Protokół MSDP usprawnia obsługę sesji Multicast

W sieciach wykorzystujących technikę multicast stacje źródłowe i odbierające rejestrują się w swoich lokalnych punktach rendezvous, aby inicjować sesje i umożliwiać odbiorcom odnajdywanie określonych zasobów. W dużych sieciach z multicast najczęściej funkcjonuje kilka punktów rendezvous, każdy w innej lokalizacji lub domenie.

W sieciach wykorzystujących technikę multicast stacje źródłowe i odbierające rejestrują się w swoich lokalnych punktach rendezvous, aby inicjować sesje i umożliwiać odbiorcom odnajdywanie określonych zasobów. W dużych sieciach z multicast najczęściej funkcjonuje kilka punktów rendezvous, każdy w innej lokalizacji lub domenie.

Problem polega jednak na tym, że nie ma mechanizmów, które pozwalałyby danemu punktowi rendezvous informować odległe tego typu punkty o wszystkich zasobach, jakie są w jego posiadaniu. Jeśli np. ktoś w Europie szuka w swojej sieci takiego zasobu jak przekaz TV emitowany na żywo w Stanach Zjednoczonych, zwraca się do swojego lokalnego punktu rendezvous. Ponieważ zasób taki nie jest zarejestrowany w lokalnym punkcie, użytkownik nie uzyska dostępu do zasobu. Sesja przekazu TV będzie dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy dla punktu rendezvous, na którym dana sesja została zarejestrowana, są użytkownikami lokalnymi.

Problem taki może rozwiązać protokół MSDP (Multicast Source Discovery Protocol), dzięki któremu punkty rendezvous mogą wymieniać między sobą informacje na temat swoich zasobów. Dostęp do zasobów mogą wtedy uzyskiwać użytkownicy znajdujący się w różnych domenach i lokalizacjach. Protokół taki został opisany w dokumencie RFC 3618 (opublikowanym przez IEFT). Obsługuje on komunikację między punktami rendezvous pracującymi w różnych domenach multicast oraz w ramach jednej domeny.

Protokół MSDP usprawnia obsługę sesji Multicast

Tak pracuje protokół MSDP

Rozwiązanie jest przeznaczone dla dużych organizacji, które posiadają punkty rendezvous zlokalizowane w wielu różnych miejscach (np. rozproszonych po całym kraju czy kontynencie). W opisanym powyżej przypadku (przekaz TV na żywo), sesja TV multicast jest inicjowana w USA i zasób taki jest rejestrowany w lokalnym punkcie rendezvous. Punkt ten przywołuje protokół MSDP i przy jego użyciu powiadamia inne punkty pracujące w sieci o istnieniu takiego zasobu i o tym, którzy użytkownicy mogą do niego uzyskiwać dostęp.

Gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do odległego zasobu multicast, zwraca się do swojego lokalnego punktu z żądaniem, aby zasób został do tego punktu przetransportowany z punktu źródłowego. Lokalny punkt rejestruje wtedy adres zasobu i adres grupy użytkowników (którzy chcą uzyskać dostęp do zasobu) i udostępnia użytkownikom przekaz TV.

Chociaż protokół MSDP zaprojektowano na początku z myślą o łączeniu ze sobą różnych domen multicast, może być używany z techniką anycast, obsługując w ten sposób komunikację wewnątrz jednej domeny. Technika anycast jest wykorzystywana, wtedy gdy w jednej domenie pracuje kilka punktów rendezvous, po to aby uruchomić mechanizm równoważący obciążenia lub zapewnić systemowi redundancję. Stacje źródłowe i odbiorcy będą wtedy korzystać z najbliższego punktu rendezvous. Jeśli jeden z punktów ulegnie awarii, do akcji wchodzi inny punkt i usługa jest cały czas dostępna bez konieczności rekonfigurowania całego systemu.

Punkty rendezvous konfigurują równorzędne połączenia z innymi punktami, które obsługują protokół MSDP. Są to połączenia peer (równorzędne) oparte na protokole TCP.

Gdy w systemie pojawia się nowy zasób online, musi być najpierw zarejestrowany w lokalnym punkcie rendezvous. Punkty rendezvous odbierają pakiet z zakapsułkowanymi danymi od routera zlokalizowanego najbliżej źródła i dodają tę informację do swojej tabeli mroute. Pakiet taki jest też kapsułkowany w komunikacie source-active. Komunikat ten zawiera adresy: źródła, grupy użytkowników i IP punktu rendezvous.

Gdy punkt odbiera komunikat source-active, to od razu sprawdza, czy korzystający z jego usług użytkownicy są zainteresowani danym zasobem. Jeśli tak jest, wysyła do punktu źródłowego komunikat join (dołączam), prosząc tym samym o przekazywanie mu zasobu, który będzie rozsyłany do zainteresowanych użytkowników.

Punkty rendezvous, które odbierają komunikaty source-active, muszą je zapisywać w swoim buforze nawet wtedy, gdy nie są w danym momencie zainteresowane danym zasobem. Punkty rozsyłają okresowo komunikaty source-active tak długo jak źródło jest aktywne (lub natychmiast gdy w systemie pojawia się nowy zasób online).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200