NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją

Najwyższa Izba Kontroli objęła kierownictwo w działającej w ramach EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) podgrupie ds. projektu e-Government i zaproponowała swoim europejskim partnerom autorskie narzędzie do zarządzania wiedzą gromadzoną przez najwyższe organy kontroli.

Ma ono pomóc audytorom z różnych krajów wykorzystywać gromadzone dane i wymieniać się doświadczeniami. Audytorzy badający nowe zjawiska mogą z powodzeniem korzystać z doświadczeń kolegów z innych krajów, którzy prowadzili już kontrole związane z tymi zagadnieniami. Narzędzie proponowane przez NIK jest dopiero w fazie prototypu. Projekt wykonywany jest w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, ale Izba podkreśla, że jest gotowa do współpracy ze wszystkimi kontrolnymi i audytowymi instytucjami z całego świata. Tworzone obecnie narzędzie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych sprawnym docieraniem do wyników kontroli informatycznych.


TOP 200