Porządek w serwerowni

Okablowanie strukturalne budynku

System szaf

System szaf

W przypadku budowy sieci LAN w nowych budynkach, gdzie na etapie projektowania przewidziano okablowanie strukturalne, są wymagane - w zależności od potrzeb - jedynie prace konfiguracyjne.

W przypadku adaptacji starszych budynków okablowanie powinno być prowadzone w korytach PCV lub w suficie podwieszanym wraz z pozostałym okablowaniem. Ze względu na obniżenie kosztów oraz ułatwione zarządzanie (konfiguracja i rekonfiguracja sieci itp.) zaleca się integrację sieci komputerowej, alarmowej, telewizyjnej, przeciwpożarowej, telefonicznej w postaci jednego okablowania strukturalnego.

Rozmieszczenie poszczególnych punktów przyłączeniowych elektryczno-logicznych (PEL) w budynku powinno uwzględniać strukturę organizacji, a określenie liczby punktów w poszczególnych pomieszczeniach być dokonane z odpowiednią rezerwą, co umożliwi rozbudowę czy rekonfigurację sprzętu.

W pomieszczeniach technicznych serwerowni oraz obsługi technicznej, centrum monitoringu i zarządzania, a także pomieszczeniu administratorów sieci lokalnej liczba PEL powinna być określana w zależności od indywidualnych uwarunkowań i założeń projektowych.

Zaleca się instalowanie szaf krosowniczych na poszczególnych piętrach budynku w wydzielonych pomieszczeniach. Pomieszczenia te powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i mieć zapewniony odpowiedni poziom wentylacji umożliwiający poprawną eksploatację zamontowanego tam sprzętu. W przypadku niewystarczającej samoistnej wentylacji i zbyt wolnej wymiany powietrza w pomieszczeniu należy stosować dodatkowe wentylatory lub wyposażyć obudowę szafy w dodatkowe otwory wentylacyjne.

Ponadto projektowany system okablowania strukturalnego powinien spełniać następujące warunki:

 • wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania strukturalnego powinny być wykonane w obowiązującym standardzie,
 • należy zastosować ekranowane kable logiczne o paśmie przenoszenia do 1200 MHz w celu zapewnienia przyszłej rozbudowy i możliwości wdrażania usług multimedialnych,
 • infrastruktura powinna pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego poprzez wymianę wkładki na odpowiednią w panelu krosowym lub zestawie instalacyjnym (gnieździe) użytkownika,
 • system powinien pozwalać na wykorzystanie w przyszłości transmisji wielokanałowej (rozdział par pod wspólną osłoną kabla) bez konieczności zmian w rozszyciu kabla, wyłącznie poprzez wymianę wkładki,
 • wszystkie kable sygnałowe powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony gniazda, jak i szafy montażowej.

Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna być potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi właściwości poszczególnych torów. Pomiary takie powinny być przeprowadzone przy użyciu specjalistycznych testerów okablowania. Po uruchomieniu i wykonaniu pomiarów instalacji wykonawca powinien sporządzić dokumentację powykonawczą instalacji kablowej, zaznaczając ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Wszystkie raporty z pomiarów powinny zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane administratorowi systemu.

Nowoczesna infrastruktura serwerowni

Schemat zarządzania infrastrukturą systemu IT poprzez menedżera elementów

Schemat zarządzania infrastrukturą systemu IT poprzez menedżera elementów

Obecnie wielu producentów oferuje znormalizowaną i standaryzowaną infrastrukturę serwerowni, w skład której wchodzą szafy 19" i sprzęt przeznaczony do montażu. Aby dokonać właściwego wyboru infrastruktury teleinformatycznej, należy przeprowadzić analizę w pięciu kategoriach:

 • koszty cyklu eksploatacyjnego,
 • możliwość adaptacji/skalowalność,
 • niezawodność,
 • utrzymanie ruchu i serwis,
 • łatwość zarządzania.

Obecnie ustalone minimalne wymagania dla elementów okablowania strukturalnego to kategoria 6/klasa E oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4-parowej, a dla połączeń światłowodowych włókno wielomodowe 50/125 mm oraz standard dla sieci LAN - MT-RJ.

Jako nowy standard okablowania strukturalnego kategoria 6 oferuje dwukrotnie szersze pasmo przenoszenia niż okablowanie kategorii 5e. To poszerzone pasmo przenoszenia wraz ze znacznie powiększoną odpornością na zewnętrzne zakłócenia zapewnia wydajną obsługę aplikacji wielogigabitowych.

Określone w nowym standardzie specyfikacje narzucają producentom konieczność opracowania komponentów kategorii 6, które będą kompatybilne ze sobą. W rezultacie możliwe ma być dowolne łączenie komponentów różnych producentów. Umożliwi to użytkownikom wybór dostawcy. Aby być pewnym czy dane okablowanie strukturalne spełnia normy kat. 6, należy sprawdzić, czy produkt posiada odpowiednie certyfikaty testowania zgodnie z metodą "De-Embedded Testing", określoną w standardzie ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6 (załącznik E i F).

Sposoby optymalizacji zarządzania infrastrukturą serwerowni

Względne udziały w całkowitej ilości wydzielanego ciepła w typowym centrum danych

Względne udziały w całkowitej ilości wydzielanego ciepła w typowym centrum danych

Bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie monitorowania wszystkich kluczowych urządzeń należących do warstwy infrastruktury serwerowni oraz jej środowiska. System monitorowania i zarządzania powinien dostarczać informacji już na poziomie pojedynczej jednostki struktury systemu (np. szafy), co służy zapewnieniu zwiększenia niezawodności działania sprzętu IT. Do urządzeń oraz parametrów, które należy monitorować, zalicza się:

 • obwody odbiorcze,
 • parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność),
 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • zasilacze UPS i agregaty prądotwórcze,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy przeciwpożarowe.


TOP 200