PowerBuilder 4

PowerBuilder jest jednym z najpopularniejszych środowisk narzędziowych dla architektury klient/serwer. Wersja PowerBuilder Enterprise (4295 USD) ukierunkowana jest przede wszystkim na tworzone zespołowo wydajne aplikacje transakcyjne, wykorzystujące trójwarstwową architekturę rozproszoną (zarówno serwery danych, jak i serwery procesów) i architekturę 32-bitową. W roku 1994 ponad jedną trzecią aplikacji stworzonych tym narzędziem kwalifikowano jako Critical Transaction Processing (dane IDC). Warianty środowiska dla mniej wymagających użytkowników, wykorzystują prostsze warianty architektury klient/serwer, protokoły ODBC (Team/ODBC - 2995 USD) czy lokalne bazy danych (Desktop - 729 USD).

PowerBuilder jest jednym z najpopularniejszych środowisk narzędziowych dla architektury klient/serwer. Wersja PowerBuilder Enterprise (4295 USD) ukierunkowana jest przede wszystkim na tworzone zespołowo wydajne aplikacje transakcyjne, wykorzystujące trójwarstwową architekturę rozproszoną (zarówno serwery danych, jak i serwery procesów) i architekturę 32-bitową. W roku 1994 ponad jedną trzecią aplikacji stworzonych tym narzędziem kwalifikowano jako Critical Transaction Processing (dane IDC). Warianty środowiska dla mniej wymagających użytkowników, wykorzystują prostsze warianty architektury klient/serwer, protokoły ODBC (Team/ODBC - 2995 USD) czy lokalne bazy danych (Desktop - 729 USD).

Obiektowe środowisko dla Windows

Do tworzenia elementów aplikacji wykorzystywane jest obiektowe środowisko implementacji - PowerBuilder for Windows. Pozwala on na tworzenie za pomocą graficznych edytorów ("painterów") elementów aplikacji, takich jak biblioteki, okna, menu, obiekty manipulujące danymi z bazy, funkcje, struktury danych i obiekty dialogowe. Z elementów zawartych w bibliotekach korzystają aplikacje, mogące współdzielić różnego rodzaju obiekty - od obiektów związanych z interakcją z użytkownikiem po struktury danych. Logika działania obiektów jest kodowana za pomocą rozszerzalnego języka 4GL o nazwie PowerScript. Umożliwia on wielopoziomowe dziedziczenie, przesyłanie komunikatów między obiektami, hermetyzację atrybutów oraz metod klas i obiektów.

PowerBuilder wspomaga tworzenie aplikacji wielodokumentowych (MDI), bezpośrednią interakcję (direct manipulation), paski narzędziowe oraz rozbudowane systemy pomocy. W ramach pakietu PowerBuilder Enterprise jest dostarczany kompilator optymalizujący języków C/C++ firmy Watcom. Umożliwia on tworzenie własnych klas obiektów dla PowerBuildera (np. implementujących współpracę z monitorami transakcyjnymi).

Database painter i obiekty data window

PowerBuilder pozwala na graficzne definiowanie struktury bazy danych, łącznie z ograniczeniami integralności i wieloma typami kluczy. PowerBuilder pozwala na określanie dla kolumn w tabelach bazy atrybutów, pokazujących sposób prezentacji czy metody walidacji. Umożliwia to szybkie tworzenie spójnych okien danych - obiektów dialogowych do manipulacji informacjami z bazy; okna te stanowią podstawowy "budulec" aplikacji PowerBuildera. Graficzne mechanizmy automatyzują też tworzenie kodu dostępu do danych.

Komunikacja ze źródłami danych i rozproszenie aplikacji

PowerBuilder Enterprise zawiera dedykowane sterowniki (native database drivers) dla większości baz danych, dostępnych na rynku. Dzięki temu omija pułapkę niskiej wydajności rozwiązań klient/serwer. Dla mniej popularnych baz, typu desktop, dostępne są sterowniki ODBC.

Źródłem danych dla obiektów data windows może być każdy inny obiekt za pośrednictwem protokołów dynamicznej wymiany danych (OLE 2 i DDE); dane z innej bazy można także uzyskać poprzez korzystanie ze zdalnego wywołania procedur (RPC). Obiekty PowerBuildera mogą być zarówno klientami, jak i serwerami tych protokołów wymiany.

Inne narzędzia

Elementem środowiska PowerBuilder Enterprise 4.0 jest też narzędzie dla użytkowników - pakiet InfoMaker. Pozwala on na tworzenie lub modyfikowanie zestawień, analiz i raportów z bazy danych lub jej lokalnej repliki.

PowerBuilder zawiera lokalny serwer SQL firmy Watcom. Dopuszcza on używanie zapamiętanych procedur i trygerów (zgodnie z nowym standardem ANSI). Pozwala też na definiowanie statycznych ograniczeń integralności referencyjnej i tworzenie dwukierunkowych, modyfikowalnych . Zawiera mechanizmy autooptymalizacji (self-tuning) i optymalizacji zapytań.

Integracja z pakietami CASE

PowerBuilder pozwala na wykorzystanie do tworzenia aplikacji i zarządzania kontrolą konfiguracji projektu narzędzia CASE Systems Engineer firmy LBMS.

Platformy i serwery

PowerBuilder działa na następujących platformach klienta - Windows, Windows NT, Win OS/2; przewiduje się, że wkrótce będą dostępne OSF/Motif i Macintosh 68K.

PowerBuilder Enterprise może korzystać z danych baz DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Gupta SQLBase, Sybase SQL Server, Watcom SQL i in. Inne bazy dostępne są za pośrednictwem ODBC (sterowniki dostarczane przez producenta bazy lub inne firmy).

PowerBuilder może także korzystać z baz "na biurko": Paradox, dBase dla Windows, Access, FoxPro i in.


TOP 200