Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - e-Administracja

Jednym z trzech jego celów jest usprawnienie świadczenia usług elektronicznych "odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu". Ma też zwiększyć sprawności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi IT oraz stworzyć warunki dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Cel I. - świadczenie usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywatelii biznesu - został podzielony na trzy zadania.

Wspieranie tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli i przedsiębiorców (działanie I.1).

Zobacz również:

 • Rząd zawsze z Tobą. W Twoim smartfonie

Działanie to polegać ma na udostępnieniu oraz popularyzacji podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz osobistego podpisu elektronicznego w dowodzie osobistym. Prace nad ustawą o e-podpisach wciąż trwają w Sejmie.

Jednocześnie na ePUAP mają zostać udostępnione kolejne usługi elektroniczne. Przynajmniej na poziomie dwukierunkowej komunikacji (wysłania i odebrania dokumentu elektronicznego on-line). ePUAP ma być promowany - w administracji i w społeczeństwie - jako punktu kontaktu obywateli i przedsiębiorców (w tym pośredników świadczących usługi komercyjne, w ramach których realizowane są usługi administracyjne) z administracją, oferującego scentralizowany dostęp do usług platform dziedzinowych i regionalnych administracji państwowej.

Nastąpić ma "doskonalenie usług elektronicznej administracji i wprowadzanie rozwiązań bardziej przyjaznych dla użytkowników". Przyspieszony ma zostać rozwój usług umożliwiających obywatelom i przedsiębiorstwom wykorzystanie danych przestrzennych z rejestrów referencyjnych. Przygotowane ma zostać opracowanie zaleceń oraz dobrych praktyk w zakresie informowania i świadczenia usług drogą elektroniczną (interoperacyjność, dostosowanie do potrzeb klienta, także potrzeb osób niepełnosprawnych lub posiadających starszy sprzęt lub oprogramowanie, możliwość śledzenia postępu w realizacji sprawy, stały monitoring satysfakcji klientów, zapewnienie łatwości korzystania z usług i wsparcia klientów (FAQ, demo, pomoc na żywo), wykorzystanie różnych kanałów komunikacji elektronicznej, respektowane przepisów dotyczących ochrony prywatności danych osobowych użytkowania itp.).

Rząd chce opracować plan wdrożenia elektronicznych usług transgranicznych we współpracy z innymi państwami UE. Stworzone mają zostać także warunki dla powstawania zagregowanych usług administracji publicznej świadczonych przez biznes.

Miarą realizacji zadania I.1. będą:

 • Zwiększenie liczby użytkowników ePUAP z 38 tys. obecnie do 5 mln w roku 2015.
 • Zwiększenie odsetka internautów posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - z 0% do 50%.
 • Zwiększenie odsetka użytkowników ePUAP, którzy pozytywnie oceniają łatwość dotarcia do potrzebnych informacji - wzrost do 66%.

Udostępnienie oraz umożliwienie ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego, takich jak: dane adresowe instytucji państwowych, dane geograficzne, statystyczne, środowiskowe itd. (działanie I.2).

Plan Informatyzacji Państwa zakłada opracowanie strategii otwierania danych publicznych wraz z określeniem standardów otwartości. Pomóc ma w tym nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Rząd planuje uchwalenie i wdrożenie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a także uruchomienie nowego BIP - Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej umożliwiającego obywatelom dostęp do danych na temat podmiotów realizujących zadania publiczne. Umożliwiony ma zostać obywatelom wglądu do danych zawartych w rejestrach publicznych za pośrednictwem ePUAP, umożliwienie zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości oraz kontroli, kto miał wgląd do danych na ich temat.

Ustanowiono mają zostać formy wsparcia dla projektów pilotażowych służących ponownemu wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Zbudowane mają zostać elektroniczne platformy usług publicznych umożliwiające organom administracji publicznej, przedsiębiorcom i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych.

Nastąpić ma też rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, który zapewni możliwość gromadzenia, analizy i szeroki dostęp do zasobów cyfrowych informacji przestrzennej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom i obywatelom.

Miarą realizacji zadania I.2. będą:

 • Zwiększenie liczby rejestrów publicznych umożliwiających weryfikację danych z 2 do 5 (GUS).
 • Zwiększenie liczby węzłów infrastruktury informacji przestrzennej - z 1 do 30 (GUGiK).
 • Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną - zwiększenie ich zasięgu z 20% do 80% (GUGiK).

Uruchomienie narzędzi zwiększających możliwości uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - wspieranie rozwoju idei gov2.0 (działanie I.3).

W ramach tych działań rozwijane mają być mechanizmy prawne i technologiczne umożliwiających dwukierunkową komunikację obywateli z administracją publiczną, stwarzających płaszczyznę do partycypacyjnego oraz powszechnego uczestnictwa obywateli w otwartych konsultacjach społecznych.

Zastosowane mają być narzędzia teleinformatyczne w celu zaangażowania obywateli i korzystania z ich wiedzy eksperckiej na potrzeby rządzenia, podejmowania decyzji oraz poprawy sprawności funkcjonowania administracji publicznej. Planowane są akcje promocyjne obejmujące ogół społeczeństwa mające na celu rozpropagowanie idei otwartych konsultacji społecznych.

Miarą realizacji zadania I.3. będą:

 • Zwiększenie do 33% odsetka urzędów, które w minionym roku przeprowadziły konsultacje społeczne przez Internet.
 • Zwiększenie do 33% odsetka osób w wieku 16-74 lata, które brały udział w konsultacjach lub wyrażały swoje opinie na tematy polityczne.

Zwiększenie przejrzystości administracji i czytelności prawa (działanie I.4).

Rząd planuje udoskonalenie metod informowania społeczeństwa na temat planów, podejmowanych decyzji i realizowanych działań. Służyć temu ma m.in. poprawa BIP pod kątem zawartości i przystępności informacji. Wprowadzone mają też zostać narzędzia publikacji tekstów ujednoliconych aktów prawnych z wykorzystaniem ePUAP. Rząd będzie dążył do ustandaryzowania witryn internetowych urzędów, a także redukcji liczby aktów prawnych i upraszczania przepisów prawa.

Miarą realizacji zadania I.4. będzie:

 • Możliwość dotarcia przez ePUAP do wszystkich obowiązujących aktów.
 • Zwiększenie odsetka internautów, którzy pozytywnie oceniają strony WWW urzędów pod kątem zrozumiałości informacji w obszarach: podatki, sprawy osobowe, motoryzacyjne, budowlane, działalność gospodarcza, praca, zasiłki i pomoc społeczna do co najmniej 66%.

Pierwsza część opisu Nowego Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - poświęconego informatyzacji administracji.

Trzecim elementem nowego Planu rządu jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pełna wersja Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 dostępna jest na stronach MSWiA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200