Wielu z nich nie jest w pełni świadomych, jak niezrealizowanie przez nich celów jednostkowych wpływa na całą organizację. Z tego względu nie widzą oni w tym wielkiego zagrożenia i potrzeby komunikowania tego” – komentuje Grzegorz Rawicz-Mańkowski z FranklinCovey.

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

W jakim stopniu pracownicy działu IT komunikują odpowiednio wcześnie zagrożenia związane z realizacją stawianych przed nimi celów?

Narzędzia dyscypliny realizacji celów

Z badania wyłania się obraz, który pokazuje, jak istotnym problemem dla działów IT jest brak realizacji celów. Bo to, że część zadań nie jest wykonywanych, nie ulega wątpliwości. Uświadomienie sobie skali problemu jest niezwykle istotne, bowiem za niski poziom realizacji celów odpowiada bezpośrednio szef IT, i to od niego wymaga się doskonalenia procesów zachodzących wewnątrz działu.

Znacząca część menedżerów IT (29%) twierdzi, że narzędzia wspierające dyscyplinę realizacji celów są im potrzebne, a kolejne 18% uważa je wręcz za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania IT. Narzędziem, które warto zrozumieć i z którego należy czerpać w swojej pracy, jest rozwiązanie „4 Dyscypliny Realizacji (4DX)”, opracowana przez FranklinCovey.

Stosowanie tej metody przyczynia się do zwiększenia znajomości celów i zaangażowania pracowników w ich realizację. Dzięki temu strategiczne założenia przyjęte na najwyższym szczeblu są realizowane na wszystkich poziomach organizacji, a więc także wśród szeregowych pracowników działów IT. „Stopień potrzeb jest zależny od dojrzałości organizacji. Każda metodyka czy narzędzie pozwalające na planowanie, kontrolę, koordynację czy komunikację pozwoli działom IT lepiej panować nad tym, co naprawdę jest ważne” – konkluduje Piotr Orłowski z AmRestu.

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

W jakim stopniu działy IT potrzebują narzędzi wspierających dyscyplinę realizacji celów?

Informacje o badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2014 roku przez magazyn Computerworld Polska we współpracy z FranklinCovey, międzynarodową firmą specjalizującą się w poprawianiu wydajności przedsiębiorstw. Udział w badaniu wzięło 60 szefów działów IT w strukturach powyżej 30 pracowników w organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200