Nowoczesne wsparcie zarządzania IT

Rusza projekt szkoleń i certyfikacji IAITAM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Zarządzających Zasobami IT. Do tej pory kursy te nie były dostępne w Polsce. Mają być one - wobec ITIL - równoległą drogą szkoleń dla profesjonalistów IT.

Szkolenia IAITAM wprowadzają nas w nową jakość zarządzania zasobami IT. Metody, jakie wypracowało stowarzyszenie, stanowią międzynarodowe standardy stosowane powszechnie w Stanach Zjednoczonych i mocno promowane obecnie w Europie, Australii i Azji. Postanowiliśmy dać szansę polskim menedżerom IT na ich poznanie i wdrożenie w swoich organizacjach. Zależy nam na oferowaniu szkoleń rozwijających ich kompetencje menedżerskie zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi.

Maciej Kaczyński, prezes zarządu BTC

Kursy IAITAM - jak przekonują przedstawiciele BTC, szczecińskiej firmy wprowadzającej je na polski rynek - otwierają przed polskimi menedżerami zarządzającymi zasobami IT nowe perspektywy, wyposażają ich w wiedzę na temat najlepszych praktyk oraz w znajomość najnowszych rozwiązań. Dają też narzędzia do efektywnego zarządzania infrastrukturą informatyczną, które - wpisane w strategię biznesową organizacji - generują oszczędności finansowe, przyczyniają się do wzrostu efektywności pracy oraz stwarzają nowe możliwości rozwoju osobistego. Jest to zupełnie nowe i przełomowe myślenie w polskich realiach biznesowych.

Nowe role IT, nowe umiejętności

Typowy informatyk, zgodnie z praktykami IAITAM, musi stać się menedżerem umiejętnie koordynującym tę część pracy firmy, która polega na wykorzystaniu systemów informatycznych oraz wpisać ją w strategię firmy lub instytucji, w której znajduje się jego dział IT. Stąd pojawienie się nowego zawodu - menedżera zarządzającego zasobami IT. Jest on już bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, a od niedawna wprowadzany także na rynek europejski. W tym roku został przeniesiony również na rynek polski, dzięki wprowadzeniu przez BTC szkoleń i certyfikacji IAITAM.

Ścieżka zarządzania zasobami IT

IAITAM to Międzynarodowe Stowarzyszenie Menadżerów Zarządzających Zasobami IT. Jest to organizacja zrzeszająca specjalistów z blisko 40 krajów na świecie. IAITAM jest również jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących lobbystów na rynku IT. W oparciu o dobre praktyki stowarzyszenia i jego członków powstają normy ISO oraz międzynarodowe standardy dotyczące zarządzania infrastrukturą informatyczną. Ich tworzenie stoi u podstaw powstania IAITAM.

W 2002 r. stowarzyszenie to powołała do życia grupa menadżerów odpowiedzialnych za oprogramowanie i sprzęt IT, którzy zauważyli potrzebę zbudowania scentralizowanej organizacji, zajmującej sie rozwijaniem oraz obiektywizacją wiedzy w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi. Prowadzone prace doprowadziły do określenia specyficznych potrzeb w nowo powstałym zawodzie "menadżera zarządzającego infrastrukturą IT", w tym opracowania programów szkoleniowych dla kadry zarządzającej oraz stworzenia obiektywnych norm w zakresie zarządzania zasobami IT.

Polski menedżer zarządzania infrastrukturą IT

Dotąd nie było możliwości zdobycia certyfikatów IAITAM w Polsce. Dzięki aliansowi z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Menadżerów Zarządzających Zasobami IT, BTC jest jedyną dziś firmą w Polsce, która posiada możliwość ich przeprowadzania i wydawania certyfikatów: CSAM (Certyfikowany Menedżer Zarządzający Oprogramowaniem), CHAMP (Certyfikowany Menedżer Zarządzający Zasobami Informatycznymi) i CITAM (Certyfikowany Menedżer Zarządzający Zasobami IT). Pierwsze szkolenie IAITAM odbyło się w lutym br. Prowadzili je reprezentanci tego stowarzyszenia - John Lovelock z Wielkiej Brytanii i Keith Rupnik ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne szkolenia odbędą się w maju. Poprowadzą je trenerzy z BTC.

