Nadchodzi RUM II

Narodowego Funduszu Zdrowia wyda 400 mln zł na Rejestr Usług Medycznych II generacji. Fundusz uchwalił właśnie "Strategię wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010".

Wśród założeń strategicznych dokument wymienia m.in. populacyjną zasadę gromadzenia danych, a więc grupowanie danych o pojedynczych ubezpieczonych, przy wykorzystaniu wiarygodnych identyfikatorów, takich jak Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dalszą decentralizację przetwarzania danych o świadczeniach, otwartość standardów informatycznych NFZ, dziś opartych na XML, a w ciągu dwóch lat wykorzystujących tzw. sieci semantycznej propagowane przez organizację W3 Consortium, wreszcie współpracę z rejestrami publicznymi wraz z dwustronną weryfikacją danych oraz udostępnianiem informacji zainteresowanym podmiotom: ubezpieczonym, świadczeniodawcom, administracji i samorządom, czy środowiskom naukowym.

W ramach strategii na lata 2007-2010 NFZ planuje kilka kluczowych projektów. Najważniejszy z nich to projekt budowy Rejestru Usług Medycznych II generacji, a więc poszerzenie istniejącego systemu wymiany danych o świadczeniach o dodatkowe dane o usługach medycznych i wprowadzenie identyfikacji świadczeniobiorcy przy pomocy karty elektronicznej z e-podpisem. Powstanie w ten sposób model danych związanych z rejestracją zdarzeń medycznych związanych z tzw. ruchem chorych i kontraktowanymi produktami. Przy okazji wdrażania RUM II, NFZ planuje połączenie funkcji EKUZ i Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jako że projekt ma w dużej mierze charakter ewolucyjny, wiąże się z rozwojem istniejących już funkcjonalności jego wstępny koszt NFZ szacuje na ok. 400 mln zł. Aż 80% tej sumy stanowić będzie koszt produkcji i personalizacji kart elektronicznych. Będzie on realizowany do 2010 r. na drodze kilku projektów poprzedzonych postępowaniami przetargowymi.

RUM II zostanie uzupełniony trzema projektami o znaczeniu strategicznym: wdrożeniem Elektronicznej Recepty, nowej hurtowni danych oraz systemu do wykrywania nadużyć przy realizacji świadczeń medycznych. Strategicznym celem Elektronicznej Recepty jest uzyskanie ściślejszej kontroli nad obrotem lekami refundowanymi i stworzenie podstaw do weryfikacji prawidłowości działań medycznych w przyszłości. Jest on jednym z projektów prowadzących do uzyskania pełnego obrazu sytuacji w wymiarze finansowym i medycznym. Informacje stanowiące treść Elektronicznej Recepty (bez historii zapisywanych leków) będą prawdopodobnie zlokalizowane na serwerach lokalnych dostępnych w Internecie. Warunkiem uruchomienia tego projektu jest zapewnienie wiarygodnej weryfikacji świadczeniobiorcy, będącej jednym z głównych zadań projektu RUM II.

Natomiast hurtownia danych to rozwiązanie będące następcą wdrażanego właśnie Systemu Monitorowania Zdarzeń, umożliwiającego prostą agregację wybranych zdarzeń rejestrowanych w systemach oddziałowych NFZ. Projekt, który ruszy prawdopodobnie pod koniec 2008 r. będzie miał na celu czyszczenie danych oraz uzupełnienie istniejącego systemu o funkcje umożliwiające generowanie zapytań w trybie online.

Zadaniem ostatniego z dużych systemów wdrażanych przez NFZ będzie wykrywanie zdarzeń nieprawidłowych w oparciu przede wszystkim o gromadzone informacje. Najpierw zostanie stworzone rozwiązanie umożliwiające przeszukiwanie zbioru danych historycznych. Z czasem zostanie on uzupełniony o funkcje umożliwiające wychwycenie zdarzeń w momencie ich zaistnienia, a dzięki temu możliwe będzie im zapobieganie.

***

Więcej w Computerworld 25/2007 z 19 czerwca br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200