Projektowanie fizycznej infrastruktury teleinformatycznej

Fizyczna infrastruktura teleinformatyczna stanowi fundament systemu teleinformatycznego. Odpowiednio dobrane urządzenia tej warstwy, wraz z czujnikami i systemami sterowania, mają zapewnić optymalne warunki pracy systemu IT.

Fizyczna infrastruktura teleinformatyczna stanowi fundament systemu teleinformatycznego. Odpowiednio dobrane urządzenia tej warstwy, wraz z czujnikami i systemami sterowania, mają zapewnić optymalne warunki pracy systemu IT.

raz ze wzrostem znaczenia funkcji systemów teleinformatycznych i koniecznością zapewnienia ich dostępności w reżimie 7 dni przez 24 h, zwiększają się także wymagania stawiane infrastrukturze fizycznej, co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w procesie projektowania. Wiele z tych wymagań wiąże się z wprowadzeniem nowych technologii wykorzystywanych do budowy i konstruowania urządzeń teleinformatycznych.

Projekt infrastruktury systemu teleinformatycznego

Projektowanie powinno rozpocząć się od określenia podstawowych parametrów systemu teleinformatycznego, i następnie na tej podstawie opracowywana jest koncepcja. Stanowi ona punkt wyjścia do rozpoczęcia prac projektowych dotyczących wdrażanego systemu teleinformatycznego.

Właściwie przygotowany proces projektowy powinien uwzględniać takie elementy, jak:

  • budżet,
  • harmonogram projektu,
  • wymagane zasoby,
  • zakres odpowiedzialności za realizację poszczególnych faz.
Aby zapewnić niezakłóconą pracę infrastruktury fizycznej, konieczna jest prawidłowa współpraca wszystkich elementów wchodzących w jej skład. Projektując infrastrukturę teleinformatyczną, należy pamiętać o konieczności stworzenia systemu zarządzania infrastrukturą, który powinien zapewniać wzajemną komunikację pomiędzy systemami zarządzania znajdującymi się w jego otoczeniu, a także informować administratorów o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na dostępność.

Elementy składowe infrastruktury fizycznej

  • Zasilanie z układami dystrybucji wraz z okablowaniem
  • Szafy (stojaki) służące mechanicznej instalacji sprzętu IT
  • Układy klimatyzacji i chłodzenia
  • Systemy zarządzania
  • Systemy dostępowe i monitoringu
  • Systemy przeciwpożarowe

Planowanie rozwoju

W typowym procesie planowania centrum przetwarzania danych przyjmuje się pewne założenia dotyczące przyszłych wymagań związanych z zakładanym rozwojem firmy, w celu wyeliminowania w przyszłości konieczności rozbudowy. Ewentualne straty wynikające z ograniczenia mocy dla centrum przetwarzania są wysokie. Bardzo kosztowne jest także częściowe zwiększanie mocy zarówno systemu zasilania, jak i chłodzenia na etapie cyklu użytkowego centrum przetwarzania danych. Prace związane z rozbudową systemu zasilania w trakcie pracy systemu teleinformatycznego niosą duże i niedopuszczalne ryzyko powstania przestoju. Dlatego centra przetwarzania danych są planowane i projektowane tak, aby z góry sprostać nie do końca przewidywalnym wymaganiom. Przewymiarowanie wielkości infrastruktury fizycznej zapewnia, że zdoła ona sprostać wymaganemu obciążeniu w swoim cyklu życia. Konsekwencją tego jest jednak obniżenie sprawności energetycznej centrum i w wyniku tego wyższe koszty eksploatacji. Analizując rzeczywiste przypadki, można stwierdzić, iż procent ostatecznego wykorzystania bywa bardzo różny, co sugeruje, że w procesie projektowania przewidzenie przyszłych wymagań jest bardzo trudne. Obecną praktykę ustalania wielkości instalacji infrastruktury fizycznej można uznać za trudny i kosztowny kompromis.

