PARP przyznał nagrody produktom przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki XIV konkursu Polski Produkt Przyszłości, który jest organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej postawy proinnowacyjne "Świat potrzebuje Twoich pomysłów". W tym roku PARP wyróżnił m.in. projekt "Krzemowe detektory cząstek alfa" zgłoszony przez Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy, "Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW" zgłoszony przez Instytut Elektrotechniki z Warszawy i "Nieinwazyjny pomiar glikemii człowieka za pomocą technik mikrofalowych" zgłoszony przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji z Warszawy.

Celem konkursu jest zachęcenie firm do współpracy z sektorem nauki i ukazanie osiągnięć polskiej myśl naukowo-technicznej. Jego adresatami są naukowcy i wynalazcy reprezentujący innowacyjne przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Projekty oceniane są przez grono niezależnych ekspertów. Przyjęte kryteria oceny to przede wszystkim poziom innowacyjności rozwiązania i zapotrzebowania rynku na produkt oraz wpływ na środowisko. Istotne znaczenie przy wyborze najlepszych przedsięwzięć mają również: porównywalność parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, wzrost eksportu i zatrudnienia, konkurencyjność cenowa oraz kwestie związane z ochroną własności przemysłowej.

W tym roku nagrodzone zostały:

Kategoria "wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej"

Zwycięzca

"Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu operacyjnego CardiAccel ANP-701" Projekt zgłoszony przez Instytut Techniki Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza

Zobacz również:

Urządzenie CardiAccel umożliwia podjęcie nieinwazyjnej przezprzełykowej lub przezskórnej stymulacji serca, na operacyjnych i pooperacyjnych oddziałach szpitalnych, na których wykonywane są niekardiologiczne zabiegi chirurgiczne. Eliminuje ono konieczność wprowadzania inwazyjnej stymulacji wewnątrzsercowej, której czas wdrażania trwa ok. 10 min. lub dłużej. CardiAccel umożliwia rozpoczęcie skutecznej stymulacji w czasie 15-20 s.

Wyróżnienia

"Krzemowe detektory cząstek alfa" projekt zgłoszony przez Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy

Opracowane detektory wykorzystywane są w dozymetrii promieniowania jonizującego do budowy przyrządów monitorujących środowiska i procesy produkcyjne oraz do pomiarów skażeń pierwiastkami promieniotwórczymi. Znajdują również zastosowanie w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej wykorzystującej techniki jądrowe i rentgenowskie dla ochrony granic, medycyny, górnictwa i przemysłu np. chemicznego czy spożywczego.

"DNA Pointer System - precyzyjne genotypowanie" zgłoszony przez firmę Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. z Warszawy

DNA Pointer jest urządzeniem do analizy zmienności genetycznej. Aparat ten umożliwia zidentyfikowanie zmienionego fragmentu DNA w niejednorodnym materiale genetycznym na unikalnym poziomie 0,1% domieszki. Pozwala to na wykrywanie obecności zmutowanych wariantów badanego genu (np. mutacji somatycznych odpowiedzialnych za lekooporność) w materiale onkologicznym lub wirusologicznym.

"Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW" zgłoszony przez Instytut Elektrotechniki z Warszawy

Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW służy do gromadzenia energii oddawanej przez elektryczne pojazdy trakcyjne w trakcie hamowania. Oprócz potwierdzonych oszczędności energii 20 ÷ 30 % zasobnik poprawia również dynamikę pojazdu i umożliwia jazdę awaryjną bez zasilania z sieci trakcyjnej odcinka 200 ÷ 300 m, co jest istotne przy przerwach w zasilaniu (zjazd ze skrzyżowania). Pełne wykorzystanie możliwości hamowania odzyskowego, choćby tylko w tramwajach we wszystkich miastach w Polsce, pozwoliłoby na zmniejszenie zużycia energii o ok. 110 tys. MWh rocznie, co dałoby w ciągu jednego roku oszczędności rzędu 10 mln euro i zmniejszyłoby emisję CO2 o ponad 110 tys. ton.

Kategoria "wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej"

Zwycięzca

"Małoinwazyjny system implantów ortopedycznych do zespoleń układu kostnego człowieka" zgłoszony przez ChM Sp. z o.o. z Lewickie

Implanty ortopedyczne firmy ChM Sp. z o.o. posiadają konstrukcję anatomiczną, która umożliwia zespolenie złamań kości techniką małoinwazyjną w krótkim czasie. Nową technologię charakteryzuje minimalne dojście operacyjne, stabilne mocowanie, optymalizacja zrostu kości oraz krótki czas hospitalizacji chorego i redukcja powikłań.

Wyróżnienie

"Samochód specjalny - żuraw samochodowy TRAM typu 190" zgłoszony przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki

TRAM typu 190 jest specjalistycznym pojazdem ratownictwa technicznego służącym do sprawnego usuwania następstw kolizji występujących w ruchu miejskim z udziałem pojazdów szynowych. Przystosowany jest do usuwania awarii w różnorodnych warunkach utrudniających akcję ratowniczą na wydzielonych torowiskach ułożonych na nasypach, biegnących w wykopach i tunelach, gdy wymagany jest dojazd po szynach i ustawienie bokiem względem podnoszonego pojazdu oraz operowanie pod siecią trakcyjną.

Kategoria "Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej"

Zwycięzca

"Innowacyjna technologia wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji" zgłoszony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Warszawy

Technologia betonu komórkowego jest przyjazna dla środowiska, daje możliwość uzyskania szerokiego asortymentu wyrobów do zastosowania w różnorodnym budownictwie. Dzięki zastosowaniu popiołów fluidalnych w recepturach betonu komórkowego można zmniejszyć ilość wapna od 10 do 20% a gipsu od 60 do nawet 100%, co ogranicza wydobycie i zużycie naturalnych surowców mineralnych. Powstały beton jest odporny na niskie temperatury i ma korzystnie niski współczynnik przewodzenia ciepła.

Wyróżnienia

"Nieinwazyjny pomiar glikemii człowieka za pomocą technik mikrofalowych" zgłoszony przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. z Warszawy

Technologia pomiaru glikemii człowieka (stężenia glukozy we krwi) wg rozwiązania PIT, jest bezinwazyjna i bezbolesna, czyli bez nakłuwania i pobierania próbki krwi. Aplikacja czujnika jest wyjątkowo łatwa, gdyż wymaga jedynie przyłączenia (dokładnie przyklejenia) sondy pomiarowej bezpośrednio na skórze człowieka. Pomiar jest realizowany w czasie rzeczywistym (pomiar i wynik co jedną sekundę). Taki sposób pomiaru pozwala na wyznaczanie trendu zmian glikemii monitorowanego pacjenta z nieosiągalną do tej pory rozdzielczością.

"Odsiarczanie pasty akumulatorowej metodą aminową" zgłoszony przez Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic i firmę Orzeł Biały S.A. z Bytomia

Technologia odsiarczania pasty akumulatorowej metodą aminową, jest elementem procesu recyklingu akumulatorów kwasowo - ołowiowych i w związku z tym może być stosowana w hutach ołowiu produkujących ten metal ze złomu akumulatorowego. Zastosowanie tej technologii jest działaniem pro-środowiskowym, dzięki redukcji emisji SO2 i odpadu niebezpiecznego, jakim jest żużel sodowy z produkcji ołowiu. Przynosi także wymierne korzyści ekonomiczne, których źródłem jest wzrost wydajności instalacji recyklingu ołowiu oraz obniżenie kosztów procesu.

W kategorii "technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej" Kapituła Konkursu nie przyznała w tym roku nagród.


TOP 200