Oznaki optymizmu

W 2003 r. wartość rynku ITC w UE wzrosła do 592 mld euro, reprezentując 3,1% jej PKB. Z dziesięcioma nowymi członkami UE kwota ta wzrosłaby do 631 mld euro.

W 2003 r. wartość rynku ITC w UE wzrosła do 592 mld euro, reprezentując 3,1% jej PKB. Z dziesięcioma nowymi członkami UE kwota ta wzrosłaby do 631 mld euro.

"Podczas gdy sygnały z gospodarki amerykańskiej mówią o coraz szybszym jej ożywieniu, perspektywy dla krajów Unii Europejskiej nie są tak jednoznaczne. Nie wszystkie państwa europejskie poradziły sobie ze spowolnieniem gospodarczym, co pozwoliłoby na szybszy rozwój rynku ITC w Europie. Korzystny wpływ na niego może mieć jednak rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięciu nowych członków, gdzie wydatki na teleinformatykę są znacznie poniżej średniej UE" - twierdzi Erkki Liikanen, komisarz europejski ds. Enterprise & Information Society w przedmowie do raportu EITO.

Wspomina on także o zagrożeniach dla rozwoju rynku ITC w Europie. Spowolnienie gospodarcze i redukcje zatrudnienia, które odbiły się zwłaszcza na firmach teleinformatycznych, spowodowały, że coraz mniej młodych Europejczyków chce kształcić się w tego typu zawodach. Kolejny problem dla rynku ITC stanowi tendencja do przenoszenia części działalności - zwłaszcza badawczo-rozwojowej - do krajów o mniejszych kosztach pracy. Ostatnio Siemens zapowiedział, że w tego typu państwach chce stworzyć 10 000 nowych miejsc pracy, likwidując je jednocześnie w Niemczech. Zdaniem Erkki Liikanen rozwiązanie tych problemów jest najważniejsze dla rozwoju rynku ITC w Europie.

Spodziewane przyspieszenie

Oznaki optymizmu

Wydatki na IT wśród nowych krajów UE

O szybkim wzroście wydatków na ITC - i nadganianiu zaległości z ubiegłych lat - wśród dziesięciu nowych krajów Unii Europejskiej świadczą także pozytywne prognozy. Według EITO w 2004 r. rynek teleinformatyczny w Europie wzrośnie o 3,1% (w tym czasie europejskie PKB zwiększy się o 1,8%). W 2003 r. wzrost wyniósł zaledwie 0,8%. Znacznie szybciej mają jednak rosnąć wydatki w Europie Środkowo-Wschodniej - o ponad 8%, do 42 mld euro. Za tak dobre wyniki mają odpowiadać szybki wzrost PKB w krajach tego regionu, wysoki poziom inwestycji zagranicznych (w 2003 r. wyniosły one 7,3 mld euro) oraz rosnący udział handlu zagranicznego w PKB nowych członków Unii Europejskiej.

W 2004 r. sprzedaż rozwiązań ITC będzie najszybciej rosnąć w Polsce. W latach 2004-2005 ma się zwiększać średnio o 12% rocznie (polskie PKB będzie rosnąć o ok. 5-6%). Wpływ na to mają mieć przyspieszenie gospodarcze, wzrost eksportu i rosnące wydatki IT w polskiej administracji. Pomagają też fundusze unijne, których wartość w 2003 r. przekroczyła 800 mln euro i była trzykrotnie większa niż w 2002 r. Rynek teleinformatyczny szybciej niż w Polsce będzie rósł jedynie na Litwie (12,5%). Wolniej będzie się za to rozwijał na Węgrzech (10%) i w Czechach (8,7%), które pod względem udziału wydatków ITC w PKB wyprzedzają znacznie Polskę.

Rosnące wydatki

Na wzrost wydatków IT w 2003 r. największy wpływ miały zakupy oprogramowania i niektórych usług, głównie outsourcingowych oraz związanych z zarządzaniem aplikacjami. W tym roku - poza dalszym wzrostem wydatków na usługi i oprogramowanie - ponownie mają rosnąć inwestycje w sprzęt (wzrost o 1,1%, w porównaniu ze spadkiem 6,1% w 2003 r.).

Tego typu wydatki dominują niestety w Europie Środkowo-Wschodniej (mają 40-proc. udział). W ubiegłym roku wyniosły one 5 mld euro, z czego aż 2,5 mld euro przypadło na zakupy komputerów PC. Ich sprzedaż wśród wszystkich nowych członków Unii Europejskiej osiąga jednak zaledwie poziom sprzedaży w Hiszpanii. Tymczasem sprzedaż usług IT w 2003 r. w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 3,1 mld euro (wzrost o 10,3%), a oprogramowania 2,1 mld euro (13,1%).

Na rozwój rynku ITC w Unii Europejskiej w ub.r. największy wpływ miały inwestycje w takich sektorach, jak administracja, służba zdrowia, edukacja, usługi użyteczności publicznej i bankowość. Na stałym poziomie pozostały wydatki w firmach handlowych, spadły natomiast w branżach: przemysłowej (inwestycje głównie w systemy typu SCM, SRM i PLM), transportowej i telekomunikacyjnej.

Inwestycje w szybszy dostęp

Według EITO za ubiegłoroczny wzrost na europejskim rynku telekomunikacyjnym odpowiadały przede wszystkim: rozwój tzw. usług dodanych i inwestycje w infrastrukturę na potrzeby telefonii komórkowej. Podobnie będzie w latach 2004-2005, kiedy to większość operatorów europejskich ma - po latach oczekiwania na UMTS - uruchomić usługi telefonii trzeciej generacji. W 2004 r. nadal jednak nad UMTS będą przeważać inwestycje w rozwój usług transmisji danych w technologii GPRS.

Autorzy raportu spodziewają się w tym roku dalszego spadku udziału sprzedaży usług głosowych w przychodach operatorów analogowych (-1,1%). Rekompensować będzie im to jednak szybki wzrost usługi transmisji danych (8,5%) związany przede wszystkim z rozwojem szerokopasmowego dostępu do Internetu. Podobne tendencje widać już także w Polsce, analizując przychody Telekomunikacji Polskiej. Europejscy operatorzy przymierzają się do zaoferowania w tym roku takich usług, jak G.SHDSL (oferujący przepustowość od 192 Kb/s do 2,3 Mb/s) i VDSL (od 13 od 55 Mb/s). W Polsce wydatki na telekomunikację w 2003 r. były najwyższe wśród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniosły ok. 10,8 mld euro, co stanowiło blisko połowę wydatków w całym regionie. Zakupy rozwiązań i usług telekomunikacyjnych w Polsce - wyrażane jako odsetek PKB - stanowiły 5,4%, tyle co średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej. Większy udział tych wydatków w PKB ma jedynie: Estonia - 7,5%, Łotwa - 7,6% i Węgry - 7,2%. Najszybszy rozwój rynku telekomunikacyjnego w latach 2004-2005 będzie jednak udziałem Polski (7,7% rocznie), Litwy (7,8%) i Estonii (6,5%).

Rynek teleinformatyczny w zjednoczonej Europie

592 mld euro - wielkość wydatków na ITC w Europie Zachodniej

39 mld euro - wielkość wydatków na ITC 10 nowych członków UE

Źródło: EITO 2004


TOP 200