Promocja EDI

Przy Krajowej Izbie Gospodarczej utworzono komitet, którego zadaniem jest promocja rozwiązań handlu elektronicznego, w tym przede wszystkim EDI.

Przy Krajowej Izbie Gospodarczej utworzono komitet, którego zadaniem jest promocja rozwiązań handlu elektronicznego, w tym przede wszystkim EDI.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w opanowaniu wiedzy i rozwiązań potrzebnych w prowadzeniu handlu elektronicznego ma być głównym celem dzia-łania Komitetu Racjonalizacji Procedur Biznesu Polpro. Komitet powstał dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Centrum EDI Polska (CEDIP) - działającym przy Naczelnej Organizacji Technicznej - a Krajową Izbą Gospodarczą. Działalność Polpro ma się koncentrować na promocji rozwiązań handlu elektronicznego oraz doradztwie podczas ich wdrażania.

Gospodarka elektroniczna

Komitet będzie udostępniał - często przetłumaczone już na język polski - zalecenia i inne materiały pochodzące m.in. z Unii Europejskiej, ONZ i OECD, a dotyczące handlu elektronicznego i elektronicz- nej wymiany danych, w tym rozwiązań wykorzystujących EDI (Electronic Data Interchange).

Zadaniem Polpro ma być także współpraca z tymi organizacjami (w tym także z Międzynarodową Izbą Handlu ICC, Światową Organizacją Standaryzacji ISO, Światową Organizacją Handlu WTO, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, Konferencją Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD czy Organizacją Naro- dów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNIDO). Współpraca ta ma być realizowana w szerszym zakresie niż jest to dzisiaj możliwe tylko poprzez udział delegacji polskich w posiedzeniach ww. organizacji. "Agendy ONZ już uznały Polpro za polską instytucję odpowiedzialną za współpracę na polu wymiany informacyjnej, dotyczącej gospodarki elektronicznej" - mówi Eugeniusz Danikiewicz, sekretarz Komitetu Racjonalizacji Procedur Biznesu Polpro.

Przedstawiciele Polpro chcą, aby komitet stał się ośrodkiem koordynującym współpracę między wszystkimi organizacjami działającymi w Polsce, zainteresowanymi wprowadzaniem do naszego kraju gospodarki elektronicznej. W szczególności ma być to Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polska Fundacja Promocji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do współpracy z Polpro wyznaczane są osoby z poszczególnych ministerstw i innych jednostek administracji centralnej.

Jak twierdzą przedstawiciele komitetu, dzięki współpracy Polpro z siecią światowych izb gospodarczych i przemysłowych (WCN - World Chambers Networks) małe i średnie firmy w Polsce będą mogły rozszerzyć działalność na inne kraje. Polskie firmy będą miały także dostęp do tworzonego przez WCN serwisu wymiany informacji biznesowej GBX (Global Business Exchange).

Współpraca z branżą

"Liczymy na udział w naszych pracach polskich firm teleinformatycznych zainteresowanych upowszechnianiem rozwiązań handlu elektronicznego. W tym obszarze, w wielu mniejszych firmach, które także są potencjalnym odbiorcą takich rozwiązań, potrzebna jest rzeczywista praca od podstaw" - przekonuje Eugeniusz Danikiewicz.

Inicjatorzy powołania Polpro wywo- dzą się z kręgów od dawna związanych z promocją rozwiązań EDI. "Wciąż trwa nagonka na EDI. Rozwiązanie to jakoby miałoby być już niemodne i przestarzałe. A przecież na świecie właśnie EDI jest podstawą elektronicznego biznesu. To zbiór dopracowanych rozwiązań i pro- cedur standardowo realizowanych przy prowadzeniu handlu. Oczywiście, na bazie EDI trzeba budować nowe systemy wykorzystując to, co przynoszą technologie internetowe" - dodaje Eugeniusz Dani-kiewicz. Polpro dlatego m.in. zamierza promować elektroniczną wymianę dokumentów za pomocą metajęzyka opisu danych XML.


TOP 200