NIK o budowie IACS

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przetarg i proces budowy systemu IACS. Większość zarzutów, dotyczących nieprawidłowości podczas jego tworzenia, skierowano pod adresem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prezes NIK przedstawił wyniki kontroli w zakresie wdrożenia systemu IACS. Izba krytycznie oceniła przebieg jego budowy, wykazując wiele uchybień. Negatywnie oceniono jednak głównie działania strony zamawiającej. W raporcie NIK stwierdza, że „w 1999 r. ARiMR nie była przygotowana organizacyjnie i logistycznie do realizacji tych projektów, które miały stanowić podstawę dla zbudowania systemu IACS w kraju, gdyż w jej strukturze nie było wówczas jednostek organizacyjnych (zespołów, biur terenowych) ani też pracowników, którzy posiadaliby wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania podobnych systemów w krajach UE”.

Zarzuty dotyczą m.in. opóźnień w pilotażowych projektach, związanych z rejestracją gospodarstw rolnych i kolczykowania bydła, których realizacja rozpoczęła się w 1999 r. NIK zarzuca agencji brak opracowania długofalowego planu inwestycyjnego, dotyczącego zakupów sprzętu informatycznego, czy też bezpłatne udostępnienie części sprzętu i lokali firmie AgroComp, podwykonawcy systemu. Kontrolerzy krytycznie ocenili działanie Funduszu Współpracy, przydzielającego środki z Funduszu PHARE na zakup sprzętu i usług. Kontrola wykazała, że mimo przedstawianych przez dostawców świadectw, część sprzętu pochodziła spoza Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Już wcześniej NIK, jako "bezzasadne gospodarczo" uznała zawarcie z HP umowy na wykonanie nieinformatycznej części i wartego ponad 320 mln zł kontraktu na późniejszą opiekę na systemem. Umowy te ostatecznie zostały zerwane przez nowe kierownictwo ARiMR. Na wniosek Najwyższej Izby Kontroli wystąpiono do dostawców o wymianę części sprzętu informatycznego zakupionego ze środków z Funduszu PHARE, która nie spełnia warunków korzystania z tych środków pomocowych, czyli pochodzi spoza Unii Europejskiej. Do 30 kwietnia br. raport z równolegle przeprowadzanej kontroli dotyczącej wdrażania IACS przekaże do NIK także Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.