Nowe działania, nowe problemy

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet stało się już faktem. Coraz więcej kontaktów handlowych odbywa się za pośrednictwem sieci. Elektroniczny handel stwarza wiele nowych, nieznanych wcześniej możliwości biznesowych. Z drugiej strony, elektroniczny biznes rodzi również wiele nowych, niewystępujących wcześniej problemów - natury prawnej, organizacyjnej czy ekonomicznej.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet stało się już faktem. Coraz więcej kontaktów handlowych odbywa się za pośrednictwem sieci. Elektroniczny handel stwarza wiele nowych, nieznanych wcześniej możliwości biznesowych. Z drugiej strony, elektroniczny biznes rodzi również wiele nowych, niewystępujących wcześniej problemów - natury prawnej, organizacyjnej czy ekonomicznej.

Nowe działania, nowe problemy

W książce Włodzimierza Szpingera pokazany jest złożony i rozległy charakter skutków, które wywołuje coraz powszechniejsze zastosowanie komunikacji elektronicznej w sferze aktywności gospodarczej. Wiele kwestii wymaga regulacji na gruncie prawa czy umów międzynarodowych, gdyż same mechanizmy wolnorynkowe nie są wystarczające.

Potrzebne jest np. łagodzenie różnych pojawiających się wraz z rozwojem e-biznesu sprzeczności - chociażby między ochroną prywatności a przejrzystością zawieranych transakcji, między efektywnością a bezpieczeństwem, między globalnym charakterem Internetu a krajowymi regulacjami prawnymi. Rozwiązanie pojawiających się problemów wymaga często podejścia zintegrowanego, odwołania się do wiedzy z wielu dziedzin - prawa, ekonomii, technologii, wiedzy o społeczeństwie.

<hr>Włodzimierz SZPRINGER, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005


TOP 200