Podglądanie ryzyka

Tworzenie coraz bardziej złożonych systemów informatycznych może przyczynić się do powstania różnorodnych zagrożeń.

Tworzenie coraz bardziej złożonych systemów informatycznych może przyczynić się do powstania różnorodnych zagrożeń.

Rozpoczynając realizację projektu, klient oczekuje jego zakończenia udanym wdrożeniem, które umożliwi rozwiązywanie problemów, jakie były przyczyną decyzji o wprowadzeniu do organizacji technologii informatycznej. Użytkownicy i twórcy systemu informatycznego odmiennie jednak rozumieją sformułowanie "udane wdrożenie". Również co innego oznaczają dla nich inne pojęcia użyte w pierwszym zdaniu, włącznie z tym, kiedy można mówić o braku problemów już po przekazaniu systemu do eksploatacji.

Różnica interesów

Brak zrozumienia wynika z zauważalnej - choć w dłuższej perspektywie pozornej - sprzeczności interesów. Obie strony nie dostrzegają bowiem swoich wspólnych interesów, starając się ekonomizować swoje doraźne działania. Strony nie są w pełni przygotowane do zamierzenia i dlatego nie dostrzegają jego złożoności. Twórcy systemu informatycznego - bez przygotowania z zakresu zarządzania - uważają, że wszystkie firmy mają identyczne problemy, które można rozwiązać wprowadzając "systemy powielarne". Użytkownicy - nie znający technologii informatycznej - uważają, że informatycy potrafią dokonać cudu, instalując sprzęt i oprogramowanie. Trzeba więc wstępnie ustalić, co należy uznać za udane wdrożenie. Denificję udanego wdrożenia danego projektu muszą zaakceptować i klient i dostawca. Można to ująć w następujących punktach:

- projekt ukończono i wdrożono

- nie ograniczono zakresu prac w stosunku do wstępnie zamierzonego

- wdrożony projekt akceptują bezpośredni użytkownicy oraz wykorzystują go w pełni i zgodnie z założeniami

- parametry eksploatacyjne są zgodne z zakładowymi lub lepsze

- wdrożenie systemu przyniosło oczekiwane efekty, co rzetelnie zbadano

- zmieszczono się w harmonogramie i w budżecie

- system (i poszczególne jego części) uzyskały zakładaną lub większą sprawność w przewidzianym terminie

- system jest zgodny z mierzalnymi celami organizacji, wspomaga ich osiąganie.

Generalnie trzeba uznać, że udanym zamierzeniem może być tylko takie zastosowanie technologii informatycznej, które służy zmianie organizacyjnej. Niektórzy naukowcy, np. A. L. Lederer i R. Nath, za główną przyczyną nie udanych projektów uważają właśnie nieuznawanie wprowadzenia technologii informatycznej za zmianę organizacyjną. J. Champy i M. Hammer, autorzy koncepcji reengineeringu, podkreślają, że "efektem komputeryzacji bałaganu będzie jedynie skomputeryzowany bałagan". Wprowadzenie technologii informatycznej do niesprawnej organizacji porównują do nalewania zepsutego wina do czystej butelki.

Przesłanki sukcesu

W każdej sytuacji można wskazać warunki, pod którymi zamierzenie powinno zakończyć się powodzeniem. Przygotowując decyzję, kierownictwo z użytkownikami, twórcami systemu informatycznego i ekspertami powinno je wyszczególnić oraz przeanalizować. Pozwoli to użytkownikom lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia technologii informatycznej, a twórcom systemu pojąć problemy zarządzania. Po przygotowaniu decyzji należy rozpocząć rozpoznawanie i analizowanie potencjalnych zagrożeń i problemów oraz źródeł i czynników ryzyka projektu. Mogą nimi być zdarzenia zachodzące w otoczeniu i w organizacji, zachowania ludzi, zakłócenia organizacyjne, niesprawności sprzętu i oprogramowania. Podejmowane w takich sytuacjach opóźnione działania, będące reakcją na nieprzewidziany wcześniej problem czy zagrożenia są nieskuteczne i mogą pogorszyć sytuację. Trzeba zatem przewidywać zagrożenia i planować działania eliminujące ich przyczyny, zmniejszać ryzyko i zapobiegać skutkom.


TOP 200