Edukacja z perspektywy specjalistów IT

Branżowe szkolenia i programy certyfikacji IAITAM zostały opracowane przez specjalistów IT, w tym menedżerów z całego świata zarządzających oprogramowaniem, sprzętem i pozostałymi zasobami IT. "Przekazywana przez IAITAM wiedza jest praktyczna, obiektywna i profesjonalna, niezależna od opinii dostawców i organizacji audytorskich" - przekonują członkowie tego stowarzyszenia. IAITAM wspiera też profesjonalistów. Samo stowarzyszenie tworzą menedżerowie IT oraz ich organizacje, pomagając sobie nawzajem w poszukiwaniu rozwiązań problemów, z którymi spotykają sie w codziennej pracy.

Jednym z atutów IAITAM jest fakt, że stowarzyszenie to jest organizacją obecną na całym świecie. Łatwo jest więc podzielić się z innymi posiadaną wiedzą, jak również zadać pytanie innym członkom stowarzyszenia. Podczas szkoleń uczestnicy zachęcani są bowiem do rozmowy o bieżących sprawach, zadawania pytań i dzielenia się uwagami. Misja IAITAM polega bowiem na rozwijaniu wiedzy na temat zarządzania zasobami IT w oparciu o konkretne przykłady.

Awans osobisty i korzyść dla firmy

Kursy IAITAM - CSAM, CHAMP i CITAM - opracowano w celu stworzenia ścieżki rozwoju zawodowego dla menedżerów zajmujących sie zarządzaniem zasobami IT oraz stanowisk powiązanych. Szkolenia te zostały przyjęte na całym świecie jako wyznacznik doskonałości w procesie kształcenia zawodowego w sferze zarządzania zasobami IT. Uczestnik kursu otrzymuje gruntowne przygotowanie do realizacji zadań niezbędnych na stanowisku menedżera zasobów IT i stosowny certyfikat.

Przekazywane do IAITAM informacje od uczestników poprzednich kursów dowodzą, że osoby zdobywające certyfikaty mają dużo większą łatwość w otrzymywaniu stanowisk i wynagrodzenia niedostępnych dla innych. Jednocześnie - jak zapewniają przedstawiciele stowarzyszenia - kursy IAITAM przekładają sie w sposób mierzalny na zwrot z inwestycji dla ich organizacji, ponieważ zapewniają lepsze zrozumienie problematyki zarządzania zasobami IT oraz większą efektywność pracy. Posiadacze certyfikatów są też przygotowani do realizacji celów stawianych przez daną firmę lub instytucję bez względu na to, czy jej zarząd koncentruje się na zarządzaniu finansami, ryzykiem, czy na podnoszeniu efektywności.

Akademia BTC wyrosła z projektu unijnego (Akademia BTC - zarządzanie i bezpieczeństwo IT), dzięki czemu mogła zaproponować szkolenia dofinansowane z EFS. W ramach projektu - i we wcześniejszym okresie - BTC przeszkoliło już ok. 3500 osób. Tematyka szkoleń związana była m.in. z legalnością oprogramowania, zarządzaniem infrastrukturą, bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych - sieci bezprzewodowych, wykrywaniem ataków czy aspektów prawnych i etykiety, wizerunki i relacji w biznesie.

Wsparcie merytoryczne projektowi Akademii BTC zapewnili przedstawiciele takich firm, jak: Adobe, Autodesk, Corel, Kaspersky, Longhill, Microsoft i Oracle oraz kancelaria prawna Maruta i wspólnicy. Wsparcie technologiczne zapewniali zaś: Dell i Intel. -"Akademia BTC rozpoczęła działalność na tak dużą skalą od szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstała na fundamentach projektu unijnego, który niedawno zakończył się ogromnym sukcesem. Ostatnie dwa lata naszej działalności pokazały, że istnieje spore zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów IT. Wynika to z faktu, że tak dynamicznie rozwijająca się branża wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności już nabytych, zdobywania nowych kompetencji w odpowiedzi na coraz nowsze technologie oraz coraz węższej specjalizacji. Dlatego w odpowiedzi na to zapotrzebowanie Akademia BTC w tym roku proponuje kolejne szkolenia dla profesjonalistów IT, a ja jej oferta wzbogaca się o nową tematykę." - mówi Sylwia Myszka, Kierownik Akademii BTC.

