Petrotel w Grupie Dialog

Telefonia Dialog zawarła z PKN Orlen warunkową umowę sprzedaży udziałów w tej spółce.

Telefonia Dialog zawarła z PKN Orlen warunkową umowę sprzedaży udziałów w tej spółce.

Wartość transakcji to 32,4 mln zł. W wyniku umowy, PKN Orlen sprzeda Telefonii Dialog wszystkie posiadane udziały w Petrotelu, stanowiące 75% kapitału zakładowego. Transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem nieskorzystania przez pozostałych udziałowców Petrotel z przysługującego im prawa pierwokupu.


TOP 200