OLAP relacyjny

Agregowanie w serwerze

IBM zawarł nowe możliwości w bazie DB2 Universal Database 5.2, dostępnej od września 1998 r. Baza pozwala na tworzenie tzw. automatycznych tabel sumarycznych (Automated Summary Table - AST). Definiuje się je za pomocą poleceń standardowego języka do definiowania danych (Data Definition Language - DDL), w podobny sposób jak definiowane są wirtualne tabele (widoki) w bazie. Jednak, w przeciwieństwie do widoków, motor bazy tworzy tabele AST fizycznie (na dysku). Administrator bazy danych decyduje o sposobie utrzymywania aktualności tabel AST, a motor bazy danych zajmuje się tym podczas działań operacyjnych.

W bazie DB2 UDB 5.2 firma wbudowała również indeksy łączne (join index), pozwalające na jednoczesne indeksowanie dwóch lub więcej tabel. Zależnie od potrzeb, optymalizator bazy korzysta z indeksu do tabel zagregowanych AST lub indeksu łącznego, co przynosi znaczne zwiększenie szybkości działania systemu.

Oracle promuje nową bazę Oracle8i jako produkt przeznaczony do obsługi aplikacji dla Internetu. Cecha podobna do IBM-owskiej idei AST, w Oracle8i nazywa się zmaterializowanymi widokami, tworzonymi fizycznie i utrzymywanymi przez motor bazy w trakcie działań operacyjnych. Zmaterializowane widoki, podobnie jak standardowe widoki, są definiowane przez administratora bazy, a utrzymywane automatycznie w postaci fizycznych tabel przez motor bazy danych. Zmaterializowane widoki mają również inne potencjalne zastosowania. Można np. zdefiniować zdenormalizowaną tabelę, opartą na istniejących tabelach bazy, ułatwiającą wykonywanie zapytań typowych dla hurtowni danych.

RedBrick jest od lat dostawcą produktów do obsługi hurtowni danych, a jego produkty zapewniają wyrafinowane techniki przyspieszania dostępu do danych, np. indeksy gwiazdowe i łączne, używane przez optymalizator. Od lutego 1998 r. RedBrick oferuje komponent Vista do budowy hurtowni danych, zawierający doradcę agregacji (Aggregate Advisor), który monitorując sposoby użycia hurtowni zaleca tworzenie określonych agregacji w celu uzyskania optymalnej wydajności. Od decyzji administratora zależy, które sumy częściowe pojawią się w postaci oddzielnych tabel, które zaś będą wyliczane podczas realizacji zapytania (np. sumy kwartalne łatwo wylicza się z sum miesięcznych, ale nie ma już takiego odniesienia w przypadku sumowania tygodniowego).

Interesującą cechą Vista i Oracle8i jest przechowywanie w bazie informacji o hierarchiach danych (metadane) i ich zależnościach wzajemnych. Z danych tych może korzystać optymalizator zapytań (właściwie moduł zmieniający formę zapytania, Query Rewriter) w celu stworzenia optymalnego planu realizacji zapytania.


TOP 200