Planowanie rozmieszczania urządzeń

Projektowanie fizycznej infrastruktury teleinformatycznej

Etapy procesu projektowania systemu teleinformatycznego

Właściwe rozmieszczenie urządzeń w centrum przetwarzania danych jest niezwykle ważne zarówno ze względu na optymalne wykorzystanie powierzchni, jak i przyszłą sprawność energetyczną. Planowanie rozmieszczenia urządzeń (szaf ze sprzętem) powinno być konsekwencją analizy wielu czynników, w celu uzyskania najlepszych warunków zasilania i chłodzenia. Dzięki właściwemu rozmieszczeniu poszczególnych elementów infrastruktury fizycznej można zminimalizować liczbę punktów o podwyższonej temperaturze oraz odpowiednio przystosować miejsca, gdzie pogorszenie warunków chłodzenia wynika z czynników zewnętrznych, np. padającego światła słonecznego z pobliskiego okna. W projekcie infrastruktury fizycznej należy uwzględnić zarówno strukturę rozmieszczenia szaf, jak i sprzętu IT w samych szafach. Kształt oraz rozmiar pomieszczenia serwerowni mają znaczący wpływ na planowanie rozmieszczenia szaf (elementów wspornych). Pomieszczenia serwerowni powinny mieć w miarę możliwości kształt prostokątny, gdyż wtedy najłatwiej uzyskać optymalne rozmieszczenie sprzętu.

Szybkość wdrożenia i adaptacyjność

Ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę w procesie projektowania, jest szybkość wdrożenia (zainstalowania i uruchomienia) infrastruktury fizycznej. Przy stosowaniu podejścia polegającego na tworzeniu specyficznego systemu dostosowanego do indywidualnych potrzeb, proces wdrożenia wymaga więcej czasu. Potrzebne są wtedy indywidualnie zaprojektowana konstrukcja oraz wprowadzenie do eksploatacji i integracja szerokiej gamy sprzętu różnych dostawców, który nie jest dedykowany do łączenia z danym systemem. Obecnie wymagania dotyczące szybkości wdrożenia są bardzo duże, dlatego też stosuje się modularne systemy, zapewniające przewagę nad systemami klasycznymi.

Projektowanie fizycznej infrastruktury teleinformatycznej

Model zabezpieczenia zasilania wykorzystujący standardowe elementy - architektura zasilania

Projektując system teleinformatyczny, powinno się uwzględnić kwestie rozmieszczenia i konserwacji, funkcjonalność oraz łatwość integracji z infrastrukturą fizyczną. Strategie wymiany i modernizacji należy opracowywać już na początkowym etapie projektowania centrum przetwarzania danych, aby uniknąć w przyszłości problemów i zwiększonych kosztów. Projektanci systemów IT muszą więc przewidywać konieczność rozbudowy i dostosowania do zmieniających się potrzeb już na wstępnym etapie prac koncepcyjnych. Obecnie większość urządzeń jest przystosowana do montażu w znormalizowanych szafach, co zwiększa możliwości integracji i zarządzania, a także pozwala łatwiej dostosować infrastrukturę fizyczną do aktualnych potrzeb. Znormalizowana i zintegrowana infrastruktura zasilania z możliwością adaptacji zwiększa dostępność systemu teleinformatycznego w sytuacji, gdy podlega on częstym zmianom.

Niezawodność urządzeń

Innym ważnym kryterium, jakie należy brać pod uwagę w trakcie projektowania, jest niezawodność, która określa prawdopodobieństwo, że system będzie pełnić swoją funkcję bezawaryjnie przez założony czas. Systemy teleinformatyczne powinny być tak projektowane, aby zainstalowany sprzęt był w jak największym stopniu niezawodny. Jednak w centrach danych, których typowy okres eksploatacji wynosi co najmniej kilkanaście lat, jest mało prawdopodobne, by przez ten czas nie nastąpiła awaria jednego z systemów lub podsystemów. Awarie te mogą, choć nie muszą, powodować przestoje, co jest uzależnione od zastosowanego w systemie poziomu nadmiarowości. Bez względu na moment wystąpienia awarii ważne jest, aby czas naprawy był jak najkrótszy, co wymaga, by części (elementy) były łatwo dostępne, a sam proces naprawy mało skomplikowany. Szacując niezawodność infrastruktury fizycznej, nie można również ignorować czynnika ludzkiego, gdyż - jak wskazuje praktyka - jest on przyczyną ok. 60% awarii. Dlatego ważne jest stosowanie intuicyjnych systemów zarządzania oraz przejrzyste rozplanowanie szaf w pomieszczeniu.


TOP 200