Akademia BTC proponuje w tym roku tematykę związaną z bezpieczeństwem systemów IT (np. Ochrona informacji niejawnych, czy Wykrywanie ataków, gromadzenie dowodów i obrona przed włamaniami), administrowaniem sieciami bezprzewodowymi, aspektami prawnymi IT, zarządzaniem legalnością oprogramowania (Audytor legalności oprogramowania), czy biznesowymi umiejętnościami miękkimi, jak np. negocjacje i mediacje. Szkolenia są zarówno otwarte - dla pracowników różnych firm oraz zamknięte - dedykowane konkretnej firmie. W metodologii szkoleń przeważają opisy konkretnych przypadków, warsztaty i praca na konkretnych przykładach na co dzień spotykanych w działach IT.

Szkolenia i certyfikacja IAITAM zostały uruchomione w ramach Akademii BTC. Jest to efekt aliansu strategicznego szczecińskiej firmy BTC Sp. z o.o. z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Menedżerów Zarządzających Zasobami IT (IAITAM).

Certyfikaty IAITAM

CSAM (Certyfikowany Menedżer Zarządzający Oprogramowaniem)

Szkolenie to stanowi podsumowanie stale zmieniających się standardów dotyczących zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Obejmuje też uświadamianie negatywnych skutków braku wiedzy oraz informacje na temat istniejących i proponowanych rozwiązań prawych regulujących zagadnienie legalności oprogramowania. W szkoleniach CSAM i CHAMP mogą uczestniczyć również osoby nie związane ściśle z działem IT, a mające doświadczenie w kierowaniu projektami.

CHAMP (Certyfikowany Menedżer Zarządzający Zasobami Informatycznymi)

Szkolenie to obejmuje szereg problemów, z którymi borykają sie specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie sprzętem i nadzorowanie cyklu życia zasobów IT. Szkolenie służy omówieniu praktyk biznesowych, które należy wdrożyć, aby skutecznie i ekonomicznie zarządzać infrastrukturą IT. Trenerzy omawiają cykl życia sprzętu IT wykraczając poza typowe podejście "od kołyski do grobu" i praktyki biznesowe, które może być stosowane do zarządzania tego rodzaju zasobami w sposób efektywny i oszczędny.

CITAM (Certyfikowany Menedżer Zarządzający Zasobami IT)

Szkolenie to jest skorelowane z Biblioteką Najlepszych Praktyk IAITAM. W trakcie intensywnego, 5-dniowego kursu uczestnicy poznają cały program IAITAM i otrzymują kompleksową wiedzę, która pozwala im na uruchomienie nowego - lub usprawnienie istniejącego - programu zarządzania zasobami IT w ich organizacji. Szkolenie CITAM jest najtrudniejsze i wymaga zapoznania się wcześniej z wiedzą z kursów CSAM i CHAMP lub doświadczeniem w stosowaniu nowej metodologii.

Komentarz partnerski

Łukasz Gabryś, trener Akademii BTC i audytor wiodący w BTC

Szkolenia CSAM, CHAMP i CITAM są zbudowane na najlepszych praktykach wypracowanych przez lata doświadczeń menedżerów z ponad 40-u krajów. Ich podstawowa wartość to obiektywizacja wiedzy na temat zarządzania zasobami IT. Treść szkolenia wolna jest

od jakichkolwiek wpływów dostawców oprogramowania, którzy często sprzedaż konkretnego produktu przedkładają nad jego efektywność i niezbędność w danej firmie. IAITAM stworzył normy neutralne, wynikające w wysokich kompetencji menedżerskich, czyli umiejętności dostosowania sprzętu i oprogramowania do konkretnych potrzeb firmy, stanowiska, do którego są one przypisane oraz zarządzania efektywnością pracy użytkowników i budżetem działu IT w kontekście finansów całej organizacji. Metodologia IAITAM wskazuje menedżerów zarządzających sprzętem

i oprogramowaniem jako osoby ściśle współpracujące ze wszystkimi działami w organizacji. Począwszy do działu IT a na dziale prawnym kończąc. Odpowiednie wprowadzenie polityk i procedur odnoszących się do sprzętu i oprogramowania pozwala kontrolować ich zarządzanie,

a w konsekwencji na znaczne korzyści finansowe, które w obecnych czasach są nie do przecenienia.

Więcej informacji na temat szkoleń IT: www.akademiabtc.pl, tel. 91 48 99 160.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200