Można dopisać się do spisu wyborców na ePUAP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Krajowym Biurem Wyborczym przygotowało i udostępniło na platformie ePUAP nową wersję usługi dopisania do spisu wyborców. Usługa umożliwia obywatelom elektroniczne dopisanie się do spisu wyborców w obwodzie wyborczym innym, niż właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały.

Dla urzędów, oferowanie tej usługi oznacza możliwość przyjmowania wniosków od obywateli o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną, a także elektronicznego przekazywania informacji między urzędami dotyczących wykreślenia obywatela z listy wyborców w danym obwodzie. Usługa może być świadczona na platformie ePUAP przez każdy urząd gminy. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie przez obywateli konta na ePUAP oraz profilu zaufanego, a w przypadku gmin - konta na ePUAP z uprawnieniami instytucji publicznej.

Oprócz aktualizacji samej usługi, która podyktowana była zmianą aktów wykonawczych dotyczących wyborów - m. in. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców, usługa została wyposażona w instalator, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces instalacji usługi. Instalacja sprowadza się obecnie do czterech kroków: zalogowania się na ePUAP, wybrania z listy usług dla administracji instalatora usługi wyborczej "Dopisanie do spisu wyborców", wypełnienia oraz wysłania formularza. Z uwagi na zmiany przepisów prawa, pozostałe dwie usługi dotyczące udziału w wyborach: "Udostępnienie rejestru wyborców" oraz "Wpisanie obywateli Unii Europejskiej do rejestru wyborców", na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, zostały wycofane z ePUAP.

Zobacz również:


TOP 200