Nowy Poltax nowej ery

Resort finansów z opóźnieniem uruchamia kolejne moduły systemu Poltax. Trwają prace nad jego nową wersją.

Resort finansów z opóźnieniem uruchamia kolejne moduły systemu Poltax. Trwają prace nad jego nową wersją.

Waldemar Szumieł, dyrektor Departamentu Informa-tyki w Ministerstwie Finansów, w lipcu 1999 r. zapowiadał, że "ostateczna wersja modułu rachunkowości zostanie udostępnio-na w lipcu tego roku, a do końca grudnia powinien być on zainstalowany we wszystkich urzędach". W przypadku systemu wspomagającego proces egzekucji należności pilotażowe wdrożenia miały się rozpo- cząć nie później niż we wrześ-niu 1999 r. "Do połowy 2000 r. powinny zakończyć się wdro- żenia we wszystkich jednost-kach podległych resortowi" - twierdził.

Tymczasem wdrożenia podsystemu rachunkowości zakończono dopiero w październi- ku br. "Brak rozwiązań z zakresu rachunkowości podatkowej był przyczyną niskiej skutecz-ności egzekucji podatkowej" - stwierdzili w czerwcu 1999 r. kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Według szacunków Izby, w latach 1995-1997 wpływy do budżetu z tytułu zaległych podatków były mniejsze o 23 mln zł.

Rachunek podatnika

Moduł rachunkowości ma od strony księgowej obsługiwać deklaracje podatkowe. "Przed kilkoma laty powstała część obsługująca ewidencję deklaracji podatkowych. Dopiero jednak od niedawna, po wdrożeniu modułu rachunkowości, mogliśmy stworzyć konta podatników" - mówią przedstawiciele urzędów skarbowych.

Podsystem rachunkowości jest pierwszym z czterech modułów systemu Poltax, w skład którego wchodzą także podsystemy egzekucji należności, kontroli podatkowej i sprawozdawczości. Od sierpnia 1995 r., kiedy to podpisano porozumienie kończące współpracę z firmą Bull, która miała stworzyć Poltax, resort finansów we własnym zakresie rozwija system.

W Ministerstwie Finansów działa już także aplikacja obsługująca ewidencję deklaracji podatkowych, a także system Krajowej Ewidencji Podatników. "KEP został stworzony, ale dane do niego nie są wprowadzane na bieżąco, a jedynie aktualizowane raz na jakiś czas. Nie jest to więc baza centralna, a raczej baza wynikowa powstała po zebraniu danych z lokalnych baz każdego z urzędów" - tłumaczy informatyk w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych. Istnieje także moduł sprawozdawczoś-ci, który ma być docelowo zasilany danymi ze wszystkich podsystemów.

Projekt kolejnych modułów

Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje się do wdrożenia podsystemu egzekucji. Rozpoczęcie tego projektu we wszystkich urzędach skarbowych zaplanowano na styczeń 2000 r. "Trwają spotkania przedstawicieli ministerstwa i urzędów, na których ma być określony stopień ich przygotowania do wdrożenia" - mówi Janina Derwiszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów. Tegoroczne wydatki na Poltax szacowane są na 10 mln zł.

W przypadku podsystemu kontroli podatkowej zakończono dopiero etap projektowania tego modułu. Pracownicy Departamentu Informatyki resortu oraz izb skarbowych we Wrocławiu i Katowicach, którzy koordynują projekt, przed kilkoma tygodniami rozpoczęli prace programistyczne. Nie wiadomo jak długo one potrwają, a więc również nieznany jest termin rozpoczęcia wdrożenia ostatniego modułu systemu Poltax.

Trend Nowej Gospodarki

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przygotowuje się do stworzenia nowej, scentralizowanej wersji systemu Poltax. Ma powstać m.in. centralna baza deklaracji podatkowych. Wstępnie nadano mu nazwę e-Poltax (ewentualnie [email protected]). Jego testowe wdrożenie odbywa się w Izbie Skarbowej w Szczecinie (pisaliśmy o tym w CW 32/2000). W I kwartale 2001 r. urzędy skarbowe podległe tej izbie będą przyjmować w formie elektronicznej i przetwarzać deklaracje podatkowe. Pilotaż obejmie jedynie 100 wybranych firm, które tą drogą mają składać dokumenty: PIT-8B, PIT-11 i PIT-40.

Przeciwnicy koncepcji zastosowanej w projekcie pilotażowym w Szczecinie twierdzą jednak, że obecny stan infrastruktury w urzędach w praktyce uniemożliwia zastosowanie modelu scentralizowanego. "Jeżeli nawet przeprowadzenie jednej operacji zostanie ograniczone do minuty, co wydaje się wątpliwe, to i tak w średniej wielkości urzędzie zabraknie czasu na wykonanie wszystkich prac. Przy założeniu, że w miesiącu zgłasza się ok. 100 tys. płatników, trzeba by albo dwukrotnie zwiększyć obsadę urzędu, albo wygospodarować dodatkowy rok" - twierdzą. Nie wiadomo też, jakich środków wymagałoby dostosowanie dotychczasowych rozwiązań.

System e-Poltax ma zastąpić dotychczasową, rozproszoną jego wersję. Dzisiaj każdy z urzędów skarbowych ma własny serwer, na którym znajdują się dane podlegających mu płatników i podatników. Nowa wersja systemu Poltax ma być przygotowana jako system centralny. "Koncepcja e-Poltax zostanie opracowana do końca roku" - zapewnia Janina Derwiszyńska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200